งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดไผ่ดำ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงน้ำพิมพ์    ทิมคลองธรรม
1. นางอำนวยสุข    สุขขี
7
2 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว เมืองฉะเชิงเทรา 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    เหนือเมฆ
1. นางกาญจนา    ภูมิสวัสดิ์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวัดจุกเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงอารียา    วสุวิทย์
1. นางสาวนพวรรณ    ปัญจพิทยากุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดศรีมงคล บ้านโพธิ์ 2 1. เด็กหญิงมณณิชา    ชิตเจริญ
1. นางเรียม    พูลเจริญ
8
5 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    สะมะแอ
1. นางสาวพนินตนัน    แจ่มแจ้ง
5
6 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย บ้านโพธิ์ 1 1. เด็กหญิงศศิยา    หวังเชย
1. นางสุกัญญา    สุวรรณ
11
7 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" สถานศึกษาเอกชน 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    มาตะยา
1. นางสาวอรทัย    วรรณสวัสดิ์
14
8 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) บางปะกง 3 1. เด็กหญิงอินทิรา    วรรณมลา
1. นางสาววิยะดา    หลวงน้อย
10
9 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    จากทอง
1. นางสาววิภาพร    วิเศษนคร
9
10 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม บางปะกง 2 1. เด็กหญิงนันณภัส    เกษสุริยงค์
1. นางณัฐณิชา    ฤทธิ์รุ่ง
4
11 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงวาสนา    เต๊ะนิเยาะ
1. นางสาวดวงพร    หลงแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนปากบึงสิงโต บางน้ำเปรี้ยว 1 1. เด็กหญิงมุมีนะห์    ดาราฉาย
1. นางสาวสุรียา    รอดเทียน
12
13 โรงเรียนวัดชนะสงสาร เมืองฉะเชิงเทรา 1 1. เด็กหญิงอริศา    หยกสุวรรณกุล
1. นายธนวัฒน์    ดำรงพานิช
6
14 โรงเรียนพระพิมลเสนี(พร้อมหงสกุล) บางปะกง 1 1. เด็กหญิงวรดา    สีทา
1. นางสุมาลี    นิกรประเสริฐ
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................