รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
ระหว่าง วันที่ 10 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงชลธาร  แซ่จึง
 
1. นางสาวอังคณา  เกษมสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงวริศรา  มาสุข
 
1. นางสาวกุสาวดี  คุณแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กหญิงจิตติมา  โพธิสอน
 
1. นางสาวอัจฉรา  ศรีธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธัญธิดา  ปานเนาว์
 
1. นางกาญจนา  เดชกูลพรศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหนือเมฆ
 
1. นางกาญจนา  ภูมิสวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยธารา 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  สารพร
 
1. นางกัญจนา  เพียรเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงศิลาณี  เปรมศรี
 
1. นางศศิวิมล  ซิ้มฉันท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอัญชลี  ประมรพืช
 
1. นางสาวฉัฐยา  วัฒนกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมนิยม
 
1. นางไพรัช  อิทธิยาภรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงจารุณี  หนูนิ่ม
2. เด็กหญิงดวงกมล  เผือกแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัตรา  รอดเทียน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ทูลธรรม
2. นางสุชาดา  กาสุรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงชนัญญา  ชัยชา
2. เด็กหญิงเพียงดาว  คะพิมพ์ภิบาลบุตร
 
1. นางยุพิน  หันทยุง
2. นายรัฐกร  คำมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าแคราย 1. เด็กหญิงนุสรา  เจ๊ะหมัด
2. เด็กหญิงเมลิสสา  เจ๊ะหวังมา
 
1. นางกิติชา  เบ็ญจะนาค
2. นางจิราพรรณ์  ธนะภาษี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์
 
1. นายนิพนธ์  ทองยืน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายปราชญ์  เทวานฤมิตรกุล
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  อ่ำอินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ลิ้มหลาย
 
1. นางสุภาพร  ร่องจิก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ฮวดตี๋
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่แต้
3. เด็กหญิงวัลย์นิดา  กุลเชษฐ
 
1. นางสรวงสิน  จำรัส
2. นางอุไรวรรณ  รุ่งสอาด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินอู๋
2. เด็กหญิงชนากานต์  บุญเพ็ง
3. นายสหัสวรรษ  บุญรักษา
 
1. นางนิตยา  อุ่นเจริญ
2. นายสุริยา  อุ่นเจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  วิรุณราช
2. เด็กหญิงปาลิตา  หลำเจริญ
3. เด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สนลอย
2. นางสาววิไล  มานะวะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กหญิงซารีฟะห์  วาเด็ง
2. เด็กชายอัครชัย  มูฮำหมัด
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  หมัดลี
 
1. นางสาวดอกไม้  สิทธิหาญ
2. นางศรินยา  ศิริทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์
2. เด็กชายเอกภาพ  เพชรวรคุณ
 
1. นางจิตตวดี  เตียตรงจิตมั่น
2. นายณัฐพงศ์  ทองเสริม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมพงษ์
2. เด็กชายอนันต์  ปัญสุวรรณ
 
1. นางอมรรัตน์  แสงทอง
2. นางอโนทัย  บุญน้อย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82.001 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายธนันดร  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวเรณู  สีเอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์
 
1. นางกุสุมา  บุญทะโชติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กหญิงพรรณภา  อารีบี
 
1. นางสุนาวี  รัตนพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  วัฒนจึงโรจน์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จุนเจริญวงศา
3. เด็กชายเจษฎาพันธ์  เมตตาจิตสกุล
 
1. นายสมชาย  ตันตราวงศา
2. นางสาวภัทรวดี  ราชนิยม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พลนิกร
2. เด็กหญิงทิตยาภรณ์  เมาบุตร
3. เด็กชายศตวรรษ  วันเจริญ
 
1. นายนิรุต  เจริญสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยังให้ผล
2. เด็กชายธนายุทธ  เจริญผล
3. เด็กชายวีระยุทธ  ทัพถาวร
 
1. นางสาวมญชุ์สิรยา  ภาวะดี
2. นายภูมมินทร์  โมกขาว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   บุญพิทักษ์
2. เด็กหญิงนัทชนา  นาคเกิด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสุข
 
1. นางสาวธณิฏฐา   อาษานอก
2. นางวรรณภา  น้อยมีสุข
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  วรรณธะสุนทร
2. เด็กหญิงพันธิตรา  วรสถิตธรรม
3. เด็กชายเจษฎา  เกิดอยู่เจริญ
 
1. นางสาวสมบุญ  อินทขันตี
2. นางสาวศศิวิมล  จันทร์งาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมีใหญ่
2. เด็กชายสหรักษ์   มากะเต
3. เด็กชายสิรวิชญ์   อาจจุฬา
 
1. นางสาวสุคนธร  ปักโคทานัง
2. นางอโนทย  บุญน้อย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงนุชรดี  ตะมะ
3. เด็กหญิงฮุซนี  สุโง๊ะ
 
1. นายสมบัติ  แดงชาติ
2. นางสาวสุวรรณี  ใจหาญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงญานิกา  ม่วงทองเกตุ
3. เด็กหญิงนุสรา  จำรุญจิตร
 
1. นางกิจลดา  สุรัสโม
2. นายวาทิต  วิศิษฏ์รัตนวาทิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. นายชัชวาล  นามคำ
2. นายดนัยภวัน  โพธิสอน
 
1. นางบุษรา  อิสระกุล
2. นางสาวกาญจนา  บุญประกอบ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติภาพ 1. เด็กชายธราดล  ชลวานิช
2. เด็กชายวีรโชติ   วรศิลป์
 
1. นางสุปรางทิพย์   โพธิ์ทองนาค
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลานัก 1. เด็กชายกันต์พิชชา  สัตย์ซื่อ
2. เด็กชายสมบูรณ์  สินภักดี
 
1. นางรัชฎาพรรณ  กิจประมงศรี
2. นางลักษณ์นาม  หริพงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดคลอง 16 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายอธิป  บินสลาม
 
1. นางสาวมาเดีย  มะทอง
2. นางกฤตพร  เปลี่ยนวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  มังคลัง
2. เด็กชายพีรภัทร์  ม่วงดี
 
1. นางวรนาถ  ประจันตะเสน
2. นางสาววนิสา  โพธิมากูล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุญไทย
2. เด็กชายไตรทศ  คนกล้า
 
1. นางเอมอร  ชูทับทิม
2. นางสาวเพลินพิศ  นารีจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ชะยะมังคะกุล
2. เด็กชายวีรวัฒน์  หนูอุดม
 
1. นางเอมอร  ชูทับทิม
2. นางสาวเพลินพิศ  นารีจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงชัญญา  ถาวรวิลาส
2. เด็กหญิงชิสา  ภาวัตฐิตินันท์
3. เด็กหญิงธนภร  เคนหงส์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงศรี
5. เด็กหญิงนฤมล  ศึกษา
 
1. นางสาววรรณา  อ่วมสา
2. นางเรณู  แสงเงินอ่อน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลือชัยธีรกุล
2. เด็กหญิงดาวรินทร์  แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  จินเต๋ง
4. เด็กหญิงปวริศา  เหลาแพง
5. เด็กหญิงสายธาร  บุญญา
 
1. นางนฤมล  วงษ์เรณู
2. นางเรณู  แสงเงินอ่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทนา  ไพเราะ
2. เด็กหญิงวัชราพร  ปารสูตร
3. เด็กหญิงศุขพิมาย  ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงสุธิตา  แก้วพวง
5. เด็กหญิงอุษา  สำราญ
 
1. นายอดิศักดิ์  พันพะยูร
2. นางสมฤทัย  ขนบดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คำสนองศรี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  หาญณรงค์
3. เด็กชายภัทรกฤต  บัวประเสริฐ
4. เด็กหญิงสวรรยา  หงวนสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสวรรยา  ประสพโชค
 
1. นายมานะ  มานะประดิษฐ์
2. นางรัตนา  มานะประดิษฐ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พัฒนวงศ์งาม
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงประติมา  จันทร์สมาน
4. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงเมกาวตรี  บุญมา
 
1. นางนลินี  เพชรงาม
2. นางดาวรัตน์  กิตินิรันดร์กูล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แสงทอง
2. เด็กชายภักดิ์ภูมิ   ไกรตรี
3. เด็กหญิงวีรยา  เหมะธุรินทร์
4. เด็กหญิงสายพิณ  ฤทธิเดชะ
5. เด็กหญิงสุนิสา   เผือกเทศ
 
1. นางรัตนา   ทัศนาแท้
2. นางสาวกมลรัตน์  วรรณชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กชายธนาวุฒิ  มูหะหมัด
2. เด็กหญิงวดี  โกสินธุ
3. เด็กชายวิทยา  กาสุรงค์
4. เด็กชายอาจณรงค์  เลาะหนับ
5. เด็กชายเิอกราช  สะหะมาน
 
1. นางธันยพร  คชสาร
2. นางสาวมลิวรรณ  มัสเยาะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายนันท์นภัส  มาสุข
2. เด็กชายปรัชญา  จุลดิษฐ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สว่างพฤกษ์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  วรรัตน์
5. เด็กชายเดชดนัย  สื่อตระกูล
 
1. นายอาณัติ  สิทธิการ
2. นางสาวเบญจพร  ตีระวัฒนานนท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองอ่วม
2. เด็กหญิงณัฐนรี  จิระวัฒน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายธีรเมธ  ธารศรัทธา
5. เด็กชายพงค์พนิช  เฉ่งฉ้วน
6. เด็กชายพงศธร  คงเจริญ
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ดิลกศรี
8. เด็กชายพีรภัทร  ปราโมทย์
9. เด็กหญิงมาริสา  สายวงค์
10. เด็กชายยุทธการ  เข็มเฉลิม
11. เด็กชายลั่มสันต์  เกตุขุนทด
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธีระศักดิ์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีวัฒน
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุรัตตัน
15. เด็กชายสิทธิพล  อึ้งไถ่
16. เด็กหญิงสุชานันท์  อินทปัญญา
17. เด็กหญิงสุนันทา  ถมยา
18. เด็กชายอชิรญาณ์  ไชยชนะ
19. เด็กชายอดิศร  ดวงดารา
20. เด็กชายอนุชา  ระติกุล
 
1. นางเรณู  แสงเงินอ่อน
2. นางทิพรัตน์  พลเสนา
3. นางประทุม  จิตราทิตยกุล
4. นางสาวอัจจิมา  อู่วิเชียร
5. นางสาวสุรกัญญา  ศิริศักดิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงบุณยวีรร์  วิเชียรเจริญรัตน์
 
1. นางสาวจิตติยา  มนเทวิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กชายพีรศักดิ์  ยอดงามยิ่ง
 
1. นางมาราตรี  เลงัง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงคอติเย๊าะ  กองแก้ว
 
1. นางธนภรณ์  ขำสำอางค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 1. เด็กชายธัญเทพ  เมฆปั้น
2. เด็กหญิงมาดาลิช  มอลเลอร์
 
1. นางนัยนา  กุลวัฒนาพร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ศรมุข
2. เด็กชายวรดร  คัณทักษ์
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กชายธนวัฒน์  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพรธิดา  สุภารี
 
1. นางสาวนงเยาว์  ดีอิ่ม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  บันลือพรมราช
2. เด็กหญิงณัชชา  ช่างเหลา
3. เด็กหญิงธารารัตน์  อนันตยา
4. เด็กหญิงบวรพร  อุทัยผล
5. เด็กหญิงพรรัมภา  ศรีโกศักดิ์
6. เด็กหญิงรจนา  แบนท้วม
7. เด็กหญิงวจนพร  เอี๊ยวแซ
8. เด็กหญิงสุภัทริกา  เอกกรุณากุล
9. เด็กหญิงอันนา  ทรงธรรม
10. เด็กหญิงเฌนิศา  เจียรสถิต
 
1. นางสาวภาลิณี  กุลเส็ง
2. นางสันทนี  บุญห่อ
3. นางปวีณา  พิพัฒนกุล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 1. เด็กหญิงจาริญา  รักษาวงษ์
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อ้นเกษม
3. เด็กชายธนศักดิ์  กิตติรักษ์
4. เด็กชายธีระพงษ์  สารธิมา
5. เด็กชายธีระภัทร  สารธิมา
6. เด็กชายนันทนากร  พรมมิ
7. เด็กชายยุวนันท์  จันทร์ทอง
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บาตรโพธิ์
9. เด็กหญิงวาสนา  ราฎวงษ์
10. เด็กชายสันติภาพ  ศาศิริ
11. เด็กหญิงอธิชา  สาระชาติ
12. เด็กชายอนุสรณ์  นรสิงห์
13. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทวี
14. เด็กชายอุไรพร  บุตตะวงศ์
15. เด็กหญิงแอนนา  จินดาสิทธิ์
 
1. นายสุกิจ  อุดมสิน
2. นายรังสรร  มังกรงาม
3. นายอดุลย์  ตะเภาพงษ์
4. นางสาวมณีรัตน์  ทองประเสริฐ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กหญิงคณิตยา  โสตะวงศ์
2. เด็กหญิงจิระประภา  โซ๊ะเฮง
3. เด็กหญิงณัฐมล  โกศิลทร์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  โซ๊ะมะ
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  โซ๊ะมะ
6. เด็กหญิงรวิวรรณ  หมัดลี
7. เด็กหญิงลูกเกตุ  หมัดลี
8. เด็กหญิงสกลสุภา  ขันทอง
9. เด็กหญิงสุชานารี  เหมารา
10. เด็กหญิงสุทธิดา  เทียนมณี
11. เด็กหญิงสุธารัตน์  โฉมงาม
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ถึงจุ้ย
13. เด็กชายอานนท์  ยามันซาบีดีน
14. เด็กหญิงเพชรดาว  มูฮำหมัด
15. เด็กหญิงเมทินี  ยามันซาบีดีน
 
1. นางสาวธนภรณ์  ศรีเนตร
2. นางศรินยา  ศิริทรัพย์
3. นางสาวสุนิสา  ปัญญา
4. นายปรัชญา  มัสติศิลปิน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงกิติมา  มั่นถาวรวงศ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  พิสิทธิ์ศักดิ์
 
1. นายสำเนา  คงประพันธ์
2. นางสาวเพ็ญผกา  สังขปรีชา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงวิภาวี   ปิ่นยะกูล
2. เด็กชายอัครชัย  ดวงดารา
 
1. นางยุวดี  เปี่ยมวัฒนา
2. นายเสริมศักดิ์  นาริน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริโต
 
1. นางอลิสา  ฤทธิเดชะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  ประเสริฐพงษ์
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเสือ
 
1. นางกาญจนา  สังขะวิไล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กชายณัฐกร  สิงห์เพ็ชร
 
1. นางอลิสา  ฤทธิเดชะ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงอโยฤทัย  มนตรีวงค์
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 1. เด็กหญิงอารียา  ทะนุวงศ์
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เที่ยงอยู่เย็น
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนริศรา  บู่พุก
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 1. เด็กชายวีรพล  วัง
2. เด็กชายไพรัช  คงถาวร
 
1. นางสาวสุวารี  บูรณศีล
2. นางสมพิศ  บินอิสหาถ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทิพย์อุทัย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 1. เด็กชายนัฐพล  จิ๊สมัน
2. เด็กหญิงนัยนา  ยีมีน
 
1. นางสาววิไล  แสงเปราะ
2. นางอุบล  เพชรมาตศรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายสุทัด  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวกันทิมา  พร้อมศรีทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 1. เด็กชายกิติพงษ์  หลุงมา
2. เด็กชายธนพัฒน์  พันแอ
3. เด็กชายอานัท  แก้วนุช
 
1. นางสุมณฑา  มีอนันต์
2. นางบุญตา  ดาวเรือง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่ม 1. เด็กชายสหรัฐ  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  คุณยศยิ่ง
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ทาทอง
 
1. นางวกุุล  ตันศิริ
2. นางราตรี  โชคพานิชศิริ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนาภา  สุวดิษฐ์
3. เด็กหญิงเหมือนฟ้า  อุปพงษ์
 
1. นางสาวชฎาพร  มีอนันต์
2. นางสาวชนิดา  แซ่โค้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชัยเสนา
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงพรกมล  จันโท
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  มิศิริ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กชายศรีวรา  รวงผึ้ง
 
1. นายเรวัตร  คำดวง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงธิญาดา  โนรีราษฎร์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กชายภูวนัย  สุขสว่าง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประยงค์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลอง 18 1. เด็กหญิงนภัสสรา  คงนิ่ม
 
1. นายภัทรวรรธน์  เฉยเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. เด็กชายปริยกร  สุวรรณ
 
1. นางสีนวล  แฟงเมือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเป็ง
 
1. นายสัญญา  ชมดอกไม้
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงรัตนากร  ศิริศักดิ์
 
1. นางสาวภัทร์ธีรา  เทียนขาว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พาณิชนันโท
 
1. นางสาวภัทร์ธีรา  เทียนขาว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายอธิภู  จรพินิจ
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายศศิพงษ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวยุภาพร  ผึ่งผาย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศริรัตน์  เยื้องไกรงาม
 
1. นายสัญญา  ชมดอกไม้
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  พืชเพียร
2. เด็กหญิงชิดชนก  นิรามิษ
3. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
4. เด็กหญิงณัฐมณ  เศรษฐมาตย์
5. เด็กหญิงธนากานต์  รอดสมบูรณ์
6. เด็กชายปฏินญา  จูจำรัส
7. เด็กชายพศวัฒน์  มีทรัพย์
8. เด็กหญิงสุพิชฌา  ไชยกิจ
9. เด็กชายอธิภู  จรพินิจ
 
1. นายปรีชา  ช่องคันปอน
2. นางวิริยา  วนาพรรณ์
3. นางสาวภัทร์ธีรา  เทียนขาว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กชายจักรรินทร์   สีทองใบ
2. เด็กหญิงชนิญญา   กลิ่นจิ้งหรีด
3. เด็กชายชินภัทร   โพธิ์ศิริ
4. เด็กหญิงชุตินันท์   บุญเจริญ
5. เด็กชายถิรวุฒิ   บุรพจิตร
6. เด็กชายธราเทพ   วรรณคำ
7. เด็กชายธันวา   อุบลมณี
8. เด็กหญิงนาเดีย   ปราชเปรื่อง
9. เด็กหญิงปฐมาวดี   พรมสงวน
10. เด็กหญิงลิกะมณี   สำแดงฤทธิ์
11. เด็กหญิงศันสนีย์   แสงสว่าง
12. เด็กหญิงสุกัญญา  เม่นชาวนา
13. เด็กหญิงสุภิดา   แสงอุไร
14. เด็กหญิงสุวนันท์   มั่นใจ
15. เด็กหญิงอารีรัตน์   ปรีชานันท์
 
1. นางสุธาศินี   สุขศิริ
2. นางสาวชัชฎา   ชุนิวารวัฒน์
3. นางสาวปัทมา  คงเงิน
4. นางสาวพชรรักษ์  โรจนานุกูลพงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจินดาหรา  พุ่มพวง
2. เด็กชายธนัท  เฟื่องฟู
3. เด็กชายธเนตรพล  เฟื่องฝอย
4. เด็กชายพรหมขจร  โคตรบุตร
5. เด็กหญิงภัทรวดี  มีสุวรรณ
6. เด็กชายยงยศ  ตันเงิน
7. เด็กหญิงศยามล  บุญแรง
8. เด็กชายสหรัฐ  กุสุมายุทธ
9. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรบัว
10. เด็กชายอัษฎา  ธนสราญรมย์
 
1. นางพีระพงษ์  สวัสดี
2. นางสาวศิวิไล  ใจหาญ
3. นายเอกภพ  คงปั้น
4. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 1. เด็กชายกฤษภัค  ดิลกเอกธนากร
2. เด็กชายคมกฤษณ์  ไสยนารท
3. เด็กหญิงจัน  หอมพระจันทร์
4. เด็กหญิงณฤทัย  ชำนาญในเมือง
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ใจอารีย์
6. เด็กชายณัฐนนท์  ใจคำ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉุนมงคล
8. เด็กชายธีรวัฒน์  จั่นเจริญ
9. เด็กหญิงนันทิกานต์  ราษกล
10. เด็กชายประสิทธิชัย  ประดับเพ็ชร
11. เด็กชายพลพลาธร  สืบเพ็ง
12. เด็กหญิงมาร์ติน  สิทธิ
13. เด็กชายรพีพัฒน์  คำประสิทธิ์
14. เด็กหญิงวนัสนันท์  ประดับเพ็ชร
15. เด็กหญิงวรัญญา  บุญถนอม
16. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แป้นบางนา
17. เด็กหญิงศศิธร  เงินรัตน์
18. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำดี
19. เด็กชายอภิชาติ  สุริยา
20. เด็กหญิงอรัญญา  หุตะเจริญ
 
1. นายวิโรจน์  กิจพิทักษ์
2. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวเกษมสุข  อู่พิทักษ์
4. นางเนตรนภิส  นพเกตุ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  สีงาม
2. เด็กหญิงนิพาดา  อาษานอก
3. เด็กชายพงศกร  นวนประโคน
4. เด็กชายวีรภัทร  คุ้มบุ่งคล้า
5. เด็กชายสุริโย  หอมประทิน
6. เด็กชายไมตรี  ชะยูเด็น
 
1. นายวัชรพล  ปะวันนัง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายเกรียงไกร  จุลหุ่น
 
1. นายนวพล  ระดมเพ็ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงบุษยา   เหมล้วน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายวัชรพล  ปะวันนัง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงภูชิษา  จารุวัฒนเดชา
 
1. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายดลชัย  มณีจันทร์
 
1. นายธนัช  ธนอมรพงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐสม
 
1. นางพิณทอง  รัตนวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายกฤษณะ  อะทะไชย
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์   เอกกลาง
 
1. นางสุดดวงใจ   แสงรุ่งอรุณ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีนวล
 
1. นางรจนา  พันธุ์ไม้
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงศศิธร    อินรส
 
1. นางสุดดวงใจ   แสงรุ่งอรุณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กชายกฤษดากรณ์  สีสัน
 
1. นางสาวชุติมน  เผื่อนเอี่ยม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงบุษยา   เหมล้วน
 
1. นางสาวยุวดี  ชมชื่น
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายภูวิช   สุดพราหมณ์
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นางปราณี  เนียรศิริ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 1. เด็กชายสัญญพงศ์  วิญญา
 
1. นางรจนา  พันธุ์ไม้
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงสุจิรา   จันทร์กลางเดือน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  สืบโสดา
2. เด็กชายกฤติพงศ์  ดารารัตน์
3. เด็กชายกิตติมา  พูลผล
4. เด็กหญิงขนิษฐา  วิริยะเดชากุล
5. เด็กหญิงจิรพันธ์  กำพุด
6. เด็กชายจิรายุ  งอกงาม
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมจิตร
8. เด็กชายจ๊อบ  บุญส่ง
9. เด็กชายชนาธิป  เรืองไชย
10. เด็กหญิงชลธิชา  พุ่มเจริญ
11. เด็กหญิงณัฐพร  หอมชื่น
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  สว่างวงค์
13. เด็กหญิงทิพวัลย์  บุญยะภาส
14. เด็กชายธนากร  ยงพฤกษา
15. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริโส
16. เด็กชายภาคิไนย  แซ่ตั้ง
17. เด็กหญิงรุ่งกานดา  เข็มทอง
18. เด็กชายลักษณ์ธวี  พิสิฏฐ์ศักดิ์
19. เด็กชายศุภกร  พูลผล
20. เด็กชายสมศักดิ์  หนูเสริม
21. เด็กชายอธิบดี  เวียงจันทร์
22. เด็กชายอนวัช  ศิริจำรัส
23. เด็กหญิงอนุสรี  ซิ้มเทียม
24. เด็กหญิงอภัสรา  ท้วมเจริญ
25. เด็กหญิงอรทัย  ชื่นบุญ
26. เด็กชายเกรียงไกร  บุญเขียน
27. เด็กชายเจษฎาพร  บุญศิลป์
28. เด็กหญิงเมธาวี  ฉ่อสูงเนิน
 
1. นางอุรา  อุปถัมภ์
2. นางนฤมล  เกตุชาติ
3. นางนิตยา  กวีชัยสมบุญ
4. นางสาวใกล้รุ่ง  เฟื่องจันทร์
5. นางสาวนิตยา  สินเจริญ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  ปั้นจันทร์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กุมภาศรี
3. เด็กหญิงธัญรัษณ์  มานะกิจกรรม
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทองนุ่ม
5. เด็กชายพงศกร  กุมภาศรี
6. เด็กหญิงรฐา  จันจุฬา
7. เด็กชายวิษณุ  เทศนา
8. เด็กชายศรีบัณฑิต  วัฒนศิริ
9. เด็กชายศิรชัช  คงคล้าย
10. เด็กชายสรวิชญ์  คักล้อ
 
1. นางสาวกุณชลี  ตุมศิริ
2. นางสาวจันธนาพร  นันทพานิช
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายกิตติพร  ทะยอมใหม่
2. เด็กชายจีระพันธ์  เหมาะสม
3. เด็กชายนครินทร์  บุญสอน
4. เด็กหญิงนฤมล  พลเภา
5. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
6. เด็กชายสราวุฒิ  โรจนมาณ
7. เด็กหญิงสิริวิมล  สำราญวงศ์ทอง
8. เด็กหญิงสุวรรณี  มั่นคง
9. เด็กชายอิทธิพล  จันทร
10. เด็กหญิงเสาวคนธ์  เกิดแก้ว
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
3. นางณัฐชิตา  วงษ์วิจิตร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงชไมพร  ไขแสง
2. เด็กหญิงฐิติมน  อินรส
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศรีสมบัติ
4. เด็กหญิงศษิกานร์  ศรศรี
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตันโกย
6. เด็กหญิงเกศยา  บุญนิธิ
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
3. นางณัฐชิตา  วงษ์วิจิตร
4. นางน้ำใส  ตันเฮียงสุน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สำเนาเภาทอง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สิงห์รอ
3. เด็กหญิงนิลวรรณ  คำสิงห์
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  หมื่นสุดตา
5. เด็กหญิงระพีพรรณ   พันพิทักษ์
6. เด็กหญิงวธิดา   ยุพันธ์
7. เด็กหญิงสิริวิมล  เอี่ยมสอาด
8. เด็กหญิงอัฐฉราภา  ศรีงาม
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
3. นางน้ำใส  ตันเฮียงสุน
4. นางมนต์ทยา  ทองพลู
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงกุสุมา  ธรรมศิวานนท์
2. เด็กหญิงชลลดา  จันทร
3. เด็กหญิงฐิติมา  สำรวย
4. เด็กหญิงณิชารัศม์  พัฒน์ศุภวิชญ์
5. เด็กหญิงดวงใจ  ด้วงพิทักษ์
6. เด็กหญิงดวงใจ  ด้วงพิทักษ์
7. เด็กหญิงพฤกษา  รอดพิrพัฒน์
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทาดาจันทร์
9. เด็กชายสตรีวิส  โตลำมะ
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
3. นางสาวศิริพร  เจิมภักดี
4. นางสาวอมรรัตน์  คงเจริญ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ฉัตรนพคุณ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีรักษ์สูงเนิน
4. เด็กหญิงภัทราวรรณ  บัวชัย
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  กิมเซ่งง้วน
6. เด็กหญิงอิศรา  ศิริมาจันทร์
 
1. นายสุธีรวัฒน์  พวงมลิวัลย์
2. นางอุษณา  ดุลยสิทธิ์
3. นายสุภาสินี  พิทักษ์ทรัพย์
4. นางราตรี  ผาสุข
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลอง 18 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แหยมเกตุ
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กาญจนเกตุ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงมาลัย
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีรักษ์
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศิริจำรัส
6. เด็กหญิงบุษกร  พุกซุ่นฮวด
7. เด็กหญิงรัชนีกร  เพ็ชรดำ
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์เมือง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรดำ
10. เด็กหญิงสุธินี  มูลกิตติ
 
1. นางเมธาพร  เชื้อหอม
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลอง 18 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาญจนเกตุ
3. เด็กหญิงณิมมิดา  วงศ์มณี
4. เด็กหญิงทิพย์กมล  นนทะโคตร
5. เด็กหญิงนิภาภรณ์  แก้วนุช
6. เด็กหญิงผกามาศ  บุ้งทอง
7. เด็กหญิงพรทิวา  พุกซุ่นฮวด
8. เด็กหญิงพัชรพร  เพ็ชรน้ำน้อย
9. เด็กหญิงศศิธร  ชูศรี
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เกษรจันทร์
 
1. นางเมธาพร  เชื้อหอม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายจิรโชติ   สุดพราห์ม
2. เด็กชายฐิติกร   เณรหนู
3. เด็กชายภูวิช   สุดพราห์ม
4. เด็กหญิงสุจิรา   จันทร์กลางเดือน
5. เด็กหญิงไอยา   พรมมาวัน
 
1. นายเอกภพ  คงปั้น
2. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง
 
1. นางอภิญญา  ธรรมสุวรรณ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  จักษุรัตน์
 
1. นางสาวฐานิยา  งามศิริ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กหญิงนริศรา  หมัดพวง
 
1. นางสายสมร  นรสิงหเริงฤทธิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ
 
1. นางณภาภัช  บุญมา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายภูรินท์  บุณยาภรณ์
 
1. นางรัตนจรี  ชลชีวะ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงอภิสรา  สุขาทิพย์
 
1. นางอุไร  ช่อผกา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 1. เด็กหญิงรัตวรรณ  ฮับซัน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ตะเภาเงิน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายภูรีภัทร  โตเจริญ
 
1. นางรุ่งทิพย์  ธนะสินไพบูลย์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 1. เด็กหญิงสมหวัง  จงดี
 
1. นางสาวบุษกร  กอโง่ง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ประเสริฐ
2. เด็กชายตราภูมิ   กิจเอื้อ
3. เด็กหญิงนันทาพร   สมกับชาติ
4. เด็กหญิงภุมรินทร์   พุ่มส้ม
5. เด็กชายสายชล   อุ่มเจริญ
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง   ภูมิชิต
2. นางพรทิพย์  สาเกตุ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วันเจียม
 
1. นางสาวเกสินี  ศรีผา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายณัฐนันท์  สันสินธุ์งาม
 
1. นายวิศิษฐ์  ก้อนแก้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กหญิงสุรีพร  พิศวาส
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  แก้วเงิน
 
1. นางสาวรัชนีกร  เทวารุทธ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงวริศรา  จิตต์รุ่งเรือง
2. เด็กชายเจษฎา  เพิ่มสมบัติ
 
1. นางสาวสุภาพร  พลอยประเสริฐ
2. นางสุลี  ตนานนท์ชัย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชนะสงสาร 1. เด็กชายปริทัตต์  กองเกิด
2. เด็กหญิงสมควร  วงษ์ชัน
3. เด็กชายสุขพล  จำปาสด
4. เด็กชายเจตกาญ  ศรีใจ
5. เด็กหญิงเบญจพร  นฤภัย
6. เด็กชายเรืองวุฒิ  เส็งเจริญ
 
1. นายมานะ  สุขประเสริฐ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นุชนาถ
2. เด็กชายธนพล  บุญชู
3. เด็กหญิงธฺิติภรณ์  ศรีคโรจน์
4. เด็กหญิงนฤมล  ทองอ่วม
5. เด็กชายภวินทร์  เจริญสุข
6. เด็กชายวาคิม  ทองอ่วม
 
1. นางสาวลภัสรดา  สายหยุด
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  คำรังษี
3. นางสาวณัฐณิชา  ฤทธิ์รุ่ง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุ  สะหะเล็ม
2. เด็กชายณัฐนันท์  ทับทิมเทศ
3. เด็กชายธีรพัฒน์  เกิดแก้ว
4. เด็กชายนัฐพล  มะหะหมัด
5. เด็กชายพีรพล  เนติพัฒน์
6. เด็กชายมุมิน  วงศ์ยีเมาะ
7. เด็กชายศักดา  หมั่นมา
8. เด็กชายฮาริล  หนูนิ่ม
 
1. นายไสว  โกธา
2. นางสาววารุณี  ฮานาฟี
3. นางสาวชัชฎา  มาตรทอง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  กัณหสูตร
2. เด็กหญิงนันทิดา  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ยางคำ
4. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเรืองรอด
5. เด็กชายพลวิทย์  โค้วเจริญ
6. เด็กหญิงยุพาพร  มะลิรักษ์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วมาลัย
8. เด็กชายอภิชาติ  เภาภารัตน์
9. เด็กหญิงอริษา  เจริญพร
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทองยั่งยืน
 
1. นายพัสตร์สัณห์  ตันวัฒนะ
2. นายนฤพนธ์  ลักษณ์บวรวงศ์
3. นางแก้วมะณี  เลิศสนธิ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สวัสดี
2. เด็กชายจเรย์  โชตนา
3. เด็กหญิงฐิติยากร  สุขเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ค้ำชู
5. เด็กหญิงปิยะพร  ท้วมโสด
6. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ปุยเปรม
7. เด็กหญิงสุตาภัทร  แสวงหา
8. เด็กชายสุมลศักดิ์  ธาดาวรวิทย์
9. เด็กชายเดชศักดา  ฉิมพาลี
 
1. นางวรีชญา  ชอบดี
2. นางสาวอุษา  ลี้ประเสริฐ
3. นางสาวภัทวรรณ  มนตร์วัชรินทร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เอี่ยมบัณฑิตวิทยา
2. เด็กหญิงสุวรรณา  เข็นขื่อ
3. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  พงษ์เจริญ
4. เด็กหญิงอามีนนา  บิฮารุน
5. เด็กหญิงเสาวรส  จุ่นแก้ว
 
1. นายสุุภโชค  โชควิริยะสัมพันธ์
2. นายวุฒิธนะ  ศิริจุมพลพงษ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เคลือบสำราญ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เคลือบสำราญ
3. เด็กหญิงภัทรภร  โภควัฒน์
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
2. นางวิมลรัตน์  หัสมินทร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงอภิชญา  จุลโอภาส
2. เด็กหญิงเมธาวี  การพิทักษ์
3. เด็กชายโอรส  นิลงาม
 
1. นางธนภรณ์  ขำสำอางค์
2. นางสุจิตรา  พันธศรี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 1. เด็กหญิงสาลินันท์  นวลสุวรรณ
2. เด็กหญิงสาลินี  นวลสุวรรณ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูทองเงิน
 
1. นางสาวลภัสรดา  สายหยุด
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  คำรังษี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 1. เด็กชายธนาวุฒิ  มูหะหมัด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รอดเพียน
3. เด็กหญิงอริสรา  แอดำ
 
1. นางสุดารัตน์  กาสุรงค์
2. นางสาวเบญจพร  มานะพันธ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายชลธิป  ยังถาวร
2. เด็กชายนครินทร์  สีสุพระ
 
1. นายชยพล  ตรีธัญญา
2. นางสาวนันทิกา  อินทร์เปือย
 
147 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชั่งน้ำ
2. เด็กหญิงพักตร์ชนก    แซ่อึ้ง
 
1. นายวรมินทร์  พลเสนา
2. นางสาวนริศรา  นภาโชติ
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  หนูน้อย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พลขอนแก่น
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปานแก้ว
 
1. นางรัตชกร  พูลทวี
2. นางสาวสิริวรรณ  บำรุงศิริ
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กชายธนนันท์  ขวัญหวา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองขาว
 
1. นายธัชพงศ์  รุ่งเรือง
2. นางสาวพิชญา  วีรานุกูล
 
150 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จันทร์พงษ์
2. เด็กชายเอกชัย  ระวังชัยสงค์
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะดอน 1. เด็กหญิงพัชรี  นิโอ๊ะ
2. เด็กหญิงแพรวา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายจักรพันธ์  รักษานนท์
2. นางจินดารัตน์  รักษานนท์
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 1. เด็กชายกิตติ  ยอดงามยิ่ง
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ซากุล
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นายมงคล  อรุณแสงฉาน
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกชนิภา  นันทสิงห์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉุงน้อย
 
1. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
2. นางสาวณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจัณห์วรา  แจ้งประจำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เตียงงา
 
1. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
2. นางสาวณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต
 
155 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายสี่แสน  เถียรทอง
2. เด็กชายอนุชิต  สุขสถิตย์
 
1. นายชยพล  ตรีธัญญา
2. นางสาวนันทิกา  อินทร์เปือย
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายภานุเดช  มะลิกลาง
2. เด็กหญิงศุภนิดา  โมทะจิต
 
1. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
2. นางสาวณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  หาญสงคราม
2. เด็กชายไพโรจน์  จุ่นเจริญ
 
1. นายชยพล  ตรีธัญญา
2. นางสาวนันทิกา  อินทร์เปือย
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 1. เด็กชายกรศักดา  เอี่ยมโสภา
2. เด็กชายเทพทัต  โพธิมากูล
3. เด็กชายเอกวิเชียร  ศรีเทพ
 
1. นายณัฐวัฒน์  พ่วงมาลี
2. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  คงเจริญ
2. เด็กชายวัฒนา  โชติช่วง
3. เด็กชายอมรเทพ  ตั้งดำรงธรรม
 
1. นางอโนทัย  บุญน้อย
2. นางดวงเดือน  สวัสดี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  อภิสิงห์
3. เด็กชายอดิศร  อ่อนภู่
 
1. นางนิตยา  กฤษณา
2. นายภัทรพล  เกิดปรางค์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 1. เด็กชายภานุพงษ์   ดาแหม็ง
2. เด็กชายภูชิตร์  ตาสหาก
3. เด็กชายวีรวัฒน์  เดวิเลาะ
 
1. นายรอฟิก  มูฮำหมัด
2. นายปริญญา  รอดเทียน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 1. เด็กหญิงชลธิชา   บำเพ็ญกลึง
2. เด็กหญิงนาตาชา   ประไพ
3. เด็กหญิงพัชรา   มะเด็น
 
1. นางกาญจนา  เที่ยวตรง
2. นางเสาวณีย์  ม่วงดี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เดชห้วยไผ่
2. เด็กหญิงศศิวรรณ   สิทธิเดช
3. เด็กหญิงอนุศรา  จันทร์กลางเดือน
 
1. นางสาวยุวดี  ชมชื่น
2. นางวันวิสาข์  นนมาตร์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงจรุณวดี  ปามา
2. เด็กหญิงชลธิชา  อยู่ระ
3. เด็กหญิงศศิญา  พุ่มแก้ว
4. เด็กหญิงสิรินญา  ภังคะญาณ
5. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งการณ์
6. เด็กหญิงสุมิตรา  เก่งการณ์
 
1. นางกัญญา  คำแหง
2. นางอมรา  เกตุผดุง
3. นางสาวจริยาภรณ์  ใจดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กชายศราวิน  บัวแก้ว
2. เด็กชายสรไกร  บุตรสันต์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เขียวอ่อน
4. เด็กชายเจษฎา  แก้วฮ่องคำ
5. เด็กหญิงเนรัญชรา  เอกรักษา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทือกศิริ
 
1. นายณเอก  อึ้งเสือ
2. นางสาวณัฐวรินทร์  แจ้งศิริกุล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  จินดาสมุทร
2. เด็กหญิงอรจิรา  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงอริสา  อิ่มสมบัติ
 
1. นางสาววิมลฤดี  เกษอ่อน
2. นางธนพรรณ  แสงปัญญา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่ม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ประภาแก้ว
2. เด็กชายพิพัฒน์   แก้วทรายทำ
3. เด็กหญิงมทนาลัย  สุเฌอ
 
1. นายเจริญ  จำรัส
2. นางราตรี  โชคพานิชศิริ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงทรรศยา  บุญเชิด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โต๊ะหยัน
3. เด็กหญิงอภิชญา  ดีโสภา
 
1. นางวันวิสาข์   นนทมาตร์
2. นางสาวยุวดี   ชมชื่น
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กชายธีรพงค์  นามซุย
2. เด็กหญิงบุสบา  เกียรติดำรงวัฒน์
3. เด็กหญิงพิมพ์มณีธร  ยอดมณี
 
1. นางวาสนา  อาจวิชัย
2. นางสาวพิชญา  วีรานุกูล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงวิธิตรา  ลอยอากาศ
2. เด็กหญิงศิริพร  ดุษฎี
3. เด็กชายสมพงษ์  สมสายศรี
 
1. นางอุไรวรรณ  เลิศอำนวยโชค
2. นางรัชนีบูรณ์  ยืนยงค์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคู้ 1. เด็กชายณัฐดนัย  มันดี
2. เด็กหญิงอรดา  เชยเอี่ยม
3. เด็กหญิงอัสมี่  ทองดี
 
1. นางสุรี  แชเปีย
2. นางพรรณี  เจริญศักดิ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ดำ 1. เด็กหญิงกัลยากร   ชิตพงศ์
2. เด็กหญิงซันดาเอ  -
3. เด็กหญิงศิริแก้ว  ศิริแฉ่ง
 
1. นางศิริพัตร์    เนินทราย
2. นางอำนวยสุข    สุขขี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 1. เด็กหญิงบงกช  โชติชื่น
2. เด็กหญิงพิมนภา  แสงเย็น
3. เด็กหญิงวรัญญา  อธิคมพิริยะ
 
1. นางนภาภรณ์  จักขุจันทร
2. นางนันทวัลย์  ศรีสมัย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 1. เด็กหญิงชรัณภัค  อยู่โสภิชา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  นวลศรี
3. เด็กหญิงอารียา  บรรหาร
 
1. นางรัตนจิตร  วงศ์จันทร์
2. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงศรี
2. เด็กหญิงมยุรี  เต่าทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  จินดานารี
 
1. นางสาวสุขโสม  ม่วงศรี
2. นางสาวจารุณี  สถิตย์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคู้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุหงาเรือง
2. เด็กหญิงนุสบา  แชเปีย
3. เด็กหญิงอลิษา   บัวงาม
 
1. นางพรรณี  เจริญศักดิ์
2. นางสมจิตร  ธนิทธิกิตติกุล
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิมพาวาส 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ศรียันต์
2. เด็กหญิงวิรงรอง  พลไกล
3. เด็กหญิงสุมาลี  ทรงตระกูลวงศ์
 
1. นางปราณี  พลรักษ์
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร
 
1. นางจตุพร  ผ่องแผ้ว
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 1. เด็กหญิงกัญญาณัช   แสงสุข
2. เด็กชายชินดนัย   ปิตุโส
3. เด็กหญิงสุกัญญา   มาซอรี
 
1. นางสาวรัตนา  มะลูลีม
2. นางสาวอรุณี  ยาภรณ์
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศุภฤทธิ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชัยศิริ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  มายนอก
 
1. นางกรรณิการ์  เอี่ยมวิจิตร์
2. นางสาวปัทมา  ปทุมเมือง
 
181 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดคลอง 16 1. เด็กหญิงวนิดา  โต๊ะมิน
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  หาญประเสริฐ
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร  มะหะมาน
 
1. นางสาวรัตนา  ระวีวงษ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายถิรภัทร์  ควรประกอบกิจ
 
1. นางสกุลรัตน์  ทิพย์รงค์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายจิรพงษ์  มณีสุข
 
1. นางกาญจนา  ภูมิสวัสดิ์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายสมประสงค์  เทียบขุนทด
 
1. นายบรรเลง  แก้วมีแสง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กหญิงทิวา  บุญชู
 
1. นายเรวัตร  คำดวง
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  สุภารี
 
1. นางกิจลดา  สุรัสโม
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   วณิชย์ศักดิพงศ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  ปัญจพิทยากุล
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงชลลดา   ทองคำใบ
2. เด็กหญิงชินากร   ผาสุข
3. เด็กหญิงดวงกมล   กรดแก้ว
 
1. นางนิตยา  โพธิ์คี
2. นางสาวปวีณา  ศรีรักษ์สูงเนิน
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายคีรภัทร  มากดี
2. เด็กชายฐานพัฒน์  ศึกษา
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  อิฐสุวรรณ
 
1. นางไพรัตน์  เจริญพิสัยสุข
2. นางภาวนา  เรียมริมมะดัน
 
191 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายดนัย   จูจำหรัด
2. เด็กหญิงนาเดีย  สิงห์โต
 
1. นางสาวสมศรี  แหยมพรรนัย
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ศรี
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกรรณทวี  แจ้งสัจจา
2. เด็กชายเบญจพล  สีสืบ
 
1. นางนิโลบล  ศิริเตชะวงศ์
2. นางกัลยา  มหาศาล
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน 1. เด็กชายวิศรุต  จิตร์มานะ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มณีโชติ
 
1. นายวรพล  พลอยสมุทร์
2. นางลลิดา  ลุนราศรี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายอธิศ  คุ้มพูล
 
1. นางสาวประดับพร  บุญสมพงษ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นายณัฐนันท์  ทั่งกลาง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายวีระ  บุญราศรี
 
1. นางสาวอาภัสรา  พระโคตร
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ฤทธิ์เดช
 
1. นางชุมศรี  เก๊อะเจริญ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงกรวินท์  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ปั้นมา
3. เด็กชายณรงกร  คงเจริญ
4. เด็กชายภูริภัทร  ธรรมสละ
5. เด็กหญิงสิรภัทร  อู่เจริญ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  จิรวัฒน์
 
1. นางสาวณัฏฐพิชชา  สุนทรี
2. นางสาวกาญจนพร  เสียงกลม
3. นางภาวนา  เรียมริมมะดัน
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสมอพร้อม
 
1. นางชุมศรี  เก๊อะเจริญ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายสุพัชรพงษ์  ภูมิกระจ่าง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีละบุตร
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  สืบโสดา
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  เฟื่องจันทร์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทิพย์อุทัย
 
1. นางสาวกชพร  ดุจเลิศ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธีธัช  ยิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   จันทร์ศรี
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. นายสุรพงษ์  ศิริรักษ์
 
1. นางบุษรา  อิสระกุล
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 1. เด็กชายปาราเมศ   พันธุ์สีดา
 
1. นางปัทมาวดี   มาสวัสดิ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุกเฌอ 1. เด็กชายพิสิฐ  สุินธุเจริญ
 
1. นางบุษรา  อิสระกุล
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สร้อยสุข
2. เด็กชายชัยพร  เปรมปรี
3. เด็กชายบูรพา  คำพลอย
 
1. นางจิตรนิทรา  ศรีชนะวัฒน์
2. นางสาวจิตรา  อ่วมสร้อย
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1. เด็กชายพีรพล  สุกใส
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ตระกูลธรรม
 
1. นางจิตรนิทรา  ศรีชนะวัฒน์
2. นางสาวจิตรา  อ่วมสร้อย
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงญาดา   บุญยงค์
2. เด็กหญิงมาลิณี  ศิลปฺ์สุนทร
3. เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางพัชรา  พันธุ์โยธี
2. นางสาววันรี  เรืองฤทธิ์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเด่น
2. เด็กชายปฏิญากรณ์  เปรมปรี
3. เด็กชายอนุสรณ์  อึ่งแดง
 
1. นายอักษราวุธ  ยะก๊บ
2. นางสาววรรณา  อร่ามวงษ์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงภูมรินทร์  หร่ายเจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สีม่วง
 
1. นางสาวปาริชาติ  อักษรสิน
2. นางศาลินา  อ่อนพงษ์ทรัพย์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกัด40 1. เด็กชายปรรจพร  อินสอน
2. เด็กชายภาดล  ฟักสกุล
 
1. นางอาภาภรณ์  ด้วงเจริญ
2. นางหรรษา  พุฒตาล
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายธเนศ  เจนเขา
2. เด็กชายนเรศ  เจนเขา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อยู่ดี
2. นางสาวกัญญา  บุญนิมิ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายธนากร  สำโรงแสง
2. เด็กชายอิทธิพล  พงษ์เทศ
3. เด็กชายโสพล  สุขไทย
 
1. นางสาววรวรรณ  อินทสุวรรณ
2. นางสาวอาริสา  สอนผา
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กหญิงฐิติญา  เพียเพ็ง
2. เด็กชายพีรภัทร์  ศรีพันธุ์เจริญ
3. เด็กชายวีรภัทร  ปิตุภูมินุรักษ์
 
1. นายวัลลภ  มาลัย
2. นางภาวนา  เรียมริมมะดัน