หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 15 20 18
2 005 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 42 86 64
3 009 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 8 13 10
4 008 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 5 8 5
5 017 โรงเรียนบางพะเนียง 5 12 6
6 018 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 11 26 19
7 019 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 0 0 0
8 020 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 6 26 11
9 023 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 15 29 23
10 024 โรงเรียนบ้านคลองสอง 4 18 10
11 025 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 35 72 59
12 027 โรงเรียนบ้านชำขวาง 2 4 2
13 036 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 7 11 9
14 037 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 31 62 36
15 028 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 3 9 6
16 029 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 45 94 52
17 030 โรงเรียนบ้านท่าคาน 2 3 3
18 031 โรงเรียนบ้านท่าซุง 8 27 12
19 032 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 29 61 47
20 034 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 7 2
21 035 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 6 9 9
22 033 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 6 9 8
23 039 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 6 7 6
24 041 โรงเรียนบ้านนา 15 27 23
25 040 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 9 6
26 043 โรงเรียนบ้านปรือวาย 12 16 12
27 044 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 7 17 12
28 050 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 38 87 67
29 049 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 1 15 2
30 051 โรงเรียนบ้านยางแดง 5 12 9
31 052 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 23 66 43
32 054 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 48 118 55
33 055 โรงเรียนบ้านวังคู 1 3 1
34 056 โรงเรียนบ้านวังหิน 12 29 21
35 057 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 8 36 13
36 058 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 23 40 30
37 059 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 8 17 12
38 060 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 9 15 15
39 061 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 27 63 39
40 062 โรงเรียนบ้านหนองคอก 20 45 26
41 063 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 2 6 2
42 064 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 22 49 32
43 065 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 38 79 50
44 066 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 10 22 18
45 067 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 24 44 33
46 068 โรงเรียนบ้านหนองยาง 41 102 64
47 069 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 11 48 23
48 070 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 5 2
49 072 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 10 23 17
50 073 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 1 2 2
51 071 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
52 074 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 18 31 22
53 080 โรงเรียนบ้านหินแร่ 34 104 59
54 075 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์ 0 0 0
55 076 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 8 10 10
56 077 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 8 15 13
57 079 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 2 5 4
58 078 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 13 48 23
59 082 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 5 10 8
60 084 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 9 14 12
61 083 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 5 11 8
62 085 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 2 6 4
63 021 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 1 1 1
64 022 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 31 88 47
65 038 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 14 29 23
66 042 โรงเรียนบ้านเนินไร่ 2 3 2
67 045 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 30 68 41
68 081 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 20 66 40
69 026 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 13 24 20
70 048 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 7 10 9
71 047 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 2 3 2
72 046 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 23 39 31
73 053 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 2 4 3
74 092 โรงเรียนราษฎรนุกูล 3 7 5
75 094 โรงเรียนวัดกกสับ 2 4 4
76 095 โรงเรียนวัดก้อนแก้ว 0 0 0
77 099 โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 0 0 0
78 100 โรงเรียนวัดคูมอญ 0 0 0
79 102 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 19 74 37
80 103 โรงเรียนวัดชายเคือง 5 6 6
81 104 โรงเรียนวัดชำป่างาม 20 39 33
82 105 โรงเรียนวัดดงยาง 2 7 4
83 106 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 2 2 2
84 107 โรงเรียนวัดดอนทอง 17 43 31
85 108 โรงเรียนวัดดอนท่านา 9 37 12
86 109 โรงเรียนวัดต้นตาล 22 39 22
87 111 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 10 18 13
88 113 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 13 28 20
89 112 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 5 5 5
90 110 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 71 217 132
91 115 โรงเรียนวัดธารพูด 11 18 17
92 116 โรงเรียนวัดนาน้อย 12 15 14
93 117 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 10 27 11
94 118 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 1 1 1
95 120 โรงเรียนวัดบางกระดาน 0 0 0
96 119 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 30 61 41
97 121 โรงเรียนวัดบางคา 3 3 3
98 122 โรงเรียนวัดบางตลาด 13 19 18
99 123 โรงเรียนวัดบางโรง 12 30 23
100 126 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 11 22 17
101 124 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 5 10 5
102 125 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 2 2 2
103 127 โรงเรียนวัดปากน้ำ 23 45 28
104 131 โรงเรียนวัดพงษาราม 7 9 9
105 132 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 0 0 0
106 133 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 9 19 15
107 134 โรงเรียนวัดวังกะจะ 2 8 5
108 135 โรงเรียนวัดวังเย็น 18 35 27
109 136 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 8 17 12
110 137 โรงเรียนวัดสนามช้าง 2 4 4
111 138 โรงเรียนวัดสระสองตอน 9 18 14
112 139 โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิต 0 0 0
113 140 โรงเรียนวัดสะแกงาม 2 2 2
114 141 โรงเรียนวัดสามแยก 10 11 10
115 142 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 11 28 11
116 147 โรงเรียนวัดหนองบัว 6 16 10
117 148 โรงเรียนวัดหนองปรือ 1 2 2
118 149 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 6 9 7
119 146 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 26 52 36
120 151 โรงเรียนวัดหนองเสือ 15 24 22
121 152 โรงเรียนวัดหนองแหน 15 24 22
122 150 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 9 11 11
123 153 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 27 44 39
124 155 โรงเรียนวัดหัวสวน 9 15 10
125 156 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 26 63 44
126 154 โรงเรียนวัดหัวไทร 1 1 1
127 157 โรงเรียนวัดหินดาษ 14 93 33
128 097 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 1 1 1
129 096 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 32 64 49
130 114 โรงเรียนวัดเทพนาราม 4 6 6
131 144 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 16 43 26
132 143 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 11 25 16
133 128 โรงเรียนวัดแปลงยาว 3 8 5
134 145 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 8 13 12
135 158 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 5 12 8
136 159 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 2 2 2
137 098 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 9 24 9
138 101 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 10 31 16
139 160 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 9 16 11
140 130 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 3 3 3
141 129 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 3 5 3
142 161 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 29 61 40
143 162 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 7 19 14
144 163 โรงเรียนสามร่ม 8 20 13
145 164 โรงเรียนสียัดพัฒนา 10 25 17
146 165 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ 0 0 0
147 167 โรงเรียนสุวรรณคีรี 13 22 20
148 169 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 3 4 4
149 170 โรงเรียนห้วยตะปอก 14 36 22
150 173 โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 26 75 43
151 168 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 6 13 9
152 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 5 10 7
153 015 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 16 51 16
154 087 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 2 4 3
155 091 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 0 0 0
156 002 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 19 41 21
157 177 โรงเรียนดาราจรัส 2 2 2
158 174 โรงเรียนธีราวิทยา 4 17 3
159 179 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 7 20 13
160 181 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 1 1 1
161 175 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 0 0 0
162 176 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 16 32 28
163 180 โรงเรียนอนันต์วิทยา 0 0 0
164 178 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 10 18 11
165 012 โรงเรียนบ้านหนองโสน 6 8 8
166 010 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 18 29 21
167 011 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 37 64 54
168 013 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 1 2 1
รวม 1905 4308 2818
7126

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง โทร. ๐๘๓ ๐๔๕ ๙๘๐๔งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]