งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม กิจกรรมอ่านทำนองเสนาะส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ม.1-ม.3 753
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดประชาบำรุง บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    พรมนิยม
1. นางไพรัช    อิทธิยาภรณ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงอารียา    โต๊ะกาเจ
1. นางอุบล    เพชรมาตศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดบางแสม บางปะกง 1 1. เด็กหญิงสมจิตร    ครจำนงค์
1. นางสาวมานิตา    สุทธิหา
4
4 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" บางปะกง 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    พุทธโกมล
1. นายวชิรวิชญ์    จอกแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................