งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม กิจกรรมเรียงความคัดลายมือส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ป.4-ป.6 755
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    เหนือเมฆ
1. นางกาญจนา    ภูมิสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดไชยธารา เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงขวัญศิริ    ดิษฐ์พงษ์
1. นางกัญจนา    เพียรเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนวัดศรีมงคล บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กหญิงหฤทัย    พรมตะ
1. นายสมเดช    อินทศร
6
4 โรงเรียนวัดบางสาย บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงบุษกร    ชุ่มชื่น
1. นางสาววิภา    เดชพิทักษ์ศิริกุล
4
5 โรงเรียนวัดสองคลอง บางปะกง 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    วงษ์เสนา
1. นางสาวประทุม    จิตต์ชอบใจ
5
6 โรงเรียนปากคลองบางขนาก บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงวรพรรณ    แจ้งใจ
1. นางดวงเดือน    เติมพิพัฒน์พงศ์
7
7 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงภาวิณีย์    ขุนไกรประเสริฐ
1. นางสาวนวลพรรณ    อุบลศิริ
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนคลองพานทอง บางปะกง 1 1. เด็กหญิงพรปวีณ์    สิริภาพโสภณ
1. นายสุริยา    ศรีโภคา
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................