หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ป.1/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 16.30 เริ่มลงทะเบียน 7.30 - 08.45 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ป.3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 16.30 เริ่มลงทะเบียน 7.30 - 08.45 น.
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 5 ห้อง ม.2 และ ห้อง ม.3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 - 16.30 เริ่มลงทะเบียน 7.30 - 08.45 น. ลำดับที่ 1-24 แข่งห้อง ม.2 และ ลำดับที่ 25-48 แข่งห้อง ม.3
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 4 ห้อง ป.4 และ ห้อง ป.5 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 - 10.30 เริ่มลงทะเบียน 7.30 - 08.45 น. ลำดับที่ 1-24 แข่งห้อง ป.4 และ ลำดับที่ 25-48 แข่งห้อง ป.5
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 4 ห้อง ป.6 และห้อง Smart room 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 - 10.30 เริ่มลงทะเบียน 7.30 - 08.45 น. ลำดับที่ 1-24 แข่งห้อง ป.6 และ ลำดับที่ 25-48 แข่งห้อง Smart room
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 5 ห้อง ม.1/1 และ ห้อง ม.1/2 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 - 10.30 เริ่มลงทะเบียน 7.30 - 08.45 น. ลำดับที่ 1-24 แข่งห้อง ม.1/1 และ ลำดับที่ 25-48 แข่งห้อง ม.1/2
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ป.1/2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 16.30 เริ่มลงทะเบียน 7.30 - 08.45 น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ป.3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 16.30 เริ่มลงทะเบียน 7.30 - 08.45 น.
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 16.30 เริ่มลงทะเบียน 7.30 - 08.45 น.
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 24

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 25 - 48

19 ธ.ค. 2557
08.30 - 16.30 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 4 ห้อง ป.4 ห้อง ป.5 และ ห้อง ป.6 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 10.00 เริ่มลงทะเบียน 7.30-08.45 น.ลำดับที่ 1-16 แข่งห้อง ป.4 ,ลำดับที่ 17-32 แข่งห้อง ป.5 และ ลำดับที่ 33-48 แข่งห้อง ป.6
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง อาคาร อบจ. ชั้น 5 ห้อง ม.1/1 ห้อง ม.1/2 และ ห้อง ม.2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 10.00 เริ่มลงทะเบียน 7.30 - 08.45 น. ลำดับที่ 1-16 แข่งห้อง ม.1/1 ลำดับที่ 17-32 แข่งห้อง ม.1/2 ลำดับที่ 33-48 แข่งห้อง ม.2


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]