หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cco2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญประภา รักวีรธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายประธานกรรมการ
2. นางปราณีต บุญพิทักษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41กรรมการ
3. นางสาวมยุรี จูเภาโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวารินทร์ ประเสริฐสรรค์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ นุชเสียงเพราะโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายสมชาย สุนทรสัจโรงเรียนวัดแปลงยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวิภา พิเนตรโรงเรียนวัดชายเคืองประธานกรรมการ
2. นางทรรศวรรณ เจริญสุขโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางกรรณิการ์ เอี่ยมสุโรโรงเรียนวัดวังกะจะประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
3. นางวารินทร์ ประเสริฐสรรค์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ระเบียบโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายกันตพงศ์ ดลเอี่ยมโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
4. นางอุทัย พวงพุกโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นางประภา พานนิลโรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
3. นางสาววรรณภา วงเวียนโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางวงค์เดือน ทิมทองโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางยุพยงค์ วิไลพัฒน์โรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรินทร์ นิลทรัพย์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วงศ์กำภูโรงเรียนวัดสะแกงามกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ไผ่เทียนชัยโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนิษฐา สนลอยโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ค่อนสอาดโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โพธิ์ทองโรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้งกรรมการ
4. นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกฤตกานต์ ช่วยสงครามโรงเรียนวัดไผ่ขวางประธานกรรมการ
2. นางนุศรา ทองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
4. นางศรีทุม จิตต์อารีย์เทพโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางกัลยา สง่าผาสุขโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
2. นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
3. นางวันนิสา ปั้นดีโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ชนก เพ็งพานิชโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
3. นางนันทณัฏฐ์ มุ่งหาทรัพย์โรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายกมล วุ่นหนูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับรองประธานกรรมการ
3. นางจีรนันท์ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นายชูชาติ นานอกโรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการ
5. นางนวลพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
6. นางสาวปนัสยา วรรณทองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
7. นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
8. นางนาตยา เนตรสาครโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
9. นางสาวอำนวย ธเนศากรโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวบุษบา ทาทองโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
11. นางสาวกาญจณา ครองจริงโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
12. นายทวน แสงกระจ่างโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกมล วุ่นหนูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข เตียรักษาโรงเรียนวัดบึงกระจับรองประธานกรรมการ
3. นางจีรนันท์ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
5. นายชูชาติ นานอกโรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการ
6. นางสาวอนุตรา ภูมิทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
7. นางนวลพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
8. นางสาวปนัสยา วรรณทองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
9. นางสาวบุษบา ทาทองโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
10. นางนาตยา เนตรสาครโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
11. นางสาวกาญจณา ครองจริงโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
12. นายทวน แสงกระจ่างโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกมล วุ่นหนูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายปัญหา สิทธิพลโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวสมหมาย วงศ์มากโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางยุวนุช ชโนเมธาภรณ์โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
7. นางสาววีระนันท์ ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
8. นางเกษร แจ่มใสโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวเอ็มอร ผลบุภพโรงเรียนบางพะเนียงประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
3. นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
4. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
5. นางสาวอนุตรา ภูมิทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
6. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สมดีโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาววีระนันท์ ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
5. นายศิรพงษ์ สาระโชติโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกกรรมการและเลขานุการ
6. นายศิรพงศ์ สาระโชติโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวเอ็มอร ผลบุภพโรงเรียนบางพะเนียงประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
3. นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
4. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
5. นางสาวอนุตรา ภูมิทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
6. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
3. นายสมคิด สมดีโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
4. นางสาววีระนันท์ ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
5. นายศิรพงศ์ สาระโชติโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ไว สีประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายชูชาติ นานอกโรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางสาวจุรีรัตน์ ขุมทรัพย์โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้งกรรมการ
7. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
8. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
9. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ไว สีประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายชูชาติ นานอกโรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
7. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
8. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวีรวัฒน์ พันธุ์คงโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ไว สีประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร วุ่นหนูโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
4. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
5. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
6. นางสาววาสนา ผลาผลโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางราตรี พงศ์ประยูรโรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณารามกรรมการ
8. นางสาวสุดา โกษลาเกษมโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
9. นางอนงค์ ผมทองโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
10. นายชัยสันต์ ห้วยทรายโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
11. นางสุนันท์ จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
12. นางสาวสุนีย์ จินตลิขิตดีโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
13. นางวิไล แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
14. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
15. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
16. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ พันธุ์คงโรงเรียนบ้านอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ไว สีประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร วุ่นหนูโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
4. นางอรุณี แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
5. นางณชาภัช ธีรานันท์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
6. นางสุนันทา ทองพันชั่งโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
7. นางสาววาสนา ผลาผลโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
8. นางราตรี พงศ์ประยูรโรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณารามกรรมการ
9. นางสาวสุดา โกษลาเกษมโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
10. นางอนงค์ ผมทองโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
11. นายชัยสันต์ ห้วยทรายโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
12. นางสุนันท์ จันทสีโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
13. นายอำนาจ เจริญศรีโรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์กรรมการ
14. นางสาวสุนีย์ จินตลิขิตดีโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
15. นางวิไล แก้ววิจิตรโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
16. นายโกวิทย์ ถ้ำกลางโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
17. นางเจียมรัตน์ วรหวังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจรุญ จันทสีโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางระพีพร ตันเจริญโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางกนกวรรณ แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางปัทมา พรมตาโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
5. นายศิรพงศ์ สาระโชติโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกกรรมการ
6. นางสาวปรมาภรณ์ อ่อนนุ่มโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสำราญ ทวีชาติโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
8. นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรมโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
9. นางสาวชลธาร วิมูลอาจโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
10. นางสาวมาฆมาศ เรืองสิทธิ์โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพิสูจน์ แสงศรีโรงเรียนวัดวังเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมรา สัตยพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เจริญฐานะโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนจรเข้ตายกรรมการ
5. นางสาววิลัดดา ราชพันแสนโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร นันทวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางบุษราคัม ศิริเมืองโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นายสุวิท พระเมืองโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นางสาวถนอมจิตร์ จิตรไพศาลศรีโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ คะเสนาโรงเรียนสียัดพัฒนากรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ เฟื่องทองโรงเรียนราษฎรนุกูลกรรมการ
3. นายสราวุฒิ แก้วจรัญโรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ สมวงษ์โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงามกรรมการ
5. นางนัจภัค กำจรโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
6. นางรัตน์เกล้า ใจภักดีโรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปิยฉัตร ยอดตระกูลชัยโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา แสงศรีโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
3. นางสาวฉัตรระพี เลิศวศินกุลโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
4. นางเจียมใจ จุมณีโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
5. นางสุพิศ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย เขตรใหญ่โรงเรียนวัดธารพูดประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร นุพิมพ์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางกัณณ์ณิศา สันติบวรวงศ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
5. นางณัทชุดา เจริญเตียโรงเรียนบางกระเจ็ดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ ธรรมเจริญจินดาโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางกัลนิกา แก้วสระคูโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ งามรูปโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร สุขสีโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นายเอกชัย ศรีสุภาพโรงเรียนห้วยตะปอกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ อินทรรักษ์โรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นายสัตยากร ถานะวัตรโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการ
3. นางเยาวภา มารวยโรงเรียนวัดสนามช้างกรรมการ
4. นางสาวสุจิตตา โยวะผุยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางมยุรี ตัญญะโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวารี โรนจ์ชีวินสุภรโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
3. นางสาวจณิชญา ศิริปุณย์โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
4. นางสาวศรีสุรางค์ บุญสวัสดิ์โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย โคมเดือนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ธนชัมพูนทกูลโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นายอนันต์ ใยอ่อนโรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
4. นายปรีชา ตันเจริญโรงเรียนอ่าวช้างไล่กรรมการ
5. นางบุญศรี เอี่ยมฉลวยโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิชโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวปารดา ปิยศิริภัคโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
3. นายสัมพันธ์ คงแจ้งโรงเรียนบ้านเนินไร่กรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ดับโรคโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ พลรักษาโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
5. นางสาวอริสรา สมิทธ์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
6. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นางสาวอริสรา สมิทธ์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พลรักษาโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
6. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พลรักษาโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
5. นางสาวอริสรา สมิทธ์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
6. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พลรักษาโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
6. นางสาวอริสรา สมิทธ์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
7. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชลทิศ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร มีจันทร์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
4. นางสาวอริสรา สมิทธ์ปรีชาโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พลรักษาโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
6. นางสาวผุสดี วงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอาทร พรมมิโรงเรียนสามร่มประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว สุวรรณเกิดผลโรงเรียนบ้านม่วงโพรงกรรมการ
3. นางวาสนา ประเสริฐสรรค์โรงเรียนวัดไผ่ขวางกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ศรีสุนทรโรงเรียนวัดสนามช้างกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ เห้าอิ่มโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ เกตุวิมลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางฑิฆัมพร วงศ์ทองดีโรงเรียนบ้านท่าเลียบกรรมการ
5. นางอัญทิชา ยิ้มเนียมโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกษม สนพนาวรรณโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวตนุภัทร มิ่งฉายโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
3. นางนเรศ วรวิสันต์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางสำอางค์ สุนทรสัจโรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
5. นางเรวดี สุขประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนวลจันทร์ ชลานุเคราะห์โรงเรียนวัดชำป่างามประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาธิป ปัญญาอภิวัฒน์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นางปิยะมาศ หิตะรัตน์โรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
4. นางจิตรลดา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายปณิธาน มารวยโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพิน สรรพคุณโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภางช์วดี สุขเทพโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
3. นางสมศรี กุลบุตรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นางสาวปอร วิมลสถิตย์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางหทัยชนก จันทร์อาหารโรงเรียนบ้านท่ากลอยประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ศรีสังวรโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางพีรดา เทพารักษ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางกาญจนา เสาวรักษ์โรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
5. นางบุญทิวา ทองชูศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางคุนัญญา ใสสุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒กรรมการ
3. นายไพริน ขำยะบุตรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
4. นายสราวุฒิ บุญสร้างMSS เคเบิลทีวีกรรมการ
5. นายณฐฤทธิ์ หนุนพระเดช-กรรมการ
6. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางคุนัญญา ใสสุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒กรรมการ
2. นายไพริน ขำยะบุตรโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒กรรมการ
4. นายสราวุฒิ บุญสร้างMSS เคเบิลทีวีกรรมการ
5. นายณฐฤทธิ์ หนุนพระเดช-กรรมการ
6. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางอนงค์ สียาโรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จิตรรัตนพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางพิมพ์พลอย นพโสภณโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นางบุญส่ง บัวลพโรงเรียนวัดสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางพิมพ์พลอย นพโสภณโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
2. นางบุญส่ง บัวลพโรงเรียนวัดสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเรณู พรมมิโรงเรียนวัดคลองเขื่อนประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ศรีวันทนาโรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์กรรมการ
3. นางสาววิจัย ดิษฐศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวรุจี ใยยั่งยืนโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
5. นางฉัตรชฎา ดิษฐธรรมโรงเรียนวัดสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ เข็มประดับโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิื อินทนิลโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางวิมล มงคลโรงเรียนวัดคลองเขื่อนกรรมการ
4. นางสาวจิตรี สืบทิมโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นางอรทัย วรรณ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ เข็มประดับโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิื อินทนิลโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางวิมล มงคลโรงเรียนวัดคลองเขื่อนกรรมการ
4. นางสาวจิตรี สืบทิมโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นางอรทัย วรรณ์ประเสริฐโรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหินแร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี นพโสภณโรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้งกรรมการ
3. นางเตือนใจ สุนทรชัยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
5. นายมานะ จรพิภพโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์โรงเรียนวัดคลองเขื่อนกรรมการ
4. นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชนานันท์ ปิ่นกุลโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
4. นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์โรงเรียนวัดคลองเขื่อนกรรมการ
5. นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นายประดิษฐ นพรัตน์โรงเรียนวัดวังกะจะกรรมการ
4. นายทวี วัยเจริญโรงเรียนวัดดอนท่านากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชรโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นายธวัช หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ศรีหิรัญโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
4. นายมาโนช คงเมืองโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางกัญญา อานทองโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ จินดางามโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นายมณู แจ่มจำรัสโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
3. นายพินิจ เกษมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
4. นางโชษิตา คชสีห์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางศุภจิตต์ หงษาโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เศวตสุพรโรงเรียนวัดหนองแหนประธานกรรมการ
2. นายจีรพันธ์ สมคิดโรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์กรรมการ
3. นางสุรารักษ์ ระกาศรีโรงเรียนบ้านปลายคลองกรรมการ
4. นางสุนันท์ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูลโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ อยู่จุ้ยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นางขวัญลักษณ์ โพธิ์งามโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
4. นางธนัชพร ประการะสังข์โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
5. นายอนันต์ หละกะเต็มโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางรจนา ไชยกาลโรงเรียนบ้านชำขวางกรรมการ
3. นายนิรันดร์ วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการ
4. นายบัณฑิต จำรูญโรจน์โรงเรียนวัดสาวชะโงกกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ธนชัมพูนทกูลโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นายเสริมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
4. นายสรพงษ์ สังฆะสะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบัญชา นาคสุกโรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
2. นายสุริยพงษ์ ณ บางช้างโรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการ
3. นายวิวัตร์ พงษ์สุภาโรงเรียนวัดสาวชะโงกกรรมการ
4. นางสาวญาณิศา วาดรอดโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
2. นางอนัญญา มณีพัฒนะโรงเรียนวัดเสม็ดใต้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัฐพล มาลัยโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นางชนิตา วงศ์กำภูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางสิรินทร เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
4. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ฉิมวงษ์โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
3. นางอัญญาดา ตันไล้โรงเรียนวัดวังเย็นกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพรโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ คำพันน้อยโรงเรียนวัดสามแยกประธานกรรมการ
2. นางธนัชชา นาแพงโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายธนรัตน์ วิไลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เบ็ญมาศโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองประธานกรรมการ
2. นายจำลอง พุ่มนิคมโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรัตน์ บุุญญารักษ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ กล้าณรงค์โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์กรรมการ
4. นางอัญชุลี ทองขาวโรงเรียนวัดบ้านซ่องกรรมการ
5. นางพัชนี พงษ์สุภาโรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอานุภาพ เจริญจิตรโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย กิตติพัฒนกุลโรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
3. นางจำลอง จารุทโรภาสน์โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ ทิพยานนท์โรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ใยสุ่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วยกรรมการ
3. นายยงยุทธ ประเสริฐโรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ รอดมั่นคงโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชวลิต หลายประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสว่าง สร้อยจิตโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นายชุมพล สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ล่ามกิจจาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นายจำรัส ท้าวเพ็ชร์โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการ
4. นายทรัพย์ มณีทูลโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ชมชื่นโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเสริมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
2. นางบุปผา ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา วงศ์ถีระพงษ์โรงเรียนวัดหนองปาตองกรรมการ
4. นายสันติ โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวินัย น้อยจินดาโรงเรียนสุวรรณคีรีประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ นางแลโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุชิน อุไรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ หงห์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ หงห์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ หงห์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ หงห์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติมา กลิ่นรองโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา กลิ่นรองโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติมา กลิ่นรองโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา กลิ่นรองโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์กุลโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการ
3. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
2. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์กุลโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการ
3. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
2. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้วโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
4. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนบ้านมาบนาดีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ เผ่าโพธิ์โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
4. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
3. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
3. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
4. นายวินัย เทพมงคลโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
5. นายบุญเรือน บุญคุ้มเกล้าโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางสาวเนตรา โชติรัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายเดชา สุขทวีโรงเรียนบ้านมาบนาดีประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
2. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาทโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายชัชวาล แสงทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
2. นายสุธิเดช คุณโกทาโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
3. นายประเดิม เทียนปัญจะโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา กลิ่นรองโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
5. นายสันติ ไทยนาพาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
6. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัช วงศ์กลมโรงเรียนบ้านท่าซุงประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา จอมศิลป์โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้งกรรมการ
3. นางนิชนันท์ หลุยใจบุญโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
5. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร วรังษีโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา กลิ่นรองโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
5. นางดวงใจ ชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัช วงศ์กลมโรงเรียนบ้านท่าซุงประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ หลุยใจบุญโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นายนพดล คลำทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี รัฐประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่ดอนประธานกรรมการ
2. นางบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
3. นางธัณญภรณ์ พันทนาโรงเรียนวัดชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็งโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
3. นายนิรันดร์ เรื่องอินทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รัฐประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่ดอนประธานกรรมการ
2. นางบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
3. นางธัณญภรณ์ พันทนาโรงเรียนวัดชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญยิ่ง อยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าคานประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ เรื่องอินทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา กาฬภักดีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
3. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
4. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางสาวทิพดี มาวินโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
3. นางสาวโชติกา ปลั่งสมบัติข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายซันโย สังวรดีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุงโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กาฬภักดีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
4. นางสาวนันทนา เรียงมุลตรีโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
5. นายอภิชัย คชสารโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
6. นางสาวทิพดี มาวินโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ หงห์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายสมโชค ล่ามกิจจาโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
2. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางดวงพร จอมศิลป์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ หงห์ษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายสมโชค ล่ามกิจจาโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
2. นายดนัย ตันเจริญโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
3. นางดวงพร จอมศิลป์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้งกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ คชปักษีโรงเรียนวัดจรเข้ตายกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์โรงเรียนวัดจรเข้ตายประธานกรรมการ
2. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี อู่อรุณโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะกรรมการ
4. นางพิมพ์พรรณ ปัญญาศรโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี อู่อรุณโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย สีสมโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
4. นางอุดร สุนทรธรรมโรงเรียนวัดวังกะจะกรรมการ
5. นางพิมพ์พรรณ ปัญญาศรโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเสาวนีย์ สาธุโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางสมใจ โปธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายเสาวนีย์ สาธุโรงเรียนวัดศรีสุตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นางสมใจ โปธาตุโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
4. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
5. นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดสณี สมใจโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
2. นางสาวพัชรี อู่อรุณโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
3. นางสาวพรรษา แก้วใหญ่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
5. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดสณี สมใจโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
2. นางสาวพัชรี อู่อรุณโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
3. นางสาวพรรษา แก้วใหญ่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางบุปผา อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
5. นางจารุภรณ์ สายพิมพ์พงษ์โรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ สาธุโรงเรียนวัดศรีสุตารามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชญาภา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
3. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางสายหยุด วงค์หิรัญโรงเรียนอ่าวช้างไล่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวชญาภา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
3. นางปิยวรรณ ตันยะกุลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางสายหยุด วงค์หิรัญโรงเรียนอ่าวช้างไล่กรรมการ
5. นางสินีนาฏ เขียวระยับโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
6. นางสาวพัชรี อู่อรุณโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
7. นางดสณี สมใจโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประเทือง เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
5. นายมาโนช โคมเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายประเทือง เกตุกิ่งโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายณพงศ์ วรรณพิรุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวนภัสสร คำจ้อยโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
4. นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
5. นายมาโนช โคมเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวปภาวรินท์ คงคาชนะโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นางพัชยา ซือมงกงโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการ
3. นางรังษี ภูวนัยโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางมณี แก้วมณีโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุติมา ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านศรีเจริญทองกรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร มานะต่อโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นางสุนิสา เฉลิมพลโยธินโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเกตุสุรินทร์ ปกิรณะโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางประธานกรรมการ
2. นายจันที ศรีธรรมาโรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้งกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ สาธุชาติโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวนิตยา นาคคนึงโรงเรียนบ้านหนองคอกประธานกรรมการ
2. นายอนิรุธ อบชัยโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอริษรา พึ่งเกษมโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร ปลายสวนโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ วิรุณราชโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวจรรจรีย์ ดาวใสย์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
4. นายทิวา มะลิลำโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
5. นางสาวฐิภารัตน์ สมสมัยโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวจริยา บุญมาโรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์กรรมการ
2. นายสุเทพ สุริโยรัตนโนภาสโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ ปัญยางโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวเพลินจิตร ตอรัมย์โรงเรียนบ้านท่ากลอยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร สายแก้วโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวกัญญา เพ็ชรนอกโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนารถ อินไชย์โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
2. นางสาวณัฐญาดา เทพสิงห์โรงเรียนบ้านท่าคานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ชลอรักษ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสาวอรุณี ล้อคำโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางจารุวรรณ วงษ์คำโรงเรียนบ้านอ่างเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายกิตติพร เฉลิมพลโยธินโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญมีโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
3. นายวัฒนา แจ่มใสโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
4. นางสาวราตรี พูนเพิ่มโรงเรียนจุฑาทิพย์กรรมการ
5. นายพศิน ศรีปานโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ใสสะอาดโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายมนต์ชัย ปานศรีนวลโรงเรียนวัดใหม่บางคล้าประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ มีมั่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
3. นางสุกัญญา ตันสุวรรณโรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้งกรรมการ
4. นายประชา คำพรมโรงเรียนภูงามโนนสะอาดกรรมการ
5. นางวรกร มงคลศิริโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายขวัญยืน บัวลพโรงเรียนวัดสามแยกประธานกรรมการ
2. นางสาวนวนันท์ ริพลโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา เฉิดไธสงโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา บุญกำเนิดโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพิกา สิริพรมโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ เพลิศฤทธิ์โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการ
3. MissZhang Fengxianโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ ยงวรรณกรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพิกา สิริพรมโรงเรียนอ่าวช้างไล่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ เพลิศฤทธิ์โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์กรรมการ
3. MissZhang Fengxianโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ ยงวรรณกรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวคนธ์ นิรมลโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นายวิระ หาดขุนทดโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ภูห้องไสยโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
4. นางลักขณา ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางอรพิน งาเนียมโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กรรมการ
6. นางสุภาวดี จันทรักษ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
7. นางอนุกูล กุมภีร์โรงเรียนวัดสาวชะโงกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายสมโชค ล่ามกิจจาโรงเรียนวัดหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
3. นางสาวอรกมล วาดรอดโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
4. นางวรกร มงคลศิริโรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
5. นางสาวโชติกา มูสิการัตน์โรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
6. นางนางบัวหลวง บุตรทองโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
7. นางกุสุมา ลอยฟ้าโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายอาคมย ยิ้มเจริญโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นายอนันต์ นันทวิชิตโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
4. นายสรายุทธ์ วระชุนโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
5. นายพิเชษฐ เข็มเพ็ชรโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำกรรมการ
6. นายอธิวัฒน์ เตชะพุฒโรงเรียนบ้านม่วงโพรงกรรมการ
7. นายกรัณ ยอดทองโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
8. นางวิลาวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทวี สายแสงโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นายวีระ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
3. นายมนัส แดงวิไลโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิณญา คงจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษากรรมการ
5. นายจุมพล สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพายัพ นิชเปี่ยมโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นายจำลอง บานเย็นโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
3. นายอนันต์ นันทวิชิตโรงเรียนวัดลำมหาชัยกรรมการ
4. นายวีระ เจริญสุขโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
5. นายจุมพล สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
6. นางสาวเสาวนีย์ อินทรรักษ์โรงเรียนวัดต้นตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกมล จิตรแข็งโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางวัชรี สมบัติทรัพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายกมล จิตรแข็งข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเงินยวง ไชยมณีโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการ
3. นางวัชรี สมบัติทรัพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ วิลารักษ์โรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายมนัส แดงวิไลโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศิริธรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นางอัมพรรณ สุขเกษมโรงเรียนวัดหนองไม้แก่นกรรมการ
4. นายพิชัย ก๊วยเจริญโรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวารินทร์ ประเสริฐสรรค์โรงเรียนวัดนาเหล่าบกประธานกรรมการ
2. นางวงษ์จันทร์ วัยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
3. นางกฤตกานต์ ช่วยสงครามโรงเรียนวัดไผ่ขวางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ คชรัตน์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางวงค์เดือน ทิมทองโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรุณี สิทธิโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรินทร์ นิลทรัพย์โรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ วงศ์กำภูโรงเรียนวัดสะแกงามกรรมการ
4. นางออมใจ บุญเขียวโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการ
5. นางพัชรดา นันทสินธิ์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพ นิลนนท์โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางจินตนา แสงสุขโรงเรียนบ้านสระไม้แดงกรรมการ
3. นายยงยุทธ ปรีชากุลโรงเรียนวัดหนองเค็ดกรรมการ
4. นางสุภานัน เสน่หาโรงเรียนวัดทางข้ามน้อยกรรมการ
5. นางสาวธัญนันท์ มิ่งขำโรงเรียนวัดนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
6. นางนิตยา รอดเข็มโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเทพธิดารัตน์ ชื่นสมบัติโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
2. นางอรสา วัฒนศฤงฆารโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
3. นางนงรักษ์ นรทีทานโรงเรียนวัดบางกระดานกรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียงโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ขวัญนอนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เลือดขุนทดโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
3. นายเอกชัย พละศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
4. นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทกโรงเรียนวัดทางข้ามน้อยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ต่างโอฐโรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้งกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ โตนวมโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรวีณ์ ไชยลาภโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองสร้อยโรงเรียนวัดนาเหล่าบกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายโกศล วรพุฒโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถานประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ผดุงกิจโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรุตม์ นามมนตรีโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางสาวยิ่งลักษณ์ ทิวาวงศ์โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร พวงเพชรโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริธรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ เนติภัทรรักษ์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร พวงเพชรโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริธรโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ เนติภัทรรักษ์โรงเรียนบ้านปรือวายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิภพ เกิดเจริญโรงเรียนวัดบางตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดีโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวอำภา น้อยสนิทโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ หงษ์จาตุรันต์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายชาตรี ศิริโพธิ์โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุริโย จุลมณฑลโรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์กรรมการ
2. นางสาวอำภา น้อยสนิทโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางสาวปาณภัช ยันตะพลาโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสำราญ ไทยนิยมโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ขวัญศิริโรงเรียนวัดพงษารามกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พิพิทจันทร์โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการ
4. นางสาวกรรวีณ์ ไชยลาภโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวพชภัทร นานอกโรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนตลาดบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ สิงห์บันดาลโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ครองสกุลโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสาวธรรศญา แก้วอาสาโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ขวัญนอนโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการ
3. นายณัฐพล เลือดขุนทดโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
4. นายเอกชัย พละศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
5. นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทกโรงเรียนวัดทางข้ามน้อยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
2. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม มาดีโรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
2. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสุชาดา จันทร์เขียวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุขจิตต์ พิกุลทองโรงเรียนวัดทุ่งยายชีประธานกรรมการ
2. นางภาพิยา ลิ้มประสิทธิศักดิ์โรงเรียนวัดชายเคืองกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ สมัครช่วยโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปกครอง แสนมณีโรงเรียนบ้านโป่งตาสาประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาวรินท์ คงคาชนะโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ นิยมสุขโรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอุบล พัฒนาภรณ์โรงเรียนวัดบางโรงประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ ทองอะไพพงษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
3. นางสุธีรา พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางระวี รัตนไพบูลย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำกรรมการ
5. นางสุชัญญา เกตุนวมสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสันติ พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แสงปากโรงเรียนบ้านท่ากระดานกรรมการ
3. นางสาวสุวิญญาณ์ ทิพประเสริฐโรงเรียนบ้านโป่งตาสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางระวี รัตนไพบูลย์โรงเรียนบ้านท่าทองดำประธานกรรมการ
2. นางนิศากร วงษ์ชะอุ่มโรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรีกรรมการ
3. นางสาวศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ สวมไธสงโรงเรียนบ้านหนองเหียงประธานกรรมการ
2. นางปราณีต สำเริงโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางทิพวัน แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวถนอมจิตร์ จิตรไพศาลศรีโรงเรียนบ้านลาดกระทิงประธานกรรมการ
2. นางบุษยพรรณ คนใจบุญโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยกรรมการ
3. นางฉันทนา ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
4. นายสัญญา ไทยประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองสทิตกรรมการ
5. นายชวลิต หลายประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์โรงเรียนวัดทุ่งยายชีประธานกรรมการ
2. นายศรีวิชัย ฤกษ์ศิริโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
3. นางสุคนธา ภุคุกะโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด แทนทองโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล แพไธสงโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ์ ธรรมวงค์โรงเรียนบ้านท่ากระดานประธานกรรมการ
2. นายไวภพ สุขกระโทกโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประจวบ ตันเจริญโรงเรียนวัดไผ่แก้วกรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ดาศรีโรงเรียนวัดหนองแหนกรรมการ
5. นายราชันย์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งส่ายกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชเกล้า ประสังสาสกุลโรงเรียนวัดดงยางประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ จันทร์อ่ำโรงเรียนวัดธารพูดกรรมการ
3. นางเพลินพิศ ยินดีโรงเรียนวัดบางกระเจ็ดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางโสภา นพสมบูรณ์โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางวันชรี หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวสุริชา เชื้อวงค์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร นพเก้าโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางสุธีรา พึ่งน้ำโรงเรียนบ้านนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ รัตนอนันต์โรงเรียนบ้านหินแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ทนันไธสงโรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการ
3. นางเกร็จวลี สิทธิโสภาสกุลโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูลกรรมการ
4. นางสุขจิตต์ พิกุลทองโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพรัตน์ วินิจฉัยโรงเรียนวัดสาวชะโงกประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตต์ จิรดำรงกุลโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันกรรมการ
3. นางพิมพรรณ วรรณุวาสโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางอุ่นจิต พิทธไชยโรงเรียนวัดหนองปรือกรรมการ
5. นางสาวอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์โรงเรียนบ้านโป่งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี หมื่นเดชโรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา บุญประเสริฐโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ พ่วงพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการ
4. นางสาวนิติกรณ์ แก้วมรกตโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นางธัญพัฒน์ ทองสุขโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร วงศ์พระรามโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ วงษ์แก้วโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
3. นางจันตรี จอมศิลป์โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุกรรมการ
4. นางสาวดวงพร โอสถานนท์โรงเรียนบ้านม่วงโพรงกรรมการ
5. นางปนัดดา วรรณดิลกโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางลัดดา ตันเฮงโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นางสาวสงบ ระวิโรจน์โรงเรียนวัดโคกหัวข้าวกรรมการ
3. นางสมจิตร สิทธิพลโรงเรียนบ้าน ก.ม.7กรรมการ
4. นางสาธิกา แนวอินทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางนางชุติมณฑ์ ราญรอนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนกรรมการ
6. นางเพ็ชริน งามศิริโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
7. นางวาสนา ลาวิลาศโรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้งกรรมการ
8. นางจารุวรรณ ยุทธหาญโรงเรียนบ้านลาดกระทิงกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิภา ศิริโพธิ์โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ภูขะมาโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางมาลี ธีรธนานุกูลโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
4. นางวัชรีย์ รัตนวงศ์โรงเรียนวัดใหม่บางคล้ากรรมการ
5. นางสาวปราณี เวสกามีโรงเรียนตลาดบางบ่อกรรมการ
6. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการ
7. นางสาวนิตยา กรองแก้วโรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์กรรมการ
8. นางวิเวียน นาวินโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนอักษร ดวงศรีโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเล็ก อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านอ่างเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวพาขวัญ คงเสือโรงเรียนวัดชำป่างามกรรมการ
3. นางไพเราะ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
4. นางสุรภี กฤษณาโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางวาสนา พุ่มนิคมโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์กรรมการ
6. นางมาลี ภูมินทร์โรงเรียนบ้านท่ากระดานกรรมการ
7. นางสมจิตร สง่าเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
8. นางแน่งน้อย ไวยสนิทโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
9. นางสาวสำรวย วงค์กำภูโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสุทธิรัตน์ เหมาทองสุขโรงเรียนวัดต้นตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางณัฏฐา สังอ่อนดีโรงเรียนวัดท่าเกวียนกรรมการ
5. นางบุษรัตน์ ทิพวรรณโรงเรียนวัดหินดาษกรรมการ
6. นางอัมมารี คงเจริญโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางนงนุช โฆสิตมานโรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์กรรมการ
8. นางเพ็ญทิพย์ วรดิลกโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
9. นางนางปราณี พิทักษ์มงคลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
10. นางศศิวรรณ ศุขะทัตโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ภูผาโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ภูตาโรงเรียนบ้านหนองคอกกรรมการ
3. นางสาววรรธนี สรรพคุณศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุธาทิพย์ กองอังกาบโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาวาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาวาศ พัฒนะพลผกาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมศรี พงจรูญโรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วัฒกชัยโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรณิชชา สังข์มณีโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพรนภา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรณิชชา สังข์มณีโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวนภา บุญสนองโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางพรนภา ภานิตรโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาววิริยา ชิดดีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดิเรก ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาววิมล ชมภูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววิริยา ชิดดีโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์กลมโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนันทนา กาญจนาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางประภาพร มั่นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชิดชนก สงสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางกระเจ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา ป้อมมาตาโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวเลิศรักษ์ กันทีโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไตรกฤษ วังคะฮาตโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางประภาพร มั้นเจริญโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
4. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ นครโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
3. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวเลิศรักษ์ กันดีโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
6. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณลักษณ์ นุชธิสารโรงเรียนวัดบางโรงกรรมการ
3. นางพัชรีวรรณ พรมกุลโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวเลิศรักษ์ กันดีโรงเรียนบ้านท่ากลอยกรรมการ
6. นางวันทา รุ่งแสงธรรมโรงเรียนวัดแสนภุมราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวจรัญญา ทองคำครูเทศบาลตำบลท่าถ่านกรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรัญญา ทองคำโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเรณู ธำรงศรีสกุลโรงเรียนวัดหินดาษประธานกรรมการ
2. นางมนสิริ คำภาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรัญญา ทองคำโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ หิ้งทองศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปภาพัศ ใหม่หะลาโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุตินันท์ ศิลารักษ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุตินันท์ ศิลารักษ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชุตินันท์ ศิลารักษ์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ จุลเจือวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวกรกนก โภคพิพัฒน์โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมควร พันธุ์ไม้โรงเรียนวัดดอนทองประธานกรรมการ
2. นางปราณี ประคำนอกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายโต้ง พรมกุลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทองคำโรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
2. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางเกตุกุญช์ จิตรน้อมโรงเรียนวัดหัวกระสังข์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง โทร. ๐๘๓ ๐๔๕ ๙๘๐๔งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]