งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 009
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บางน้ำเปรี้ยว 3 1. เด็กหญิงพรกมล    สีวิหก
1. นางสาวชุติมา    หิรัญวงษ์
6
2 โรงเรียนวัดไชยธารา เมืองฉะเชิงเทรา 3 1. เด็กหญิงกมลณัฐ    สารพร
1. นางกัญจนา    เพียรเจริญ
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวัดล่าง บางปะกง 2 1. เด็กหญิงขวัญสุดา    แก้วประเสริฐ
1. นางโสภา    นันตติกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า บางน้ำเปรี้ยว 2 1. เด็กหญิงอริชา    มะสมัน
1. นางอุบล    เพชรมาตศรี
5
5 โรงเรียนวัดคลอง 18 บางน้ำเปรี้ยว 4 1. เด็กหญิงวนารินทร์    มะติมุ
1. นางพิไลพรรณ    โฉมเฉลา
4
6 โรงเรียนเทศบาล 2 กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์    บัวทอง
1. นางเสริม    รักชื่อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนวัดบางเกลือ บางปะกง 1 1. เด็กหญิงดาวเรือง    เกลี้ยงเกลา
1. นางสาวอำไพ    นาคเงิน
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................