งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม กิจกรรมอ่านทำนองเสนาะส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ป.1-ป.3 751
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กชายนวพล    หวังเกษม
1. นางสาวสุธาทิพย์    ห่วงทองคำ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงนริศรา    ผลเจริญ
1. นางรำพึง    พินิจพรรณ์
7
3 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน บ้านโพธิ์ 1 1. เด็กหญิงนิพาวรรณ    มาศิริ
1. นางสาวทัศนา    อัจฉราวรรณ์
6
4 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กหญิงจุฑามณี    คำสนองศรี
1. นายธนวัฒน์    เกตุงาม
9
5 โรงเรียนวัดบางสาย บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงสุนิศา    จำรูญ
1. นางสุดคำนึง    อยู่สุข
7
6 โรงเรียนตลาดคลอง 16 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กชายธันรภัทร์    โกษาแสง
1. นางอมรา    เสน่หา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    คุณรักษ์ฺ
1. นายชัชวาล    ใหม่หะลา
5
8 โรงเรียนวัดบางเกลือ บางปะกง 1 1. เด็กหญิงกมรพรรณ    แสนสำอางค์
1. นางไฉไล    สะยะรักษ์
4
9 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" บางปะกง 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    จำพงษ์
1. นางสุปราณี    สิทธิพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................