งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม กิจกรรมเรียงความคัดลายมือส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ป.1-ป.3 754
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงพิมพร    มณีกุล
1. นางกาญจนา    ภูมิสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดศรีมงคล บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กหญิงฐิติชญา    ยินดีสุข
1. นายสมเดช    อินทศร
6
3 โรงเรียนวัดบางแสม บางปะกง 1 1. เด็กหญิงนวรัตน์    เหลือหลาย
1. นางมนทิพย์    นาดี
7
4 โรงเรียนตลาดคลอง 16 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กชายพันธกานต์    อับดุลลอห์
1. นางนัยนันท์    สมันนะ
4
5 โรงเรียนปากบึงสิงโต บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กชายธีรภัทร    และเล็ก
1. นางสาวสุรียา    รอดเทียน
5
6 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงกชพรรณ    นิยม
1. นางกาญจนา    เดชกูลพรศิริ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" บางปะกง 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    สำราญ
1. นางสุปราณี    สิทธิพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................