หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนบ้านเขาหินช้อน
ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2557   10 พ.ย. 2557   11 พ.ย. 2557   12 พ.ย. 2557   13 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/2 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/1 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.3/2 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.3/1 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
7 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/3 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ห้อง 512 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ห้อง 513 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ห้อง 522 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ห้อง 533 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ห้อง 533 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ห้อง 532 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง 413 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง 423 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง ลานหน้าอาคาร 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/3 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/2 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง เวทีด้านหลังอาคาร 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง เวทีด้านหลังอาคาร 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง ห้อง 435 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง ห้อง 434 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 1-3 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 7-9 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 10-11 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 12-14 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
2 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
3 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวที1 ป่ายาง 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
6 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวที1 ป่ายาง 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
7 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวที1 ป่ายาง 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวที 2 หน้าอนุบาล 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
9 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวที 2 หน้าอนุบาล 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
10 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวที 2 หน้าอนุบาล 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวที 2 หน้าอนุบาล 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
12 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00
13 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 10 พ.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 10 พ.ย. 2557 14:00-16:00
2 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เวทีกลาง 10 พ.ย. 2557 14:00-16:00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ห้อง ห้อง 521 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 5 ห้อง ห้อง 521 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ลูกเสือ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ลูกเสือ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง ห้อง 433 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง ห้อง 425 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง ห้อง 426 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง ห้อง 426 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
5 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง ห้อง 432 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง ห้อง 432 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 4 ห้อง ห้อง 433 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โดมน้อย 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โดมน้อย 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 1-3 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 1-3 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 4-6 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 4-6 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 4-6 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 4-6 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 7-10 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 15-16 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 11-14 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน เต้นท์ที่ 15-16 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 3 ห้อง อ.1/1,อ.1/2,อ.2/1,อ.2/2 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 3 ห้อง อ.2/1,อ.2/2 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารร่วมใจ ห้อง ป.2 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง โทร. ๐๘๓ ๐๔๕ ๙๘๐๔งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]