งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม กิจกรรมอ่านทำนองเสนาะส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ป.4-ป.6 752
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    กกเปือย
6
2 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร บ้านโพธิ์ 1 1. เด็กหญิงกรกนก    ปุณยการ
1. นางยศสุภา    มาคำ
7
3 โรงเรียนวัดประชาบำรุง บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ขาวผ่อง
1. นางไพรัช    อิทธิยาภรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กชายชาคริต    ดาแหม็ง
1. นางพิชชากร    มัคคพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงสุทธิรักษ์    จ้อยลี
1. นางวรรณี    ทิมย้ายงาม
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนวัดเขาดิน บางปะกง 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    เผือกบุญนาค
1. นางสาวนพมาศ    การดี
8
7 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงวริศนันท์    บัลลือพรมราช
1. นางสุรภี    อยู่รักษา
4
8 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ บางปะกง 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ตราชื่นต้อง
1. นางจุฑาลักษณ์    แตงเจริญ
9
9 โรงเรียนวัดเกาะ เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ทองเกตุแก้ว
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................