งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กชายสุมลศักดิ์    ธาดาวรวิทย์
2. เด็กหญิงปิยะพร    ท้วมโสด
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สวัสดี
4. เด็กหญิงฐิติยากร    สุขเจริญ
5. เด็กชายจเรย์    โชตนา
6. เด็กหญิงสุตาภัทร    แสวงหา
7. เด็กหญิงณัฐวดี    ค้ำชู
8. เด็กชายเดชศักดา    ฉิมพาลี
9. เด็กชายสุกฤษฎิ์    ปุยเปรม
1. นางสาวภัทวรรณ    มนตร์วัชรินทร์
2. นางวรีชญา    ชอบดี
3. นางสาวอุษา    ลี้ประเสริฐ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................