รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนบ้านเขาหินช้อน
ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงยุวธิดา  บุตรดา
 
1. นางสาวจีรภา  ทานะมัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  มงคล
 
1. นางสาวณัฐพร  นวดโอโล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงนิภาพร  แจ่มฟ้า
 
1. นางสุภานัน  ประสินทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฑาทิพย์ 1. เด็กหญิงชลิดา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวพัชนี  เกตุแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กหญิงสุชาดา  โต๊ะเหม
 
1. นางสาวปาริชาต  จันทศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงอทิตยา  หาญแท้
 
1. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงวิไลพร  แก้วคำ
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางกฤตกานต์  ช่วยสงคราม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงประภาวดี  พันวอ
 
1. นางวรรณพร  กิจพยัคฆ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นางสาวนันทวดี  ศรีเจริญ
2. นางสาวศุภสุดา  บุญก่อเกื้อ
3. เด็กหญิงเมธิณี  คงธนโชติภักดี
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินดาษ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ยันประเวส
2. เด็กหญิงวาสนา  ยี่โต๊ะ
 
1. นางวันนิสา  ปั้นดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีหิรัญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงวารี  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ทิพย์เวชน์
 
1. นางวรรณพร  กิจพยัคฆ์
2. นางสุภาพร  กรุณา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาน้อย 1. เด็กชายพัชรดนัย  โมนะ
 
1. นายทวน  แสงกระจ่าง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ลิ้มประสิทธิศักดิ์
 
1. นางสาวสุดา  โกษลาเกษม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายธวัชชัย  ไพรมะณี
 
1. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกัลยา  ทรัพย์อนันต์
2. เด็กชายนวพล  พัดทัยสง
3. เด็กหญิงนุชธิดา  ใหม่เจริญ
 
1. นายกรกมล  ผาวันดี
2. นางประนอม  ผาวันดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงยุพเรศ  มาลัย
2. เด็กชายอนุศิษฎ์  วิยะบุญ
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  น้อยคำเมือง
 
1. นางวิไล  แก้ววิจิตร
2. นางอุทัย  พวงพุก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงกันทิมา  ขยันการ
2. เด็กหญิงชิดชนก  ศรวิชัย
3. เด็กหญิงลักขณา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุรีพร  พลอยเทศ
 
1. นางสาวจุุรีรัตน์  ขุมทรัพย์
2. นายสุภกิจ  จิตตะมาลา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สียางนอก
2. เด็กชายอนาวิล  ปราณีต
 
1. นางกนกวรรณ  แพไธสง
2. นางสาวอรอุมา  ดาษดา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 1. เด็กชายชนะศึก  วิชัยรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ช้าชำนาญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงญานิกา  พิมพวง
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1. เด็กหญิงสุณิสา  แสงดาว
 
1. นางสาวละอองดาว  บุญสนอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กชายปฏิภาณ  เฮงไล้
2. เด็กหญิงยศวดี  บุญนิติตระกูล
3. เด็กหญิงอัศราวดี   สีไพร
 
1. นายพิสูจน์  แสงศรี
2. นางเอ็นดู  แสงศรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายมนัญชัย  นุชปาน
2. เด็กชายวันประชา  ผาสีดา
3. เด็กชายศักดิ์ไพบูลย์  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวเบ็ญจา  สุระขันธ์
2. นายสุวิท  พระเมือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สันคะนุช
2. เด็กชายณภัทร  คนธรัตน์กุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  โอ่วเจริญ
 
1. นางรัตน์เกล้า  ใจภักดี
2. นางสำอางค์  มิตร์เทวิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงกฤตพร  นิลฉวี
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ใจหยุด
3. เด็กชายอนุเทพ  ราศรี
 
1. นางสาวสกุลทิพย์  จตุรทิพย์คันธา
2. นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศินกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธนาดล  แสงศรี
2. เด็กชายปรเมศร์  ถาวรศิลป์
3. เด็กชายศุภกิจ  ลิ้มเสรี
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หอมดี
2. เด็กหญิงปิยานุช  ชื่นอารมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พลอยประสิทธิ์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นายธงชัย  การัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายกันตินันท์  เงินสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีปลั่ง
3. เด็กชายผดุงศักดิ์  บุญศรี
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์
2. นายพงศกร  สำราญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนิศามณี  เลิศวัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แปะซา
3. เด็กชายอาคเนย์  ตันมาก
 
1. นางรัตน์เกล้า  ใจภักดี
2. นางสาวภาวินี  พลอยขำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชำป่างาม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อาสนไพบูลย์
2. เด็กชายชุติพนธ์  รัตนวงษ์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา  น้อยสนิท
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายศุภกิจ  ลิ้มเสรี
2. เด็กชายอิทธิพล  นิจสินธุ์
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำมหาชัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนาดอน
2. เด็กชายรณชิต  มีแก้ว
 
1. นายสนชัย  กิตติพัฒนกุล
2. นางสาวปราณี  ถนัดจินดารัตน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กชายทศพร  โฉมสอาด
2. เด็กชายนภัทร  ประสพสุข
 
1. นายองอาจ  เมรสนัด
2. นายพิสูจน์  แสงศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนท่านา 1. เด็กชายนเวศน์  ขุนไชย
2. เด็กชายโยธิน  หอมสวรรค์
 
1. นายอรรคเดช  ศรีอุดร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ผาวันดี
2. เด็กชายรัตพร  จันทโชติ
 
1. นางจุฑาทิพย์  ธรรมเจริญจินดา
2. นางสุนีย์  สุภาพรม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พวงศาล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ลุทภาพ
 
1. นายสัตยากร  ถานะวัตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายจิรภาส  นวลศรี
2. เด็กหญิงปานธนพร  เวียงอินทร์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  วงษา
4. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุดสวาด
5. เด็กหญิงสุจิตรา  มากมี
 
1. นายอิฐ  พึ่งเกษม
2. นางสาวอารยา  ตันพิกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประจุทรัพย์
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  อ้อมชมภู
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรีกะชา
4. เด็กหญิงศศิธร  ภักดียุทธ
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ดอกเกษ
 
1. นายปกรณ์  กรึ่มกระโทก
2. นางสาววรรณภา  วงเวียน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 1. เด็กชายนนทนันท์  ใหม่อ้วน
2. เด็กหญิงอาจารีย์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเก็จมณี  ภาษิต
4. เด็กหญิงเมธาพร  โสมประยูร
5. เด็กหญิงไพลิน  จันทร
 
1. นายภานุุพล  ตลับเพชร
2. นางสาวภัทร์ฐิตา  ธรรมวา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกขะศักดิ์
2. เด็กหญิงบัลลังก์  ชัยวัฒน์โยธิน
3. เด็กหญิงยลลดา  จ่าเลิศ
4. เด็กหญิงลลิตา  ประเมติยาโน
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เจริญสุข
 
1. นายทรงศักดิ์  พิทักษ์มงคล
2. นางปราณี  พิทักษ์มงคล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมแพร์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  เอี่ยมแพร์
3. เด็กชายภูวดล  ทองเจียด
4. เด็กหญิงฤดีภรณ์  อ้อยสิน
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เพียรอนุกูลบุตร
 
1. นายทรงศักดิ์  พิทักษ์มงคล
2. นางปราณี  พิทักษ์มงคล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. นางสาวปิยะรัตน์  วงศ์กระนวน
2. เด็กหญิงศุณีรัตน์  แซ่ตั้ง
3. นางสาวอรุณี  มะสันเทียะ
4. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ประกอบพืช
5. นายโยธิน  วงศ์เมือง
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สูงนอก
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  โยงรัมย์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หมายดี
4. เด็กหญิงสมัญญา  เพื่อนพิมาย
5. เด็กหญิงอารียา   ศิลป์ประกอบ
 
1. นายจักรภัทร  ภาษาสุข
2. นางสาวกรรวีณ์  ไชยลาภ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลัดอยู่
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชูศรี
3. เด็กหญิงธิตินันท์  ซุยพรม
4. เด็กหญิงรินฤดี  เฟื่องแก้ว
5. เด็กชายอัฏฐพล   เกษรพันธ์
 
1. นางสุธิณี  พุ่มพวง
2. นายวิชิต  สุขสันติกูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกิตติชัย  ทวีชาติ
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  อินทะนัย
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ประสิทธิ์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนาทะ
5. เด็กชายนนทวัฒน์  บุญปัญญา
6. เด็กชายนรวิชญ์  บุญปัญญา
7. เด็กชายปฏิพัทธ์  สิงโพธิ์
8. เด็กหญิงพรชนัน  หอมหวล
9. เด็กหญิงพรสุดา  แพรสมทรง
10. เด็กชายภาสกร  นาแซง
11. เด็กหญิงมัทนา  ศรีดาพล
12. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อัครชาติ
13. เด็กชายวรวิทย์  โควัตร
14. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วาจาดี
15. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  งามดี
16. เด็กชายศุภราช  บัวชัย
17. เด็กชายสันติสุข  ชัยปัญ
18. เด็กหญิงสุภาวิดา  โทดำมา
19. เด็กหญิงเลิศศิลป์  นนท์ธิจันทร์
20. เด็กชายเอกรัตน์  จันทา
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นายเสกสรรค์  อุปถัมภ์
3. นายปฏิวัติ  ภักดีกุล
4. นางสาววิชุดา  กิตติภักดี
5. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงอารียา  บุญน้อย
 
1. นางณัฐชา   ชวดสลุง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กชายวรพล  พินิจมนตรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เพ่งเล็งดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  แซ่โค้ว
 
1. นางปิยะมาศ   หิตะรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริพรทุม
2. เด็กชายพลากร  บุญประเสริฐ
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางสาวอลิสา  สอนรัต
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิติมนต์  ทิพนันท์
2. เด็กชายธนภัทร  สีใส
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางสาวอลิสา  สอนรัต
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายณัฐนนท์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงสุภนิดา  คำหงษ์
 
1. นายกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงกันยา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงชลลัดดา  ปัญจวรรณ
4. เด็กหญิงปิญชาน์  พลวงค์
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญปัญญา
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  พรมจันทร์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  อนุลีจันทร์
8. เด็กหญิงสุวิมล  ชอบหวาน
9. เด็กหญิงอาริสา  ยอมิน
10. เด็กหญิงเกวลี  มหาวงษ์
 
1. นางสุภาภรณ์  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  อินตำแย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  โชชื่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ต้องติรัมย์
3. เด็กชายธนโชติ  แสนโคตร
4. เด็กหญิงนภาภรณ์  โคพิมาย
5. เด็กหญิงนรินดา  แสงสุด
6. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  กิลี
7. เด็กหญิงภัทริดา  ปัสสาโก
8. เด็กชายมรกต  ดอนธงขวา
9. เด็กหญิงรัศมา  อินทริง
10. เด็กชายวัชรพงศ์  แตงหนู
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  กล่อนศรี
12. เด็กชายสรยุทธ  โดดเดี่ยว
13. เด็กหญิงสุจิตรา  พรพจน์ธนมาศ
14. เด็กหญิงอุมาพร  บุญยิ่ง
15. เด็กหญิงเด็กหญิงนันทวรรณ  พลวงค์
 
1. นายพินิจ  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวมะลิวัลย์  แช่มช้อย
3. นางสาววาสนา  โอสถประสาท
4. นางสาวปวีณา  หรั่งมา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อร่ามศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  รอดพรม
3. เด็กหญิงจิราพร  สุขสวัสดิ์
4. เด็กชายจูลจักร  โคศิริ
5. เด็กหญิงฐิติมา  รอดพรม
6. เด็กหญิงธนพร  เปรมพิพัฒน์
7. เด็กหญิงบุญญรัช  กุสันเทียะ
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  อึ้งไถ่
9. เด็กชายภูวดล  ปัญญาวงค์
10. เด็กหญิงรัตตะวัน  วิลาศ
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  โสภารัตน์
12. เด็กหญิงสิริกร  สุดสิ้น
13. เด็กหญิงสุนันทา  สารีผล
14. เด็กหญิงเบศจมาศ  สมเจริญ
15. เด็กหญิงโชติกา  จ้อยเจริญ
 
1. นางสาวอัมพิกา  สิริพรม
2. นางสาววิภา  สำราญ
3. นางไสลทิพย์  วชิรพันธุ์
4. นายเทอดศักดิ์  ทองกล่ำ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายวิศิษฐ์  นินทรักษ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ล้วนสุคนธ์
 
1. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย
2. นางสาวขวัญจิตร  เนียมหอม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรรณพิรุณ
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันทศร
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1. เด็กชายธนพัฒน์  พัฒสินธุ์
 
1. นายบัณฑิต  จำรูญโรจน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงอภิชญา  มงคลเขตชัย
 
1. นายสรพงษ์  สังฆะสะ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทวี
 
1. นางณภัค  เจริญจิตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นามโยธา
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงวรรณวลี  ชาติมนตรี
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สติมั่น
 
1. นายอนันต์  ธนชัมพูนทกูล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกันตยา  นิดอน
2. เด็กหญิงณิชากานต์  กาวิโล
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
2. นายสรพงษ์  สังฆะสะ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายจำเริญ  งิน
2. เด็กชายธนพล  แก้วเชียงทอง
 
1. นางทิวาพร  ซิ้มสมบูรณ์ผล
2. นางสุรารักษ์  ระกาศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงกานจณี  ศิริดล
2. เด็กหญิงหิรัณยา  ขันติวงษ์
 
1. นางรำไพพรรณ  กตะศิลา
2. นายวรธันย์  พรมโสภา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายนพรัตน์  ยิ่งเสมอ
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายธนัญชัย  เพียรนภา
2. เด็กชายธีรภัทร  แข็งกล้า
3. เด็กชายวรพงษ์  เพียรนภา
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี
2. เด็กชายสมพงษ์  มั่นพรม
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วประสิทธิ์
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายอนันต์  จันทร์มนตรี
2. เด็กชายอนิวัฒน์  พากเพียร
3. เด็กชายอมรเทพ  บุญครอง
 
1. นายพงษ์ไทย  อัยวรรณ
2. นายสมภัทร์  รสกระโทก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงอำพร  สัสดีอาจ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายมินธาดา  มายนอก
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงนันทนา  จิตศิลป์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเมธัส  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมภิบาล
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นาคสุข
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงปิยนุช  แสงมาศ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงดารุณี  กำแพงใหญ่
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สวัสดี
 
1. นางบุญเรือน  บุญคุ้มเกล้า
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงพิชยาภา  รุ่งขจรกลิ่น
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1. เด็กหญิงพิชญา  ฮวดหลี
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เจริญสุข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงปวีณา  โต๊ะคำ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  บรรจง
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงภัสสร  อินทรังษี
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์  สภาพเพ็ชร
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายคมศักดิ์  โชนุต
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงขาว
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงอารียา  สิงหา
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กองสินแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์  สภาพเพ็ชร
3. เด็กหญิงชนาภา  นามเจริญ
4. เด็กหญิงชลลดา  พรมชัย
5. เด็กหญิงปวีณา  โต๊ะคำ
6. เด็กหญิงภัสสร  อินทรังษี
7. เด็กหญิงวีณา  กองสี
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์ดาษ
2. เด็กชายฉกรรจ์  พรหมมา
3. เด็กหญิงชนัญญา  กำปั่นนาค
4. เด็กหญิงดารุณี  กำแพงใหญ่
5. เด็กหญิงทิพาวรรณ  เสวีวัลลภ
6. เด็กหญิงธนพร  ทองโชติ
7. เด็กชายธีรภัทร์  ป่วนกระโทก
8. เด็กหญิงพิชยาภา  รุ่งขจรกลิ่น
9. เด็กหญิงภารุมาส  แผลวมัจฉะ
10. เด็กหญิงมนัสชนก  ปรีชาสุนทรรัตน์
11. เด็กชายวริทธิ์  วันทยา
12. เด็กชายวันชัย  ชื่นบาน
13. เด็กหญิงสุพรรษา  รอดนิล
14. เด็กหญิงอรสา  ทรัพย์อนันต์
15. เด็กหญิงเมริกา  ทองคำ
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายสายชล  เสาวกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายนันทภพ  ประทุมมา
2. เด็กชายภูสิทธิ  สุวรรณไตรย์
3. เด็กชายมินธาดา  มายนอก
4. เด็กชายศุภโชค  นิ่มเสนาะ
5. เด็กชายสมพงษ์  ปัทวงศ์
6. เด็กชายสิริกร  นิ่มเสนาะ
7. เด็กชายสุทธิภัทร  ดีดวงพันธ์
8. เด็กชายสุวโรจน์  แซอึ่ง
9. เด็กชายอนุชิต  นิ่มเสนาะ
10. เด็กชายเมธัส  ศรีวิเศษ
11. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
2. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
3. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช
4. นางสาววิชญา  เย็นประสิทธิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยลพ
3. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  โอสถานนท์
4. เด็กชายณัฐเมธ  นิลพรรโณภาส
5. เด็กหญิงทัตพิชา  สินชัย
6. เด็กชายธีรทัศน์  ทองฉาย
7. เด็กชายธีรศักดิ์  นาคสุข
8. เด็กหญิงปานแหวน  ศรีคำภา
9. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร
10. เด็กชายพงศ์พล  ตันประวัติ
11. เด็กชายพลพล  สายทอง
12. เด็กชายพุฒิพงษ์  เนาวลักษณ์
13. เด็กหญิงภัทรินทร์  วิเวกชาติ
14. เด็กชายรวินันท์  บริบูรณ์นาคม
15. เด็กหญิงรุจิรา  ซ้วนกุล
16. เด็กหญิงวรรณรดา  วรพงษ์
17. เด็กหญิงวันวิสาข์  ใหม่ก๋งลาย
18. เด็กชายศุภฤกษ์  ทิพนันท์
19. เด็กหญิงสุรีย์พร  โพนทอง
20. เด็กหญิงเบญจา  เจริญนิธิโชติ
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
2. นายเชวงศักดิ์  เศรษฐพงศ์
3. นางสาวมัลลิกา  กาฬภักดี
4. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
5. นางสาววรีพร  กุมภีร์
6. นางจุุรีรัตน์  เศรษฐพงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจิรพงษ์  เข็มทอง
2. เด็กชายจิรายุ  สมาธาร
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  อุฤทธิ์
4. เด็กชายชานน  คงวิวาห์ทอง
5. เด็กหญิงชุติมา  ศรีปรสิทธิ์
6. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อินทศรี
7. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์ศรี
8. เด็กหญิงณัฐพร  ใยสุ่น
9. เด็กชายณัฐวุธ  นพตากูล
10. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญใหญ่
11. เด็กชายธวัชชัย  ดาน้อย
12. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ศรีสมุทร
13. เด็กหญิงนฤมล  อ่ำคำ
14. เด็กหญิงนุจรีย์  อุดมครบ
15. เด็กหญิงปิยมาศ  ม่วงใหม่
16. เด็กหญิงพันพัสสา  เข็มมุข
17. เด็กชายภัทธณพงษ์  ชื่นกรานต์
18. เด็กหญิงรจนา  สังอ่อนดี
19. เด็กชายสราวุธ  อ่อนหวาน
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไตรศรีสุข
21. เด็กหญิงสุมินตรา  กรกิ่ง
22. เด็กหญิงหิรัญญา  บัวศรี
23. เด็กหญิงอนุธิดา  วงษ์นิ่ม
24. เด็กหญิงอังคณา  จันทร์เกศ
25. เด็กหญิงอัญชญา  แสนสม
26. เด็กชายอาทิตย์  ทัศน์ศิริ
27. เด็กชายเดชณรงค์  แก้วอำ
28. เด็กชายเอเทน  โชคบัณฑิต
 
1. นางสมใจ  โปธาตุ
2. นางธนัชชา  นาแพง
3. นายชัชวาล  แสงทอง
4. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ห่อทรัพย์
 
1. นายสุเทพ  ลำดวน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงลัดดา  ไทยเจริญ
 
1. นายสมพร  ไทรศาศวัต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงศิริโสภา  ค้างแสง
 
1. นางบุปผา  อยู่สุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กชายวรัญญู  แซ่ตั้น
 
1. นายประสาร  บัวลอย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงศิริโสภา  ค้างแสง
 
1. นายประสาร  บัวลอย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตะปอก 1. เด็กชายพิษณุ  ศรีนคร
 
1. นางสาวผกามาศ  กิตติเจริญโชคชัย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหนุน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 1. เด็กหญิงสิทธิณี  มะตูม
 
1. นางสาวชลมาศ  สามารถกุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์ตาพรม
 
1. นายเพทาย  ชอบแก้ว
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวชิราวุฒิ   แก้วมิ่ง
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสิรดา   ขำชัยภูมิ
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธีรยุทธ  โกเอี่ยม
 
1. นายปราศรัย  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงศิริโสภา  ค้างแสง
 
1. นายอรรถสิทธิ์  บุตรจันทร์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสทิต 1. เด็กหญิงกร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นิพาภรณ์
3. เด็กหญิงญาณินย์  ดวงใจ
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สินธุโคตร
5. เด็กหญิงฐิติกานต์  พรหมลิ
6. เด็กชายณรงค์ชัย  ทองโคตร
7. เด็กชายดนุพร  นพแก้ว
8. เด็กชายธันวา  ทิมผลประเสริฐ
9. เด็กชายธีรเมธ  นิภาภรณ์
10. เด็กชายนภสินธุ์  เกตุสุวรรณ
11. เด็กหญิงนา  ทิน
12. เด็กหญิงนุชวรา  ชูชวน
13. เด็กชายบุญช่วย  ลุงสา
14. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ยูรประวาลเวท
15. เด็กหญิงพรพิมล  บำรุงชัย
16. เด็กหญิงมาริษา  สัมฤทธิ์
17. เด็กหญิงวลี  ลิ
18. เด็กชายสงกรานต์  สองทอง
19. เด็กหญิงสุชาวดี  นามริต
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์สุภาพ
21. เด็กชายสุรวุฒิ  นามริต
22. เด็กชายอชิตพล  องอาจ
23. เด็กหญิงอรวรรณ  สายยนต์
24. เด็กหญิงออย  เมียน
25. เด็กชายอัมรินทร์   เ่ซี่ยงหว่อง
26. เด็กหญิงอาทิตติยา  องอาจ
27. เด็กหญิงเกนต์นิพา  สังวัย
28. เด็กชายเมือง  ชาญ
29. เด็กหญิงแต  บางใหญ่
 
1. นายนพคุณ  เจิมจรุง
2. นางสุณิตรา  แสงวงศ์
3. นายสัญญา  ไทยประเสริฐ
4. นายสุวิทย์  ซือมงกง
5. นางสาวอำพัน  ศิริวรา
6. นางเฉลา  ยลมุกดา
7. นางศิริกุล  สุขกระโทก
8. นายสุวิทย์  บุญกิจ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงกัลยกร  มิตรศิริ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  กองกลาง
3. เด็กชายรังสรรค์  มิ่งขวัญ
4. เด็กชายวิวัฒน์  คูณสุข
5. เด็กชายสิริวัฒน์  สะใบ
6. เด็กชายอธิกร  สมุนไพร
7. เด็กหญิงอินทิพร  พูนยิ่งยงค์
8. เด็กหญิงโสพิตรา  ทรัพย์อนันต์
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นางรุจิราภรณ์  ลิ้มรักษ์
3. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กชายจิรกร  คล้ายสุวรรณ์
2. เด็กชายฉัตรมงคล  จิระประพัน
3. เด็กชายณัชพัฒน์  เจริญกิจโชควัฒนา
4. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญกิจโชควัฒนา
5. เด็กหญิงนฤมล  ช่างเก็บ
6. เด็กชายปวเรศ  มาลิลี
7. เด็กชายพรสวรรค์  โฉมงาม
8. เด็กหญิงพรสินี  เย็นแย้ม
9. เด็กหญิงรวิภา  ช่างเก็บ
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจเอื้อ
 
1. นางสมถวิล  สมบัติทิพย์
2. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
3. นางสาวอรกมล  วาดรอด
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทโท
2. เด็กหญิงธนพร  ผลากุล
3. เด็กหญิงปภาวดี  ชัยสอน
4. เด็กหญิงประภัสสร  อำไพเจริญ
5. เด็กหญิงพรนภา  ทวิลครบุรี
6. เด็กหญิงสุนิษา  ดอนเมือง
7. เด็กหญิงอริสรา  อังกระโทก
8. เด็กหญิงอาทิตยา  คงศักดิ์
 
1. นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่
2. นางสาวสุกัญญา  ฝึกฝนจิตต์
3. นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีกลชาญ
2. เด็กหญิงกันตินันท์  ดีประสิทธิ์ปัญญา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พัฒสินธุ์
4. เด็กหญิงฉัตรดา  สอนศิริ
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ช่างขำ
6. เด็กหญิงอิสริยา  ศรีกลชาญ
 
1. นางสาวสุมณฑา  กิจเจริญไชย
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะจะ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปั้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เพียโคตร
3. เด็กหญิงนันทกานต์  เทศนา
4. เด็กหญิงลักษิกา  อยู่ถาวร
5. เด็กหญิงวรรณดี  ลาวิลาศ
6. เด็กหญิงสุพิชชา  สุจริต
 
1. นางอุดร  สุนทรธรรม
2. นางสาวภัทรา  กิจควร
3. นางกรรณิการ์  เอี่ยมสุโร
4. นางปทิตตา  กีรติบวรชัย
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตะปอก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นอกตาจั่น
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กะปันตัง
3. เด็กหญิงปริณา  สุวรรณ์
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  พลเภา
5. เด็กหญิงพลอยเงิน  อุทโท
6. เด็กชายพิษณุ  ศรีนคร
7. เด็กชายมานะ  ชายชาญชัยวัฒน์
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตากโพธิ์
9. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  โทอรัญ
10. เด็กหญิงศศิธร  บุญธรรม
11. เด็กชายสราวุฒิ  ศรีบุรินทร์
12. เด็กชายสุขสันต์  หมื่นพรม
13. เด็กชายอดิวัช  ศรีบุรินทร์
14. เด็กชายอภิรักษ์  ล้าคำ
 
1. นางสาวผกามาศ  กิตติเจริญโชคชัย
2. นางสาวนิศารัตน์  ซื่อสัตย์เดชากร
3. นางสาวนาถนดา  กรรณิการ์
4. นางสาวแววดาว  ทับลา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงกชกร  เดชกรกฎ
2. เด็กหญิงกรกนก  ชัยเสนา
3. เด็กหญิงกัลยานี  บุญมา
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิวกระโทก
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  ถุงจันทร์
6. เด็กหญิงนงนุช  วิญญาณ
7. เด็กหญิงพินรดา  วงษ์แสง
8. เด็กหญิงมัทนา  อินวกูล
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์ผา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวใหญ่รักษา
11. เด็กหญิงสุธาดา  บรมรัมย์
12. เด็กหญิงอภัชรา  บุดดาพันธ์
13. เด็กหญิงเกศรินทร์  ห้องน้ำ
14. เด็กหญิงเก็จแก้ว  ดวงมณี
 
1. นางบุปผา  อยู่สุข
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายณัฐพล  โตประมาณ
2. เด็กชายธนพล  กำแพงใหญ่
3. เด็กชายนาเซร์  กันมะณี
4. เด็กหญิงวรุณอร  เขียวอ่อน
5. เด็กชายอังคาร  สว่างแก้ว
 
1. นางอุษณีย์  ยศวิลัย
2. นายวีรยุทธ  เสาแก้ว
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายวิวัฒน์  คูณสุข
2. นางสาวเมธิณี  คงธนโชติภักดี
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายสายชล  เสาวกุล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
 
1. นางสาวสายฝน  แกล้วกล้า
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฑาทิพย์ 1. เด็กชายเปรม  กลิ่นพิพัฒน์
 
1. นางสุภาพร  วิเชียรพงษฺ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงรสิกา  พันธ์จันทร์
 
1. นางพัทธนันท์  สาธุชาติ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายชัยพัชร์  มุริกะ
 
1. นางนัยนา  ชำนาญสวน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงนิรัชพร  พรมสามสี
 
1. นางสาวเพลินจิตร  ตอรัมย์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงศิรินญา  เทวกุล
 
1. นางสาวจริยา  บุญมา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 1. เด็กหญิงนันทพร  มีสนุ่น
 
1. นางวันดี  ศิริเพ็ญ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  พรมสอน
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  ใหญ่ยงค์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 1. เด็กชายธนภัทร  ตัญญะ
 
1. นางเยาวภา  ดวงสุวรรณ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงชาลิสา  บัวซัง
 
1. นางวรกร  มงคลศรี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงดวงนภา  ชาญชิน
2. เด็กหญิงดวงใจ  จันทนี
3. เด็กหญิงปวันษา  รุ่งคำ
4. เด็กหญิงศิริพร  มีศิริ
5. เด็กหญิงอภิญญา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวกัญญา  เพ็ชรนอก
2. นางสาวจุฑารัตน์  แสงสุข
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศิริประเสริฐ
 
1. Mr.Dewei  Chen
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กชายวิศรุต  ภูศรี
 
1. Mr.Dewei  Chen
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สอนง่าย
2. เด็กหญิงจิราภา  สอนง่าย
 
1. นางพัทธนันท์  สาธุชาติ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงนริศรา  พอควร
2. เด็กหญิงพิจิตรา  เต่าทอง
 
1. นางสาวเพลินจิตร  ตอรัมย์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  บุญลา
2. เด็กหญิงจิรัตน์ดา  สุทาวิน
3. เด็กหญิงฉันชนก  ทองใบ
4. เด็กหญิงมุกดา  บุระ
5. เด็กชายสุธี  วู๊ดจาฮัสกี๊
6. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขเมือง
 
1. นายสรายุทธ์  วระชุน
2. นายวีระศักดิ์  กตะศิลา
3. นายกฤษณพงษ์   โสธาตุ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  นิยม
2. เด็กหญิงปณิสรา  สาลี
3. เด็กหญิงปวีณา  สร้อยทอง
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองชมภู
5. เด็กหญิงมุฑิตา  มัติโก
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  สาลี
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. นายจักรพงษ์  พรหมบุตร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วิรัมษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์เมือง
4. เด็กชายวราพล  บุญคง
5. นายศริโชค  นับถือสุข
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสมศักดิ์
7. เด็กชายอรรถชัย  รูไธสง
8. เด็กชายเสก  เสาชัย
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
3. นายวะสินต์  ดอกยี่สุ่น
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นามโยธา
2. เด็กชายจักรกฤษ  เชื่อมพงษ์
3. เด็กชายชนินท์  ยุงรัมย์
4. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  บุราณรมย์
5. เด็กหญิงปิยะรัตน์  วงศ์กระนวน
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทอนไชย
7. เด็กหญิงวชิรญา  กลสรร
8. นางสาวศิริวิมล  ผาสีดา
9. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ประกอบพืช
10. นายโยธิน  วงศ์เมือง
 
1. นายบุญเรือน  โถปัญญา
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
3. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงษ์พวน
3. เด็กหญิงฐิติยา  เหลืองงาม
4. เด็กชายนิรุช  นาคพงษ์
5. เด็กหญิงปีญาภรณ์  วงษ์เทศ
6. เด็กชายพีระวัช  พงษ์พันธ์
7. เด็กชายวีรกร  วิยะกูล
8. เด็กชายอนุชา  สายหล้า
9. เด็กหญิงเบญญาภา  นกดารา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สารจันทร์
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นายวิทิต  โชครัตนาเจริญ
3. นางสาวศันสนีย์  ไชยฤทธิ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นกุล
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  วงค์อินทร์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  สุรินิตย์
 
1. นางทัศนันท์  เดชาธนไพบูลย์
2. นางสาวณัฏฐินี  เศวตสุพร
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กหญิงณัฎชยา  วรรณสิงห์
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สายสุนา
3. เด็กชายอิทธิเดช  เวชกลาง
 
1. นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  พรหมเจริญ
2. เด็กหญิงสวรรยา  วิมาลา
3. เด็กหญิงสิริยา  ส่งกลิ่นจันทร์
 
1. นางสาววลีรัก  คำพญา
2. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายจักรกฤษ  เชื่อมพงษ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทอนไชย
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญยั่งยืน
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงชนาพร  หวังกอดกลาง
2. เด็กชายนิธิกร  งามเลิศจริยากุล
 
1. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
2. นางสาววิชุดา  กิตติภักดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมศร
2. เด็กหญิงอรดี  ภูมิลา
 
1. นางสาวพชภัทร  นานอก
2. นายชูชาติ  นานอก
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ภู่พระอินทร์
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
2. นางสาวมยุรี  จูเภา
 
150 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายดิลก  บุ่งนาม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สองพล
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุ่งนาม
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กชายจิมมี่  ลายเถื่อน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวแย้ม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 1. เด็กชายรัฐติพงษ์  สิทธิ
2. เด็กชายศิวกร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางพัฒน์รดี  สมพร
2. นางสาววิภา  สำราญ
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  อุษาอำไพ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต่อมสุวรรณ์
 
1. นางสาวปาณภัช  ยันตะพลา
2. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  เอี่ยมพิพัฒน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษ์คำน้อย
 
1. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
2. นางสาวจิตรี  สืบทิม
 
155 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาคบำรุง
2. เด็กหญิงสวิชญา  เสาวนา
 
1. นางสาวปาณภัช  ยันตะพลา
2. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ขุนจันทร์ดี
2. เด็กชายศิริพงษ์  แช่มช้อย
 
1. นางสาวปวีณา  หรั่งมา
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายณราวุฒิ  ยืนยง
2. เด็กชายธราธิป  ศุภาคม
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาวปาณภัช  ยันตะพลา
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตน์เจริญ
2. เด็กชายนราดล  เจ็งศิริ
3. เด็กชายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายกฤษดา  จันทะ
2. เด็กชายศักดิ์สกุล  ทรัพย์ดี
3. เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสุรารักษ์  ระกาศรี
2. นางทิวาพร  ซิ้มสมบูรณ์ผล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายชนาธิป  นันทวิสิทธิ์
2. เด็กชายธนชล    สุขภูวงค์
3. เด็กชายธนวัฒน์  จงกระโทก
 
1. นายสุรินทร์  วรรณสิทธิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กหญิงกำแพง  มีทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พิจารณ์
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  แสงมณี
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นางสาวมณีวรรณ  มานะทน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 1. เด็กหญิงนิตยาพร  ก้านแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  บุญเต็ม
3. เด็กหญิงวรรณิสา  นาบำรุง
 
1. นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์
2. นางสุขจิตต์  พิกุลทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ศรีสุนทร
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จำศักดิ์
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรลภัส  ชำนาญยนต์
5. เด็กหญิงพิยดา  ตรีรัตนนุกูล
6. เด็กหญิงเปรมมิกา  กรัตพงษ์
 
1. นางญานี  อึงสวัสดิ์
2. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
3. นางสาวณัฐพร  เจียดำรงค์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เรืองสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  ใหม่ก๋งลาย
3. เด็กหญิงบุปผา  แซ่ตั๊น
4. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่กี๊
5. เด็กหญิงสริยา  โกกุย
6. เด็กหญิงสุทธิดา  มีสงฆ์
 
1. นางขวัญจิตต์  จิรดำรงกุล
2. นางนิจพร  เสนฉิม
3. นางจงรัก  สีเหลือง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เจนสำโรง
3. เด็กชายเกรียงเดช  เปี่ยมแจง
 
1. นายปัญญา  เต็มจิตร
2. นางสาวจารินี  สิกุลจ้อย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงชนมณี  แสงโชติ
2. เด็กหญิงชุติมา  นนทลักษณ์
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สวัสดี
 
1. นายสมศักดิ์  เศวตสุพร
2. นางทรรศนีย์  แตรประสิทธิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1. เด็กชายนฤสรณ์  มะกรูดทอง
2. เด็กหญิงยศวดี  กุทาพรม
3. เด็กหญิงวรางคณา  นาจะหมื่น
 
1. นายราชัน  พรมพินิจ
2. นายกิตติพันธ์  แสนสามารถ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงสุดา  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายอัฐชัย  คลังกูล
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แผ่นศิลา
2. เด็กหญิงนิตยกานต์  สว่างศรี
3. เด็กหญิงมินตรา  รุ้งรำไพ
 
1. นายปัญญา  เต็มจิตร
2. นางบรรจง  ไทรศาศวัต
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงวิรยา  วรศึก
2. เด็กหญิงเมธินี  นันทวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงเอรียา  ฤทธิ์อำพัน
 
1. นางณัฐชานันท์  สุวรรณราช
2. นางอรสา  วัฒนศฤงฆาร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสองตอน 1. เด็กหญิงนารีญา  ปทุมสติ
2. เด็กหญิงปาริตา  นพเสริฐ
3. เด็กหญิงสุชาดา  หอมจันทร์
 
1. นางธิดารัตน์  นพโสภณ
2. นางสาวบัติทลีญา  บุญมี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงฉันทิศา  ศรีรื่น
2. เด็กหญิงพรวิมล  แต่งแดน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วันดี
 
1. นางสาวชนานันท์  ปิ่นกุล
2. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงรุ่งทิชา  ศิริคง
2. เด็กหญิงลักขณา  โพธิ์ชัยศรี
3. เด็กหญิงเนตรดาว  โฉมเฉิด
 
1. นางวรลักษณ์  ใจบุญ
2. นางสาวณัฐกานต์  ภูห้องไสย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชนะมาร
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปัตโต
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มีพร
 
1. นางสาวชนานันท์  ปิ่นกุล
2. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงพรรณษา  ในจำนวน
2. เด็กหญิงอุทุมพร  บรรจบพุดซา
3. เด็กหญิงเดือน  เดย์วิน
 
1. นางปราณีต  สำเริง
2. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายทัตเทพ  เวียงลอ
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  ฉาบกุล
3. เด็กหญิงสายทอง  ทวีการ
 
1. นางอนงค์  สียา
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  นาบุญ
 
1. นางสาวสายใจ  พระภูมิ
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กชายปิยะ  เสดาทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ม่วงใหม่
3. เด็กหญิงเกศรา  ธิมาภรณ์
 
1. นางวิเวียน  นาวินโพธิ์ทอง
2. นางยมลภัทร  พละสาร
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 1. เด็กชายวราวุธ  คำสนวน
2. เด็กหญิงอ๋ำ  ลายี่
3. เด็กหญิงไหม  ลุงยอด
 
1. นางยุพา  รางแรม
2. นางสาวเบญจมาศ   ตัญญะสิทธิ์
 
180 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ช้างดี
 
1. นางยุพิน  อินทไทร
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  เนาวลักษณ์
 
1. นางสาวกาญจนี  คงสวัสดิ์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายยรัชศพันธ์  พุ่มแพรพันธ์
 
1. นางสิริวรรณ  บุนนาค
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กหญิงศิริยา  นุชศิริ
 
1. นางสาวดวงกมล  ปถคามินทร์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายโชคชัย  อำพรพิสสกุล
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายณัฐทนันท์  เปรมปรี
2. เด็กชายภัทรพล  ดิษถาวร
3. เด็กชายยุทธกานต์  รักษาพล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ผลบุภพ
2. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กชายจิรพนธ์  บาลไธสง
2. เด็กชายพลพิพัฒน์  ชูช่วย
3. เด็กชายภาคภูมิ  บัวศรี
 
1. นายณัฐกฤต  เรืองสุขสุด
2. นางสาวปรียานันท์  ดีดวงพันธ์
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงดนุนุช  นิตินภารัตน์
2. เด็กชายสุเมธ  พงษ์แก้ว
 
1. นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์
2. นางสาวณัฐชุกานต์  ละมัย
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายชยธร  นนทอุบล
2. เด็กชายชาคริต  ตันชุน
 
1. นางสาวณิชชาณัฏฐ์  พานิชพัฒน์
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายศุภชัย  สิงหา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เศรษฐสิโรตม์
 
1. นางสาวณิชชาณัฏฐ์  พานิชพัฒน์
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงศิรประภา  ปานคลาย
 
1. นางสาวเลิศรักษ์  กันดี
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  บุญเจริญ
 
1. นางสาวณิชชาณัฏฐ์  พานิชพัฒน์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กชายวีรภัทร  เพียรวิชา
 
1. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายกิตติพร  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เศรษฐสิโรตม์
 
1. นางสาวณิชชาณัฏฐ์  พานิชพัฒน์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  สีเห็มทอง
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อุตะมะ
2. เด็กชายณัฐพนธ์  เตงเพชร์
3. เด็กชายรุ่งเพชร  แสนเจริญสุข
 
1. นางมาลี  ภูมินทร์
2. นายท๊อป  ยอดสิงห์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายจิรันตน์  ทับทิม
2. เด็กชายนรินทร์  พินธุกร
3. เด็กหญิงภัทรมน  ไพโรจ
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
2. นางอภิญญา  ทิพย์โภชน์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงชนิสรา  นาวิชัย
2. เด็กชายชัยรัตน์  ผิวงาม
 
1. นายเชิดศักดิ์  ชาญตะกั่ว
2. นายกิตติคุณ  เจริญศรี
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทิพย์เวชน์
2. เด็กชายอภินันท์  บุญอยู่
3. เด็กชายอลงกต  คำแสง
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางอนัฐดา  พริกเทศ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายวรินทร  อ่อนไธสงค์
2. เด็กชายศราวุธ  แซ่เฮง
3. เด็กชายอนุสรณ์  จงใจเทศ
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางอนัฐดา  พริกเทศ