งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม กิจกรรมเรียงความคัดลายมือส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ม.1-ม.3 756
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดไชยธารา เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงกมลณัฐ    สารพร
1. นางกัญจนา    เพียรเจริญ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงวรรณภา    ละเต็บซัน
1. นางยุรี    ยะก๊บ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดบางแสม บางปะกง 1 1. เด็กหญิงณิญารัตน์    พลขันธ์
1. นางสาวมานิตา    สุทธิหา
5
4 โรงเรียนวัดคลอง 18 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงธัญธิมา    โต๊ะมิ
1. นางพิไลพรรณ    โฉมเฉลา
4
5 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" บางปะกง 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    พูลทวี
1. นายวชิรวิชญ์    จอกแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................