หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนบ้านเขาหินช้อน
ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเขตพื้นที่
2 นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไอชีที ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเขตพื้นที่
3 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
4 นางจุรี สุขโยยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
5 นางกัญญา ทิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
6 นางสมจิตร วัฒกชัย ครูโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
7 นายสำเภา วัฒนพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
8 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางวารินทร์ ประเสริฐสรรค์ ครูโรงเรียนวัดนาเหล่าบก กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 ๓. นางพัชรินทร์ คชรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางอุทัย พวงพุก ครูโรงเรียนบ้านยางแดง กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ ครูโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นางนงลักษณ์ โฉมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นายกมล วุ่นหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นายวีรวัฒน์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นายปัญหา สิทธิพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 นางสาวเอ็มอร ผลบุภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพะเนียง กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นางสาวทองสุข เตียรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 นายพิสูจน์ แสงศรี ครูโรงเรียนวัดวังเย็น กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22 นางรัชนีวรรณ วรรณพิรุณ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นางสาวเสาวณีย์ อินทรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดต้นตาล กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นายพิชัย บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25 นายชัยวัฒน์ พุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
26 นางสุภานัน เสน่หา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
27 นางอนงค์ สียา ครูโรงเรียนวัดนาเหล่าบก กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
28 นางสาวทิพดี มาวิน ครูโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
29 นายสุมิตร คชรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
31 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสอง กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
32 นายการันต์ นพทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
33 นางหัตถยา อิทธิคม ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมอิทธิศึกษา กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
34 นางนฤมล ชื้นยินดี ครูโรงเรียนบ้านกรอกสะแก กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
35 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระทัศนศิลป์
36 นายวิวัตร์ พงษ์สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาวชะโงก กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระทัศนศิลป์
37 นายวินัย น้อยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคีรี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระทัศนศิลป์
38 นางบุปผา ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระทัศนศิลป์
39 นายสันติ โลมาอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระทัศนศิลป์
40 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระดนตรี
41 นายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นตาล กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระดนตรี
42 นายบุญยิ่ง อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคาน กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระดนตรี
43 นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้ตาย กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระดนตรี
44 นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระดนตรี
45 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระนาฏศิลป์
46 นางเสาวนีย์ สาธุ ครูโรงเรียนวัดศรีสุตาราม กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระนาฏศิลป์
47 นางบุปผา อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านหนองคอก กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระนาฏศิลป์
48 นางปิยวรรณ ตันยะกุล ครูโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระนาฏศิลป์
49 นางสมใจ โปธาตุ ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระนาฏศิลป์
50 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
51 นายพงศ์รพี ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสทิต กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
52 นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
53 นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
54 นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
55 นายปริญญา ผดุงกิจ ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
56 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
57 ๒. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
58 นางสาวอัมพิกา สิริพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
59 นายสุเทพ สุริโยรัตนโนภาส ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กรรมการกลาง การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
60 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 นายฉลวย สียา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
62 นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระไม้แดง กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
63 นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
64 นายวีระ เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
65 นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ
66 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ
67 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ
68 นางกัญญา สละชั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ
69 นายมนตรี แก้ววิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการกลาง การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง โทร. ๐๘๓ ๐๔๕ ๙๘๐๔งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]