หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายศตวรรษ นิลประพัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางดรุณจิต ม่วงมงคลศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายเอกไผท แก้วหอมครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางวรรณิดา เพ็ชรมณีศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ ชั่งโตศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางเกสรา อารยะจารุศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเยาวภา ศานติธรรมศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
4. นางกัลยา พานิชวงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสัทธา สืบดาศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวิน ธรรมรังรองศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ พินทองศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมืองศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสิรี พึ่งจิตต์ตนศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ยินดีเขตศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
3. นางมาลัยรัตน์ โอฬารวัตศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางปราณี คำแท้ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ คำรอดศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุทินี กรินทรากุลศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กรรมการ
3. นางรพีพร ปรุงสุขศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นายสมนึก พรเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางลำเพย สนธิศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางยุพดี สุขกรมศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวลักขณา โตงามศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสุวารี สอนจรูญศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางศรีวิภา สมัครการศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพินิจ แสงอรุณศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
3. นางสาวรัศมี มุขตารีครู โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ คงคะจันทร์ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
5. นางวลัยภรณ์ พงษ์ศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุลีพร บันลือเขตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี รักงานศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางศิริพร พงษ์เนตรครู โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย วิเชียรณรัตน์ครู โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสกุลพร ทองไพจิตรศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ
3. นางอรอนงค์ ชั่งใจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสมบัติ แสงเทศครู โรงเรียนวัดอู่ข้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวทองสุข เทียนชัยครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ แวววิริยะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พรหมเดชครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยากรรมการ
3. นายกวิน รอดแก้วครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
4. นางอัมพิกา ภูเดชข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางเอื้อมพร เบ็ญนาครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นางพาณี พลขนิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสุวรรณา เบญจวิภาสข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางรสมล ล่องอำไพครูโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตรวิทยา)กรรมการ
9. นายโชคทวี วิจิวังสา ครูโรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
10. นางเพ็ญจา เสมอเหมือนศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวลัคณา แพงอุดศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางญาณิน แสงเสวตรศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางจารุณี ปานแดงศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางศิริพร พรมมิครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
5. นางพัชรี ฉัตรวิจิตรครู โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร ชูมิตรศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางปราณี สระบัวศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
3. นายทรงพร บุญประสงค์ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางพันธุ์ทิพย์ รัตนนิคมครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวยุภา จันทนิมิครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือกรรมการ
3. นายพงศธร อ่วมกลัดครู โรงเรียนวัดละมุด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
4. นายเจนณรงค์ อินทสุขครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางอัจฉรา จงบุญเจือครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายธนัญชัย บุตรไทยครู โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวเบญญคุณา แตงโสภาครู โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุมณฑา ชนะสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป.จันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ เอกสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นายเสกศักดิ์ เที่ยงธรรมครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิบางช้างเหนือ กรรมการ
4. นางประนอม บุญมาเลิศครู โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวภัทรสุชา โคตวงศ์ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางเพ็ญผกา กรวยทองครู โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ เนตรประโคนโรงเรียนวัดรำพันฯ สพป. จันทบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ มั่นยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัชรา สาระนิตย์ โรงเรียนสหวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรรมการ
4. นางปาริชาติ วิจิตสุขุม โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นายสมปอง จันทร์เจริญโรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
6. นางสาวอุษา อติชาติมณีโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริครู โรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางพจนพร สมพงษ์ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายธาดา ธิกุลวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีนครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศกรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์ครู โรงเรียนวัดเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายชัชพงศ์ เชื้อสาครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต บิดานาราโรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายเศกสันต์ รุ่งกะทึกโรงเรียนวัดธัญญะผล สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
3. นางขวัญตา น้อยสำเนียงโรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายวิชิต เหลาทองโรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสุภนิษฐ์ ชอบบุญโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
6. นางยุพาวดี รูปเล็กโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
7. นางณัฐญา เจริญพันธุ์โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี ลี้ชัยมงคลครู โรงเรียนสหวิทย์ กรรมการ
3. นางลัดดา ศรีทองศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นายพงศ์พร สิงหเรศร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สุรินทร์ธนาสารครู โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวหทัย ศิริพินครู รร.บ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
7. นางณัฐชัชธร สกลชัยครู โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา โถสุวรรณ์โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.จันทบุรี ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี พันธ์โสภาโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นางสุมินทร ทรัพย์ผลโรงเรียนวัดบางพูน สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางนภสกร ผ่องอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายวิศรุตน์ วันแอเลาะโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
6. นางสาวทองเพียร ครูนาโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายลออง การสาลีครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ หาญกุลครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นายประพัฒน์ ขอสกุลไพศาลครู โรงเรียนไทรน้อย สพม.เขต 3กรรมการ
4. นายเวณุ ศรีรัตนกูลครู โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสุขฤทัย มีสุขครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวสุภัททรา ทองเปลี่ยนครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี สพม.เขต 3กรรมการ
7. นางนภกัญ ศรีอ่อนหล้าครู โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร๕) สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประทีป ภู่เกิดโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วงโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นางชญาน์นัทช์ มั่นคงโรงเรียนสหวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรรมการ
4. นางนิกข์นิฌา ศรีบุตรตาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ กรีธาธรโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
6. นางสาวนิตติกา แสงสวัสดิ์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต1กรรมการ
7. นางวรัญญา สุมาลัยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิชัย คชาวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำปา กำเนิดคุณครู โรงเรียนสหวิทย์ กรรมการ
3. นางศรัณยา ถนอมวงศ์ครู โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางจันทิรา กุสดิษฐครู โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายชิติพันธ์ บัวสรวงครู โรงเรียนวัดทุ่งน้อย สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
6. นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
7. นางสาวธันวา วิริยะประสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
8. นางจุฑาพร แก้วสว่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางพวงน้อย พัฒนบุรีครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
10. นางพัทยา นิลอุบลครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
11. นางสาวธณัทอร สหหาญลือชัยครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวรพล บุญมาเลิศครู โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา สุขสำราญครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศครู โรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายศิริพงษ์ เชื้อดีครู โรงเรียนวัดบ่อทอง สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางพรรณี วุฒิเดชครู โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวจิรัญญา เวสสุวรรณครู โรงเรียนวัดดอนสำโรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
7. นายธีระพัทธ์ โชติธนิกวรรักษ์ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
8. นางสาวอโณทัย ปราสาทภิญโญครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิบางช้างเหนือ กรรมการ
9. นางอวยพร บุญพรครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
10. นางมาลี ภิบาลบุตรครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
11. นางกัญญาวีร์ ขอสกุลไพศาลครู โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนิตยา โต๊ะถมศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวมิ่งขวัญ สอนสถาพรกุลโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ พิบูลย์สังข์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นางช่อชบา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดนาวง สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสกุณา กาสิงห์โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
6. นางสาวลักษณารีย์ สมเสนาโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สพป. สระแก้วเขต 1กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอำนวย พุทธมีโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา ผิวขำทองดีโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นางสุรีย์ พลูหอมโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ สพป.นครปฐม เขต ๒กรรมการ
5. นางสำรวม บานแย้มโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวเพชรประกาย สีสิงห์โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป.นนทบุรีเขต ๒กรรมการ
7. นางสาววศินี วรรณลือชาโรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป.กาญจนบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.อมลวรรณ ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำเภาทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทรโรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ศรีโสภาโรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4กรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา ศรีท้าวโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2กรรมการ
5. นายพรจักษ์ อุ่นทิมโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวพิสมัย บัณฑิตสิงห์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนบ้านดอนกร่าง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายปรีชา พึ่งจิตต์ตนศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อนโรงเรียนวัดคลองครุ สพป.สมุทรสาครรองประธานกรรมการ
3. นายธาราดล สิงห์สูงเนินโรงเรียนสารวิทยา สพม.๒กรรมการ
4. นางสาวรัตติยาภรณ์ นาคโสภาโรงเรียนมูลนิธิศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางพัชรีย์ วัสสิกีโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวปวริศา พันธ์ทาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ศรีนฤมลอาจารย์เชี่ยวชาญจาก สสวท.ประธานกรรมการ
2. นางสาววราพิชญ์ พัฒนเศรษฐานนท์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อบจ.ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวจรุงจิต สินอนันต์โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4กรรมการ
4. นางอรณงค์ ปริมลโรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ร่มโพธิ์ทองโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี อินนุรักษ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนภา หนูแก้วโรงเรียนมหรรณพาราม สพม. ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงามโรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวลักขณา สาหร่ายกลางโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม.๑กรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ผึ่งกันโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวธันวรัตน์ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
7. นายวศกร เพ็ชรช่วยโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางชื่นจิตร์ เกิดแจ้งศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ มุลาลีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อบจ.ขอนแก่นกรรมการ
3. นางอภันตรี ภูดวงดาษโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
4. นางสาวไข่มุก หังสบุตร์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10กรรมการ
5. นางเฟื่องฟ้า พื้นทองโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางนันธิญา บุตรไทยโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นายคมสัน ธรรมนูรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. เขต 9กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวิไลพร ชาติมาลาโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี กิจสอโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป.กาญจนบุรี เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายรัชพล ผลพูลโรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวนิลุบล วาปีโรงเรียนวัดบางระโหง สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวอรุชา พงษ์ศิริโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ เหล่าจันทร์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจริญญา ถนอมถิ่นนักวิชาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหวัง สินธุเทาโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
3. นางบังอร ประเสริฐแก้วโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1กรรมการ
4. นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
5. นางกนิษฐา เงินคงพันธ์โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางนงเยาว์ จอสูงเนินโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวสิริจินดา แก้วมณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายช่วง ขำมากศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณ์อนงค์ ดงขุนทศโรงเรียนมหรรณพาราม สพม. ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิบูลอร นิลพิบูลย์โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายณัฐพล ศรีใสคำ โรงเรียนวัดบางเตยนอก สพป.ปทุมธานี เขต๑กรรมการ
5. นางสาวรัตฏิญากร การวิบูลย์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม.๒กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบรรพต อินทร์พิมพ์โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7ประธานกรรมการ
2. นายภูริชัย ชัยศรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9กรรมการ
3. นางเรืองอุไร เสือดีโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
4. นายปัญญา จันทร์ย้อยโรงเรียนคลองกระทุ่ม สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
5. นางแววยูง สุขสถิตย์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นายณัฐภณ พึ่งฉิมรุจโรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ พุดเหียงศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.๔รองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.๑กรรมการ
4. นางสาวศิริรุ่ง เขียวคลี่โรงเรียนวัดหนองกบ สพป.ราชบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นายชลอ น้อยสิทธิ์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
6. นายชัยยล แสนธิไชยยาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
7. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม.๕ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.๘รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร อัฐมาลาโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.๔กรรมการ
4. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนวัดลิ้นทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นายวชิรวิชญ พลกล้าโรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
6. นายกฤษดา พัฒนะชีวพูลโรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
7. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมโรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม.๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.๘รองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา ท่าทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.๓กรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ ถูกธรรมโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นายสุเมธ วังธนะรุ่งโรจน์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวนฤมล ก้อนขาวโรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม.๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม.๕รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร อัฐมาลาโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.๔กรรมการ
4. นางสาวมญุรา สังขวิรามโรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวยุภารัตน์ อภัยพันธ์โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
6. นางสาววิภาวดี ศรีภูมิเดิมโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
7. นายบัญชา ท่าทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.๔ประธานกรรมการ
2. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคีวิทยา สพม.๓รองประธานกรรมการ
3. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมโรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม.๑๐กรรมการ
5. นางสาวนิภาพร เรี่ยวแรงโรงเรียนวัดเชิงกระบือ สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวรุ่งรัตน์ วิเศษรัตน์โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
7. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.๑กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุมาลิณ แสงเทียนโรงเรียนไทรน้อย สพม.เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ นิลสีนวลโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสุมาลี คำภาโรงเรียนวัดธัญญะผล สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
4. นางประทุม ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
5. นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางณัศธร เผือกผ่องโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางนริศา เสาวไพบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกุลจิรา ชวะณิชย์โรงเรียนวัดช่องพราน สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางพัฒนา บุญชูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสมจิตร สุขโขโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางอัจฉริยา สินขจรโรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางอารีย์วรรณ เข็มเงินโรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ไวจรรยาผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ)ประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา ดอกคำโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางระเบียบ เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางศุภวรรณ บุญทศโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนราษฏร์นิยม สพม. เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่นศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางธัญพิชชา สังข์ทองโรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นางมุกดา โชติธรรมโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก กรรมการ
4. นางสาวละเอียด ชื่นเงินโรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางเวทิตา รติชนิตพงศ์โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวเรณู ขำเลิศโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางวันเพ็ญ มัณยานนท์โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณภา ศรีปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางสาวขจร สังข์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท เขต 1กรรมการ
3. นางสาววาสนา สุขอนันต์โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางประพิศ รตางศุโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางบุญศิริ บุญเจริญโรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ดร.รัชนีวรรณ จงเจริญโรงเรียนอินทาราม-โกวิท สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอลิสา ใบแย้มโรงเรียนบ้านหนองคาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางอาภรณ์ จุลสิกขีโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางละออ ปิ่นทองโรงเรียนวัดทุ่งแฝก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
5. นางนัยนา จั่นบุญมีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ เอี้ยวสกุลรัตน์โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางจีรนันท์ ม่วงพิณโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวนาถวดี เหลาะโต๊ะหมันโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ คนรามผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
3. นางนฤมล โล่ห์ทองคำศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
4. นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุ่นโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสุกัญญา ชวนชิตโรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณฐพนธ์ อ่อนมาโรงเรียนซอและฮ์ศึกษา อบจ.นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แดงสกุลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม เขต 1กรรมการ
3. นายสมหวัง สมานรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2กรรมการ
4. นายศิลป์นิรันดร์ รื่นณรงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายธีรพัฒน์ หอมพุ่งโรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายฤทธิ์ชานันท์ พวงเพ็ชรโรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป.อ่างทอง เขต 1กรรมการ
2. นายปิยะ ยอดวิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางจินตนา ยศพงศ์โรงเรียนไทรน้อย สพม.เขต 3 กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็นโรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายพิเศษ แสงดีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางวัลลา คงธรรมโรงเรียนวัดพระเงิน สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายไพศาล จั่นลาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนบ้านวังยาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วงศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางประไพ จันทร์แฉ่งโรงเรียนบางบัวทองราษฏร์บำรุง สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายไพรัตน์ รูปเล็กโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางนิภา สุมาลุย์โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอารียา วุฒิยางกูรโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจิรปราง ประกอบกิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางกรกมล เหมทานนท์โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทอง เขต 2กรรมการ
4. นางภาวนา นุ่มอัมพรศิริโรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
5. นางนันทณา ธนะเพชรพิบูลย์โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวนันทนา ม่วงมิ่งสุขโรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางกาญจนาภรณ์ ไทรชมภูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางน้ำผึ้ง ศิริรันดร์โรงเรียนบ้านวังรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ธรรมวณิชย์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ
3. นางนภสร ขาวปลื้มโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสร้อยมณี แผ่ประดิษฐ์โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายวิสูจน์ หลงสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวธีมาพร พรมราชโรงเรียนวัดลากค้อน สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา นิธิรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสุจิรา เมฆนิติโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางนฤมล เซ่งติ้ดทรัพย์โรงเรียนไทรน้อย สพม.เขต 3 กรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ วิพัฒน์ครุฑโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวสมคิด ทองดอนน้อยโรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาวรวงทอง ใจแสวงโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านไร่บน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางคมคาย น้อยสิทธิ์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทร สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นางพิสมัย พันธ์กาฬสินธุ์โรงเรียนไทรน้อย สพม.เขต 3 กรรมการ
5. นางปรางทิพย์ สว่างแจ้งโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสุมาลี ปานสีสดโรงเรียนบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการ
7. นางสมศรี วิไลศรีโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสมจิตต์ เกษรบัวผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
3. นางชลอ กุดจอกโรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสิริพร จันทร์แก้วโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวณัฐากาญจน์ เศรษฐกัญจน์โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายประสงค์ โนนตาเถรโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิภา เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทร สพป.อยุธยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางณัฐมน พึ่งอาศัยโรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3กรรมการ
3. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา สพม. เขต 2กรรมการ
4. นางบุญรัตน์ บุญยศโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางกาญจนา เพ็ญสุวรรณโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางพาณิภัค วงศ์ชิตโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวอังคณา ปานนกโรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระมหาสายชล อติสโยวัดจันทาราม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. พระมหากิตติพัทธ์ ยติน.ธโรวัดจันทารามวรวิหารกรรมการ
3. พระอาจารย์ผุน อาจาโรวัดบางเสาธงกรรมการ
4. นางดุษณี จันทร์แก้วผู้ทรงคุณวุฒิ(ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
5. นางรินดา กัณฑ์ศรีโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายมนู โหมดเทศน์โรงเรียนวัดเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. ดร.เตรียมชัย อุทัยวัฒน์โรงเรียนวัดม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3
1. พระมหาบุญนาน อกิญฺจโนวัดเวฬุราชิณประธานกรรมการ
2. พระศิริชัย ปญฺญาวโรวัดอุดมสันติวรรณ กรรมการ
3. พระอภิเชษฐ์ สุภัทรวาทีวัดสระเกศกรรมการ
4. นายธนาเสฎฐ์ ชัชวาลธิติวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางจุฬาพร พลายด้วงโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวจิตรา แก้วพรมโรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นายปัญจภูมิ หลาบคำโรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พรรองคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วิชัยสุชาติอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรรมการ
3. นางสาวฤชากร อำไพศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายชยุต คงกมลวัฒน์ครูโรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวอร่ามศรี แสนสิงห์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายบุญชู ดาวขุนทดครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. ดร.กรชนก สุตะพาหะครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ผศ.ชวน กสิกรอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประธานกรรมการ
2. นายพีรดล เพชรานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษมกรรมการ
3. นางทัศนา นุ่นประดิษฐิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวภัครัตน์กุล กีรติหิรัญธีรกุลผู้จัดการ Siam Health Clubกรรมการ
5. นางสาวสิริกา จิตตะปุตตะครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3กรรมการ
6. นายเฉลิมพงศ์ นัยยะพัดครูโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางโสภา กุศลวงศ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี สพม. เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิสันติ์ ภิญโญผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาท สพป. นนทบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์เอกครูโรงเรียนวัดศรีราษฎษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายสมบัติ สายสร้างครูโรงเรียนเจริญรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายเฉลิมพล วิเศษสุวรรณครูโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวกังสดาล นาคเกิดครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรไน สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นายคมสัน คงยอดดีครูโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา ยิ้มสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดปราสาท สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสายชล จั่นทองคำศึกษานิเทศก์ สพป. ปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ กบกลางครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายโสภณ บัวลอยครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ หอยสังข์ครูโรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายพิษณุ หะขุนทดครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางวารี แซมเขียวครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสำเนา กุลแก้วครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอมวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายชะวัชชัย ภาติณธุข้าราชการบำนาญ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายธวัชชัย งามเกรียงไกรครู สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
4. นางนิภา แสนคำโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวภัทราวดี แนงแหยมโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวเบ็ญจมาศ คำบุญมีโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต1กรรมการ
7. นายจักรภัทร ภาษาสุขโรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอมวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายชวัชชัย ภาติณธุข้าราชการบำนาญ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายธวัชชัย งามเกรียงไกรครู สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
4. นางนิภา แสนคำโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ แย้มเผือกโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา อาศน์วิเชียรโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางอุษา ทองจันมาโรงเรียนวัดลำพญา สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอมวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ปรัชญนันทน์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศิริพันธุ์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นางวิภาดา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดมูลเหล็ก สพป. ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจิริสุดา สุพันธนาโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวเบ็ญจมาศ คำบุญมีโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นายอรรถพล ธรรมวงศาโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวัฒนา วัฒนมะโนโรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา สังกัดการศึกษาเอกชนประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ กุลจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเทียนชัย แสนสมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางเจริญพร น้อมจุ้ยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายธานินทร์ สุหร่ายโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวอรอุมา เอียดเจริญโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ไทรโรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร. ฐิติพันธ์ จันทร์หอมวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ปรัชญนันทน์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศิริพันธุ์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผลาหาร สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางลำเพย บัวกล่ำโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางอุษา ทองจันทาโรงเรียนวัดลำพญา สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
7. นายเทียนชัย แสนสมโรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอมวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ปรัชญนันทน์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศิริพันธุ์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายศุภสัณห์ เรืองชิตโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางอุษา ทองจันทาโรงเรียนวัดลำพญา สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
7. นายธานินทร์ สุหร่ายโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญเต็มวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัสวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายเฉลิมพล โตสารเดชวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายณรงค์ สารทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ แย้มเผือกโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวพัชรี สุนทรพะลินโรงเรียน วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นายสิงขร สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ บุญเต็มวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัสวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายเฉลิมพล โตสารเดชวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายอรรถพล ธรรมวงศาโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
5. นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นายฐิติกรณ์ อาจจะสมิตโรงเรียนวัดสำโรง สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศิริ หนูแดงวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุภกิจ หุตะสิงห์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ เกียรติพีรติกุลวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นางอรทัย มาลยานนท์โรงเรียนวัดเชิงกระบือ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา อาศน์วิเชียรโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางนฤมล บัวกลมโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาวศรุดา บุญณสิทธิ์โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศิริ หนูแดงวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุภกิจ หุตะสิงห์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ เกียรติพีรติกุลวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมผู้อำนวยการโรงเรียนผลาหาร สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นายสิงขร สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นายศุภสัณห์ เรืองชิตโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางรุ่งธิวา สุมากิจโรงเรียนวัดหนองกบฯ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. รศ.ธานินทร์ ตันตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นายสุภกิจ หุตะสิงห์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายชะวัชชัย ภาติณธุข้าราชการบำนาญ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
4. นางวิภาดา แสงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลเหล็ก สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางอรทัย มาลยานนท์ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา อาศน์วิเชียรโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางลำเพย บัวกล่ำโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. รศ.ธานินทร์ ตันตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นายสุภกิจ หุตะสิงห์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายชะวัชชัย ภาติณธุข้าราชการบำนาญ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ บุญทันโรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางอรทัย มาลยานนท์ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางญาณวดี คมขำโรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาวภัทราวดี แนงแหยมโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยโทชัยชาญ จันทศรีวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. รศ.สุวิทย์ วิทยาจักษุ์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ปัญญาวงค์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นางอัญญาณา โสดารามโรงเรียนอนุบาลคลองหาด สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา ฉิมทินโรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางราตรี สายพิบูลย์โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาวสุนิสา นาคคุ้มโรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทชัยชาญ จันทศรีวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. รศ.สุวิทย์ วิทยาจักษุ์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ปัญญาวงค์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายสมควร รัชตวิมลโรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา เอียดเจริญโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวเกตน์สิรี สุขจั่นโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางรุ่งอรุณ บุญทันโรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทชัยชาญ จันทศรีวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. รศ.สุวิทย์ วิทยาจักษุ์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ปัญญาวงค์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายชนชัย บัวกล่ำประกอบธุรกิจเอกชนกรรมการ
5. นายพิศิษฐ์ หอมจันทร์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวเกตน์สิรี สุขจั่นโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นายสมชาย บุญประเสริฐประกอบธุรกิจเอกชนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเอกพล แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย พิณพาทย์โรงเรียนวัดบางบัวทอง อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นายฐิตินนท์ ผุลละศิริวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ(SBAC)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายธัชชัย รักเดชโรงเรียนวัดแคนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจรินทร์ แจ่มอรุณกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวประธานกรรมการ
2. นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ขำมณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายสันติสุข เกิดมงคลนักดนตรีอิสระกรรมการ
3. นายนพดล ทมาภรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายปราศรัย อยู่ดีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิวะตรีศรศิลป์โรงเรียนวัดบางระโหง สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ วิลัยพฤกษ์โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สังกัดกรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ผิวอ่อนโรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายเกษม ประทุมทองโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ เพียรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายมาวิน จามรโชติ์โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ จ้อยพึ่งพรโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายโชติพัฒน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนวัดแคใน อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นายปัญณภพ ทองภิลาโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเศวต รัตนเจริญมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายพัทธรินทร์ หลำชมโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวไมตรี ทองมีโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกฤตพงศ์ มาสอาดนักวิชาการสภากาชาดไทยประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุสิษฐ์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจีรนาฎ แปลกวงค์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายมารุธ วิจิตรโชติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภัสนันท์ รัตน์อารีนนท์โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจารีรัตน์ รัตนะโรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกภพ ศรีรักษาโรงเรียนรุ่งอรุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายกันตภน เรืองลั่นโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม.เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ลาภสุริยกุลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัตน์ พราหมณะนันทน์โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปราณี คงทองโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงส์ษาอาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ แก้วชมภูโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอียมโรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเกียรติขจร ฟักจีนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายประพิทย์ ธรรมบุศย์โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. ส.อ.หญิงพลอยพรรณา แปลกวงค์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรพรพจี ศรีเพชรเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางพิจิตรา อุ่มวงศ์โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป.นนทบุรี เขต1กรรมการ
3. นายณกฤศ จิรารัฐพัชรนักดนตรีวง BoyThaiกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุริยาวุต จันโพพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ แพงสอนโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ อุณหะกะผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายธนะวิทย์ ก้อนทองโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล นาคะเตโรงเรียนวัดป่าเกด สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา บัวผันผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุหทัย แก้วเมฆโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สังกัดกทม.เขตทุ่งครุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิธาร สมานมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม้าเสมอโรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ รักเดชโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านนทบุรี สพม.เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายเนธิชัย ปานสุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ อิงชำนิมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นางสาวศศิกาญจน์ อ่อนเกตุพลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. ส.อ.หญิงอัมพรรัตน์ เล็กรุ่งโรจน์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
5. นางสาวกฤติยาภรณ์ ชัยสวัสดิ์นักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ แจ่มอรุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ พัดเย็นโรงเรียนเต็มรักศึกษา อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นายสกล กลั่นแสงทองโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายสมพร แสงสุวรรณโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ
5. นายเอกพล จันทะวงค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางลัดดา จักษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ขันทองโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายเอกรินทร์ ฤทธิรณโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายแนววิทย์ นิยมวงษ์โรงเรียนวชิราวุธ วิทยาลัยกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ สุวรรณนารัญโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี อบจ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี หนูเผือกโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายณรงค์เดช ศรีสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายพิศาล สุทัตโตโรงเรียนการัญศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายชมชนม์ สุกาญจน์โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. น.ต.สุวัฒน์ เทียมหงษ์โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางศิริพร เนตรนำเกตุโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายธีรชีพ ไกรธีรางกูรโรงเรียนตลาดบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวปิ่นมณี ไม้สักโรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายมนูญ สกุลตาลโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ อบจ.นนทบุรีกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พร เปรมหิรัญโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. น.ต.สุวัฒน์ เทียมหงษ์โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สกุลตาลโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นางพิมพ์ลดา ฉัตรกีรเศรษฐ์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายสาธิต จังพานิชโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง) สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
5. นางสาววรรณสุณี วงค์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พร เปรมหิรัญโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ร.อ.อภิชาติ นิธินิตยลัภย์โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ เดือนทองโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายสุภเนตร ศรีวังโรงเรียนวัดมะเดื่อ อบจ.นนทบุรีกรรมการ
4. นางกชกรกนก ทรงครุฑโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายพลากร สมคิดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางมนัสชยา หลาวมาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. ร.อ.สมยศ กรพิพัฒน์โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวฎุนรี ดุริยประณีตโรงเรียนโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ โอดสวัสดิ์โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางนันทกานต์ ทองสมจิตรโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. ร.ท.หญิงสาทิพย์ น่วมศิริโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา ลิ้มตระกูลโรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ รักญาติโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางอาภาพร ศรีบำรุงโรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลีโรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวฎุนรี ดุริยประณีตโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ โอดสวัสดิ์โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางนันทกานต์ ทองสมจิตรโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา ลิ้มตระกูลโรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ รักญาติโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อยโรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสกล กิติเกื้อไพบูลย์ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม จ.ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หมื่นสูงโรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายอาทิตย์ พึ่งพาโรงเรียนวัดมะเดื่อ อบจ.นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัทรวรรณ นิลรากเพ็ชรโรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีดา ปฤกษากรข้าราชการบำนาญบ้านหนองสลิด สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ สายเพ็ชรโรงเรียนวัดมะเดื่อ อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นายวีระ รักแจ้งโรงเรียนจิรดา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางอาภาพร ศรีบำรุงโรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ร.อ.หญิงญาสุมินทร์ สันติเศรฐชัยโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หมื่นสูงโรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายอาทิตย์ พึ่งพาโรงเรียนวัดมะเดื่อ อบจ.นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัทรวรรณ นิลรากเพ็ชรโรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. พ.จ.อ.สิทธิชัย มีลินทาศัยโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ สายเพ็ชรโรงเรียนวัดมะเดื่อ อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นายวีระ รักแจ้งโรงเรียนจิรดา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางอาภาพร ศรีบำรุงโรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน ฤทธิรุตม์โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. Mr.Monico O.Ledda Jr.ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายเหนือดวง พูลเพิ่มKPN MUSIC ACADEMYกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉราพรรณ สีแสดโรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรรัตน์ ไกรศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. Miss Melcris Vincoyครูชาวต่างชาติโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวภริตา ทิมขำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ร.ต.สายันต์ จันมุณีโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. Mr.Monico O.Ledda Jr.ครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายเหนือดวง พูลเพิ่มKPN MUSIC ACADEMYกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. พ.จ.อ.หญิงจิดาภา แก้วจินดาโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรรัตน์ ไกรศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. Miss Melcris Vincoyครูชาวต่างชาติโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวภริตา ทิมขำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ร.ท.เจน ศรีพระรามโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายชัยสิริ ยิ้มแย้มแสงโรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวมณีนุช ปรัชญาวศินโรงเรียน KPN ทองหล่อ สถาบันดนตรีเคพีเอ็นกรรมการ
4. นางสุภัตรา ท่าทรายโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. พ.จ.อ.หญิงสุณี เหมวรรณโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี 1กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ประภา วสุวัตรโรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวจุรีภรณ์ สาระอาภรณ์โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางนิสารัตน์ ปฤกษากรโรงเรียนบ้านหนองสลิด สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีนุช ปรัชญาวศินโรงเรียน KPN ทองหล่อ สถาบันดนตรีเคพีเอ็นกรรมการ
3. นางสุภัทรา ท่าทรายโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรพล แก้วชาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป.นนทบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา อมรจันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ประภา วสุวัตรโรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวจุรีภรณ์ สาระอาภรณ์โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางบัวแก้ว ธรรมปรีชาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางน้ำอ้อย สันติสุขโรงเรียนวัดซองพลู สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายประติพัฒน์ เพ็งอาทิตย์โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสุริศา วารุณโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ร.ต.อัศวิน อิงโพธิ์ชัยโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางน้ำอ้อย สันติสุขโรงเรียนวัดซองพลู สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายประติพัฒน์ เพ็งอาทิตย์โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสุริศา วารุณโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณทนี บุตรอินทร์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กทม.กรรมการ
3. นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัยโรงเรียนประสานสามัคคี สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางศันสนีย์ ทรงครุฑโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
5. นางณิชาภา หนูสมจิตต์โรงเรียนศรีบางไทร สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณทนี บุตรอินทร์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กทม.กรรมการ
3. นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัยโรงเรียนประสานสามัคคี สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางศันสนีย์ ทรงครุฑโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
5. นางณิชาภา หนูสมจิตต์โรงเรียนศรีบางไทร สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวหฤทัย นัยโมกข์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สพป.อยุธยา เขต ๒กรรมการ
3. นางฐิตาภา ภู่เจริญโรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นายอำนาจ จันดีโรงเรียนเทพินทร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวหฤทัย นัยโมกข์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สพป.อยุธยา เขต2กรรมการ
3. นางฐิตาภา ภู่เจริญโรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
5. นายอำนาจ จันดีโรงเรียนเทพินทร์พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ โถสกุลคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิตรา พิณมณีโรงเรียนอุปลพันธ์โรจนประสิทธิ์ สพป.อยุธยา เขต2กรรมการ
3. นางโชติกา เกษรสังข์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาววัลยา คงเลิศยศโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาส จ่าเมืองโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สพป.สระแก้ว เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายธรรมรัตน์ โถสกุลคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิตรา พิณมณีโรงเรียนอุปลพันธ์โรจนประสิทธิ์ สพป.อยุธยา เขต2กรรมการ
3. นางโชติกา เกษรสังข์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาววัลยา คงเลิศยศโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาส จ่าเมืองโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สพป.สระแก้ว เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวณุตรา พงษ์สุผลคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรรมการ
3. นางวรุทัย ญานะพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวสุชาลิณี ราษฎร์นิยมโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
5. นางสาวหอมจันทร์ คงชนะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงษา สพป.อยุธยา เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวณุตรา พงษ์สุผลคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรรมการ
3. นางวรุทัย ญานะพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวสุชาลิณี ราษฎร์นิยมโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
5. นางสาวหอมจันทร์ คงชนะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงษา สพป.อยุธยา เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. รศ.ฉันทนา เอี่ยมสกุลคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ พินิจธนสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางรัชนี เต็มแก้วโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวธัญภัค ดีสวนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
5. นางสมชื่อ กอปรคุณูปการศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายดุสิตธร งามยิ่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญโรงเรียนวัดลำตะเคียน(วิริยศึกษา) สพป.อยุธยา เขต2กรรมการ
3. นางภัณฑิรา สุปการศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางบัวลิน กล้ากสิกิจโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
5. นางลัดดา เสาวกุลโรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวราพร ขุนแท้ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ทัดแช้มครูโรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. Mr. Alfred John Austriaสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. Miss Angelita A. Lumorสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางแขโศภิษฐ์ พลอยบุษย์ครูโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสุนันทา สาเพิ่มทรัพย์ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางวิวรรณ ไตรวุฒิครูโรงเรียนวัดบางพระ สพป.นครปฐม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ รุ่งโรจน์ครูโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราดกรรมการ
3. Mr. Mark Joseph Lictawaสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. Mrs. Annie D.Tamanan Nunezสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางพรรณี ศักดิ์ทองครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวกุลธิดา คนเสงี่ยมครูโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางชฎารัตน์ สุนทรินทรครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาววิทัศนีย์ อินทร์ขาวครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
3. Miss Rowena E. Regatoสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. Mrs. Salva Talagon De Pazสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางดวงเดือน สุรเดชานันท์ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางณฤดี บุญเสริมครูโรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาววชิรา บุญเกื้อครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวฉันทนา พวงเดชศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางหนูบล จีนตุ้มครูโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ริ้วไสวครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. Miss Krisbelle Lazada Canadaสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางกฤดิภา แก้วสนธิครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางเชาวนี รอนอารีย์ครูโรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสุนันทา กสิวิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวนงนุช สีสันต์ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ บุญเรืองรอดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. นางสาวราตรี ศรีทองเทศครูโรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. Mr.George Ken Laguingสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางสาววีณา มดตะน้อยครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางศรีโสภา กมลแสงมณีครูโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวเยาวรัตน์ สาละผลครูโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ลี้จินดาศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี แก้วเหล็กครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุธีรา พลรัตน์ครูโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1กรรมการ
4. Mr.Leopoldo A. Guerreroสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางอรสา พัชรจรรณยาครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางจุฑามาศ สุธาพจน์ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสุชาดา พิมพ์ศรครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางรตินธร วาดเขียนครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางจินตนา อรุณเรือง ฮับเบิ้ลครูโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สช.พระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. Mr.Jay Ar Raborarสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. Mr.Arthur Runesสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางชนกพร พัฒนกุลครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางผการัตน์ สุริยะมณีครูโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางวริมน ลอเร้นส์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองแค สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกรองทอง โพธิ์ทองศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฆัมพร จิตรหลังครูโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. Miss Starleen Joy Salonสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. Miss Diana G. Say-Aoสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางสาวอังศวีร์ ศศิพัชรพงษ์ครูโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสุวรรณา สังข์ทองครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางวริษฐ์ นนทชิตครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ์ครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr. Kirt Menard Demavivasสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นางสุภา ปะทีปะปาณีครูโรงเรียนวัดแคใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Garry Everett Capiliสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางสาวพัชรมาศ สิงหฬครูโรงเรียนบางพูดใน สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวมธุรดา โยธามาตย์ครูโรงเรียอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญยืน มูลศรีศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. Miss Andylyn p. Suanสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ ศรสุราษฎร์ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. Mr.Santos Leal Monสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ บุตรชาติครูโรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นายกฤษฎา สุริยะครูโรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางบุญญาภา ปานลักษณ์ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางณิชรี ประเดิมรัตนกุลครูโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนรภัทร ศรีสมบัติครูโรงเรียนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป.ลพบุรี เขต 2กรรมการ
3. Mr.Rollan Abinaสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. Mr.Christian Von Say-Aoสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางสาวนวภัทร น้ำใจครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นายทิวากร เลาสิงห์ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางอรุณรัตน์ แพรสุรินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัณณ์ชิตา โชว์ธนะพานิชครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. Miss Xiu Mei Liuครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีกรรมการ
3. Miss Wang Ting Tingสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. Miss Zhang Jieสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. Miss Susan Yongครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวพรพิมล สิงหกุลครูโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นนทบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. Mr.Gui Chen Liangครูโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. Mr. Song Jia Lunครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการ
4. Miss Zhou Haiyanสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางสาวนริศรา โชคชยสุนทรครูโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ด่านชาญจิตต์ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ
2. Miss Hideko Kamioครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม.3กรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ บัวจูมครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภารัตน์ น้อยแสงครูโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ร่มพุดตาลครูโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. Mr.Rex David Catarojaสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ดำสุวรรณครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางธนญา ชนะพันธุ์ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางศรินย์ สุนทรวรรณครูโรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาวกัญภิกา วังเปรมครูโรงเรียนบ้านสระเตย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกรศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา ศรีนวลจันทร์ครูโรงเรียนวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
3. Mr.Eric G Salvanaสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. นางสาวธชวรรณ สุทธาธารครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสารินี วงศ์โปรธิครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวแสงเทียน เฉลิมวัฒน์ครูโรงเรียนวัดปราสาท สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาวจารุภา สีสอนครูโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวธาราพร ศิริจรูญเรืองผอ.โรงเรียนวัดตำหนักเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพนันท์ แย้มสินข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสมยศ วงษ์รักสันติครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาฯกรรมการ
4. นายธนาวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป.สป 2กรรมการ
5. นายทรงวุฒิ มงคลธนวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ สพป.ชลบุรี 1กรรมการ
6. นายฐานพันธ์ สุวิมลธนายศครูโรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป.ชลบุรี1กรรมการ
7. นายจเด็จ วสุวัตครูโรงเรียนวัดเสาธงหิน อบจ.นนทบุรีกรรมการ
8. นายสนธยา ช้างสารครูโรงเรียนเต็มรักศึกษา อบจ.นนทบุรีกรรมการ
9. นางสาวปาริชาต ดวงประทีปครูโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป.นบ2กรรมการ
10. นางวรรษธณพร นากระโทกครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
11. นางขนิษฐา เถนว่องครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ2กรรมการ
12. นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดีครูโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป.นบ2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป.นบ 2ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย อ้อเสถียรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชปักษี สพป.อ่่างทองกรรมการ
3. นายสมพงษ์ พานิชสกุลครูโรงเรียนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
4. นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระตะโก สพป.ราชบุรี 2กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวิรุฬห์ นาคำถาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สพป.ปราจีนบุรี 2กรรมการ
6. นายจุมพลภัทร์ มากสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ทางการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นายวิบูล อ่อนละมูลครูโรงเรียนวัดหนองหิน สพป.รบ 2กรรมการ
8. นายสมโภชน์ เจริญขำครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป.ชบ 1กรรมการ
9. นางสาวปณิชา วิไลรัตนกุลครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ2กรรมการ
10. นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
11. นายอุดม สมบูรณ์ผู้ช่วยผู้ตรวจลูกเสือจังหวัดอ่างทองกรรมการ
12. นางอำไพ แต่สุวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป.นบ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครผอ.โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป.นบ 2ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา อินทร์ใจเอื้อข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพ วงษ์นาคครูโรงเรียนวัดครุนอก สพป.สมุทรปราการ 1กรรมการ
4. นายเสถึยร แจ่มจิตรครูโรงเรียนวัดคงคาราม สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นายวัฒนา วัฒนมโนผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทย์ สช.นนทบุรีกรรมการ
6. นางกษมา กสมาเกตุศิริครูโรงเรียนวัดเขาเขิงเทียนเทพาราม อบจ.ชลบุรีกรรมการ
7. นางวาสนา แก้วสกุลครูโรงเรียนวัดสโมสร อบจ.นนทบุรีกรรมการ
8. นายสุวัชชัย ม่วงโพธิ์ครูโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เทศบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ประภา วสุวัตครูโรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
10. นายประเทือง หางแก้วครูโรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
11. นายพรชัย หมื่นสุขครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นบ 2กรรมการ
12. นายอิทธิเดช สาระปรุงครูโรงเรียนดรุณวิทย์ สช.นนทบุรีกรรมการ
13. นายวุฒิศักดิ์ อินทองครูโรงเรียนดรุณวิทย์ สช.นนทบุรีกรรมการ
14. นายธนกร กรานเจริญครูโรงเรียนประมุขวิทยา สช.กทม.กรรมการ
15. นางสาวเกศสุดา โพธามาตย์ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุกฤษฎิ์ วงแวงน้อยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ กมลยะบุตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ พันธุ์บุตรน้อยครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นบ 2กรรมการ
4. นางเพลินพิณ จันทร์อ่อนครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นฐ.เขต2กรรมการ
5. นายชนินทร ศรีแลครูโรงเรียบชุุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ นิลเทียมครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
7. นางสาวสุคนธ์ แสงสุขศึกษาเทศก์ สพป.สพ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมทรง ภู่ประเสริฐครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นบ 2ประธานกรรมการ
2. นางศุนิศา นัดวิไลครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองรำลี สพป.นบ 2กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ รัชตโยธินครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นบ 2กรรมการ
4. นางอาภา ชูกิจไพศาลครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สพป.นบ 2กรรมการ
5. นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
6. นางรัตนา นิยมราษฎร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรีผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินประธานกรรมการ
2. นางบุญช่วย เซ่งติ๊ดทรัพย์ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นบ 2กรรมการ
3. นางสมนึก บุตตะครูโรงเรียนคลองเกลือ สพป.นบ 2กรรมการ
4. นางจรา เจียมกมลครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
5. นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
6. นางชนาวรรณ เข็มจรัสครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
7. นางณัฐมน พันธุ์ชาตรีอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวระพิน สวนปานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสวลี สุธาพจน์ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
3. นายน้อม บุญแต่งครูโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม อบจ.นนทบุรีกรรมการ
4. นางณัฐยา สุรศรีสรรค์ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นบ 2กรรมการ
5. นางขนิษฐา เถนว่องครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
6. นางพรศิริ นรขุนครูโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง สพป.นบ 2กรรมการ
7. นางกษมา กสมาเกตุศิริครูโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อบจ.ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกานดา ธีระทองคำอาจารย์คณะครุศาสตร์ มรภ.สวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ บุญทันครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป.นบ 2กรรมการ
3. นางสาวนิตยา สาริกูลครูโรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป.นบ 2กรรมการ
4. นางเย็นจิตร ศรีรามครูโรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป.นบ 2กรรมการ
5. นางสุจิตรา มัธยางกูลครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
6. นางสาวปัญญา ร่มจำปาครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
7. นางวรรณา นรารัตน์ครูโรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป.นบ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายน้อม บุญแต่งครูโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม อบจ.นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี มาลีหวลครุโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป.นบ 2กรรมการ
3. นางสาวภัทรสุภา ทองจีนครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.อยุธยา 1กรรมการ
4. นางสาววาสนา ฮามไสย์ครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นบ 2กรรมการ
5. นางพุทธิยา พื้นพรมครูโรงเรียบชุุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
6. นางมุทิตา ไหลหรั่งครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
7. นางสาวพจนีย์ สวนเกิดครูโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ สพป.นบ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบุญเลิศ อาจคงหาญครูโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สพป.สุพรรณบุรี 2ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วัลลิภากรครูโรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวจินดา ประชุมพันธ์ครูโรงเรียนไผ่ตาโม้ สพป.สุพรรณบุรี 2กรรมการ
4. นางวันดี รอดบุญครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
5. นางวันทนีย์ ธรรมกีรติวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นบ 2กรรมการ
6. นางจันจิรา เหมลีครูโรงเรียนอู่ทอง สพป.สุพรรณบุรี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย สัญญโสภีโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ มากมีโรงเรียนวัดตองปุ สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายสิทธิโชค ศรีดีโรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตาโรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ พุ่มคุ้มโรงเรียนหน้าพระลาน สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมนึก จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนสุวพันธ์สนิทวงศ์พิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา ทรัพย์ขำโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นายหนึ่ง ภุมมาลาโรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสุมิตรา โกธรรมโรงเรียนวัดส้มป่อย สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวชมภูนิกข์ ชาวแพรกน้อยโรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร บัวผันโรงเรียนวัดตะบอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ เหลืองวิไล โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นางสาววาสนา โง้วสกุลโรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
4. นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สพป.ประจวบคีรัขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวชนัฏพร คล้ายสอนโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอาทร หาสียาโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุประวีณ์ เวียงสุขโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
3. นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสุวรินทร์ เกริกเกียรติโรงเรียนวัดครุใน สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา กาไวย์โรงเรียนวัดกกเต็น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายมานพ ทับเงินโรงเรียนวัดอุทัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวณัชชา ทรงภักศิลป์ดีโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3กรรมการ
4. นายชาตรี คงอ่วมโรงเรียนบ้านมรสวบ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นายสำเริง ยิ้มดีโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประศาสน์ เกตุบรรเทิงโรงเรียนอนุบาลวัดคลองหนองใหญ่ สพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ พันธุรัตน์โรงเรียนวัดค่าย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ บุญมีโรงเรียนวัดบางช้างใต้ สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. นายสันติ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านคลองลอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพรหมลิขิต ผิวหนองอ่างโรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป.ตราดกรรมการ
3. นายภูวนัย ปัฐพีโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
4. นายธนวัฒน์ สุขสกนธ์โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีรพล ผาสุขใจโรงเรียนวัดมเหยงค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พวงมาลีโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นายศุภวุฒิ บัวเจริญโรงเรียนวัดบางพระ สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. นายธงชัย ทะเลมอญโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ สระทองทาโรงเรียนบ้านคลองชายธง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ผูกพันธ์โรงเรียนวัดหันตรา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านในล็อค สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาววิภา รักงามศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเรืองเดช เนตรนุชโรงเรียนวัดกุฎีลาย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเจน เกิดโพชาโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นางสาวรสิตา นิลพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นางสาวปวีณา แก้วไทรนันท์โรงเรียนบ้านไชยราช สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ พละวงษ์โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสินธร คำเหมือนโรงเรียนวัดบึง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ การมงคลโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางอรุณฉาย วิฑูรย์พันธ์โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายไชยทัศน์ มีปราชญ์สมโรงเรียนวัดทำใหม่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเชวง อภิบาลโรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด กรรมการ
3. นายไพบูลย์ วงษ์ปานโรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ แดงนุ้ยโรงเรียนบ้านดงไม้งาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นายยงยุทธ ธวัชวงษ์โรงเรียนวัดเขาวัง สพป.ราชบุรี 1กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวพรศิริ ชาติปรีชาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
4. นายชนกานต์ กิ่งแก้วสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐิกา หลอดโรงเรียนบางปลาม้า "สุงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
6. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
7. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายดนุพล บุญชอบโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
10. นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
11. นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
12. นายณัฐธเนศ อ้นจีนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
13. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
14. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
15. นายวรมโนธรรม สธิรวรรณโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวพรศิริ ชาติปรีชาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
4. นายชนกานต์ กิ่งแก้วสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
5. นายวรมโนธรรม สธิรวรรณโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐิกา หลอดโรงเรียนบางปลาม้า "สุงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
7. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
8. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
9. นายดนุพล บุญชอบโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
10. นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
11. นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
12. นายณัฐธเนศ อ้นจีนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
13. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
14. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
15. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางศิวิไล ทีคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา สพป.นครปฐม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอารี อดิเรกครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นายบุญเชิด แจ้งใจครูโรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
4. นางจำเนียร สุกาญจนะครูโรงเรียนวัดบางบัวทอง(โศภณวิทยานุเคราะห์) อบจ.นนทบุรีกรรมการ
5. นางกำไร จิตรีญาติครูโรงเรียนวัดสนามไชย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบำรุง ข่ายคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวาณีรัตน์ สุภาพงศ์ครูโรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ กระบองเพ็ชรครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ จีนสอาดครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
5. นางปิยะมาศ มีสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดคลองตัน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญแข สมจิตร์ครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่น สพป.ชลบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรรณภิมล ประคุณคงชัยครูโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
3. นางสุกัญญา แสงเทียนประไพครูโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางสาววินา มัธยมครูโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวภัคสรกัญญ์ พันธ์ตาวงศ์ครูโรงเรียนวัดนิลเพชร สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชิษณุภูมิ หาญพละครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย บุญรื่นประธานวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางมณี สุขศรีครูโรงเรียนวัดสามเพลง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นายมนูญ จันทร์ศักดิ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
5. นางวารินทร์ กาบแก้วครูโรงเรียนวัดจันทราวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมาลิน มุกดาครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางประภา พันธ์รักษ์ครูโรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผนครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางณัฏฏฐ์ชนก น้อยพันธุ์ครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ หอมชื่นครูโรงเรียนวัดสง่างาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ฉิมพูลสุขข้าราชการบำนาญ สพป.สมุทรปราการ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ เรืองเกษมครูโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
3. นางสาวยุพา วัฒนะครูโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางสมใจ ศักดิ์สิริสกุลครูโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางชุติมา แดงกระจ่างครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี วราสินธุ์ครูโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวขวัญตา พรรณปัญญาครูโรงเรียนวัดเชิงเลน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสร้อยฟ้า มาศภากรครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
5. นางโกสุม แก้วประสิทธิ์ครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางปราณี สระบัวศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิภานันท์ บุญขจายครูโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี มะโนมั่นครูโรงเรียนบ้านไผ่หลวง สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. นางปราณี กิจสมุทรครูโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
5. นายณัฐพันธุ์ ไชยวงศ์ครูโรงเรียนวัฒนพฤกษา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐิกานต์ รักนาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี พ่วงทรัพย์สินข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นายสุกิจ สุภาพงศ์ครูโรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสุนันท์ เกตุกรายครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางเต็มศิริ พานทองครูโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ สุปการข้าราชการบำนาญ สพป.นนทบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร ช้างเขียวครูโรงเรียนวัดคลองตัน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายรังสรรค์ ผลพิกุลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึกครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10กรรมการ
5. นายเรืองศักดิ์ ภาคีพรครูโรงเรียนวัดเชิงเลน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือน เกตุพงษ์ครูโรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุทินี กรินทรากุลศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
3. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางนฤมล นนท์แก้วครูโรงเรียนวัดจันทราวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวบรรจง สายสัมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรินทร์ โตสารเดชครูโรงเรียนวัดหนองพิมาน สพป.ลพบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปรมาภรณ์ เต็มแป้นครูโรงเรียนวัดรางจระเข้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
3. นางสาวชวัลรัตน์ แจ่มสุขครูโรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
4. นางอาริสา พลอยงามครูโรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ตราดกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นกลบครูโรงเรียนวัดสิดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนภาพร สุรเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ปลาบู่ทองครูโรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์ครูโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวณพสร แสงวิจิตรครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม.เขต 4กรรมการ
5. นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุลครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปราณี สระบัวศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางมาลี แววเพ็ชรครูโรงเรียนวัดม่วงคัน สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสาววรรณภา อรุณกิตติพรครูโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราดกรรมการ
4. นางสุวรรณา จันทร์สว่างครูโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสิริรุ่งโรจน์ รักษายศสกุลครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม สพป.นครปฐม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางศุทธินี อุณหะครูโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเลิศลักขณา อัมพรพืชครูโรงเรียนศาลาพัน สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางมะลิ แก้ววิชิตครูโรงเรียนวัดคณฑี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายชัยพจน์ ผสมทรัพย์ครูโรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เจริญสุขครูโรงเรียนวัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สาลีผลินครูโรงเรียนวัดช่องลม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางยุพา มีหกวงศ์ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ วัดอักษรครูโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวประเทือง อังกูรวัฒนาข้าราชการบำนาญ สพป.ปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรียา แววศักดิ์ข้าราชการบำนาญ สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสุวรรณา จันทร์สว่างครูโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายเงิน เรืองสง่าครูโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ศิริกุลครูโรงเรียนวัดหนองตาสาม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา มีทรัพย์ข้าราชการบำนาญ สพป.ปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางธัชพรรณภัส พุ่มสุวรรณครูโรงเรียนวัดโคกพุทรา สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางมณี รักราษฎร์ครูโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวบุญเรือน ปิยะมณีพรครูโรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ นวลประเสริฐสุขครูโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสอิ้ง สรวยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปภานันท์ อังกุระข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวมาลี ฉินนะโสตโรงเรียนวัดสโมสร อบจ.นนทบุรีกรรมการ
4. นางปิยธิดา ปิลันธนภาคย์โรงเรียนวัดลานนาบุญ สพป.นนทบุรี เขต1กรรมการ
5. นางนพวรรณ วนิชพิมลอนันต์โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา ประพันธ์โรงเรียนบ่อทอง สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
7. นางปิยะรัฐ จำเนียรพันธุ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายสมร นาคประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กทม.ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เปลี่ยนศักดิ์โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา จอดเกาะโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท สพป.สมุทรสาคร เขต 1กรรมการ
4. นางธิดารัตน์ บัวสุวรรณโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป. ชลบุรี เขต 2 กรรมการ
5. นางสาวสิริชนม์ ปิ่นน้อยโรงเรียนอนุบาลสระ สพป.สระบุรี เขต 1บุรีกรรมการ
6. นางสาวนภศูล กล้าตลุมบอนโรงเรียนวัดใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอัญชลี รักศักดิ์สกุลโรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กทม.ประธานกรรมการ
2. นางเรณู ทองทาโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กทม.กรรมการ
3. นางกาญจนา มนตรีโรงเรียนบ้านคลองศอก สพป.ตราดกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ชัชวาลย์โรงเรียนวัดเชิงกระบือ สพป. นนทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางประนอม ปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน สพป.นนทบุรี เขต1กรรมการ
6. นางนาถศจี สงค์อินทร์โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
7. นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป. สระแก้ว เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา พวงมาลีโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสุรีย์ ลิ่วเวหาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ ปานจีนข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางก่องแก้ว แววรัตน์โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต1กรรมการ
6. นางจารุชา แจงบำรุงโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
7. นางสมสิริ พึ่งวรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรพีพรรณ ภูถาวรโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัส สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาววันวิสาห์ สุขะถินโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายภราดร เจียมดำเนินกิจครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววรณัชชา บริบูรณ์โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายธนนท์ วีรธนนท์โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สศศ.กรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุขถาวรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมศึกษาทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์โรงเรียนวัดศาลากุล สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางจุฑาทิพ เลยะกุลโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรพีพรรณ ภูถาวรโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ดวงแก้วโรงเรียนวัดโสมนัส สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววันวิสาห์ สุขะถินโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายภราดร เจียมดำเนินกิจครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววรณัชชา บริบูรณ์โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายธนนท์ วีรธนนท์โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สศศ.กรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุขถาวรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมศึกษาทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์โรงเรียนวัดศาลากุล สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางจุฑาทิพ เลยะกุลครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพฟ. นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริพรรณ พงศ์สิฎานนท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายเจษฎา ศิริพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ทองเพชรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางศุภวรรณ การุญญะวีร์โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ รงค์โสภณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นางกชพรรณ มณฑาลพโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาลี เรืองแก้วโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ โกเมนทร์โรงเรียน วัดศาลากุล สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสำเนียง วิลามาศโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุลโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ อมรอรชโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต2กรรมการ
3. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางธนินทรา กีรติภากรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัยโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิยา เหมือนมาตย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวกัญญาพร ไทรชมภูครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ สวนสวรรค์โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร กระจะจ่างโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกานดา เทศงามถ้วนโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทรธอร ผดุงกรรณ์โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์ระพี กิจลิขิตโรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพฐ.กรรมการ
3. นายกำพล โพธิ์คำโรงเรียนวัดธัญญะผล สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
4. นางเตือนใจ อมรอรชโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 กรรมการ
5. นางสาวธิรดา ปานอุทัยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นางอาลี ไกวัลนาโรจน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพัฒตา สมเกศโรงเรียนประถมศึกษาทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์โรงเรียนวัดศาลากุล สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
4. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการ
5. นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นางสาวจิราภร จันทร์พาโรงเรียนวัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญโรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
4. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการ
5. นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นางสาวจิราภร จันทร์พาโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
4. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการ
5. นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นางสาวจิราภร จันทร์พาโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
4. นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการ
6. นางสาวจิราภร จันทร์พาโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวมาเลียม กล่ำปานโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
3. นางสาวสิริพร ธนพรมงคลชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
4. นางสาวสุกัลญา ศรีอุดรโรงเรียนตลาดบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการ
5. นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นางสาวจิราภร จันทร์พาโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินภา คำทวีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐยศ ขุมนาคโรงเรียนวัดอินทร์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายเขษมศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป.ลพบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ โอษฐ์งามครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ โอษฐ์งามครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
3. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ โอษฐ์งามครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ โอษฐ์งามครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
3. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
4. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ โอษฐ์งามครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
3. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางสาวบุษบง เสมามลโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายทศพร ทิวะทรัพย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายกำพล โพธิ์คำโรงเรียนวัดธัญญะผล สพป.ปทุมธานี เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีพร ชุมเพ็ญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
3. นางสาวกษมา ด่านชาญชัยโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนนทชัย กร่างปรีชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
3. นางสาวณัฐธยาน์ ทองดอนเกรื่องโรงเรียนบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุนทร เกิดสุขผอ.โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สพป. นนทบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวบุญยงค์ สายทะเลโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม อบจ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนีรัตน์ มายิ้มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพอชาย พึงไชยโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพกรรมการ
3. นางสุชานันท์ ปั้นมณีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายตรีทนาถ์ หามนตรีรองผอ.โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบง เทียนสวัสดิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวปวีณา เชื้อหงษ์โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี อบจ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายกำพล โพธิ์คำโรงเรียนวัดธัญญะผล สพป.ปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางระพีพร ชุมเพ็ญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
3. นางสาวกษมา ด่านชาญชัยโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนนทชัย กร่างปรีชาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายขรรค์ชัย ประยูรยวงโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวณัฐธยาน์ ทองดอนเกรื่องโรงเรียนบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกิดสุขผอ.โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สพป. นนทบุรี เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ สุธาพจน์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
3. นางสาวบุญยงค์ สายทะเลโรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม อบจ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ มายิ้มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพอชาย พึงไชยโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพกรรมการ
3. นางสุชานันท์ ปั้นมณีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายตรีทนาถ์ หามนตรีรองผอ.โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบง เทียนสวัสดิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวปวีณา เชื้อหงษ์โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี อบจ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัควลัญช์ คร้ามวงษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ไชยถาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
3. นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็งครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกันต์ระพี กิจลิขิตโรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุดา มีโชคโรงเรียนวัดเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอินทุอร ชัยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำเนียร สุกาญจนะโรงเรียนวัดบางบัวทอง อบจ. นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ศรีสุขโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพรกัญ บัวครองโรงเรียนวัดจันทาราม สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายกวิน รอดแก้วโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางเขมิกา เตชะมาโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑินี พิมลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวกษมา ด่านชาญชัยโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธนภร หอมจันทร์ผอ.โรงเรียนวัดชีแวะ สพป.ลพบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิตยา บินฮายีอาลีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการ
3. นายเศรษฐยศ ขุมนาคโรงเรียนวัดอินทร์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ปัญญานันท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฑริกา ชัยวงค์ษาโรงเรียนตลาดบางคูลัด อบจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เรืองแก้วโรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรังสรรค์ จือศานติโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สพป.นนทบุรี เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูแสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำเนียร สุกาญจนะโรงเรียนวัดบางบัวทอง อบจ.นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ศรีสุขโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจำเนียร สุกาญจนะโรงเรียนวัดบางบัวทอง อบจ.นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ศรีสุขโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาทิตย์ รอดแก้วโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี รัตนมุนีบรรพตโรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. นายสุรสีห์ ทองรับแก้วโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พรมทองโรงเรียนวัดตาล สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสร้อยสุณี บัวเบาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาทิตย์ รอดแก้วโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางฐิตาภา ศรีบุษย์โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายสุรสีห์ ทองรับแก้วโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พรมทองโรงเรียนวัดตาล สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสร้อยสุณี บัวเบาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาทิตย์ รอดแก้วโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี รัตนมุนีบรรพตโรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. นายสุรสีห์ ทองรับแก้วโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พรมทองโรงเรียนวัดตาล สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสร้อยสุณี บัวเบาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภวัฒน์ อ้นอมรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสุวรรณา ศิริบรรจงโรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพรกัญ บัวครองโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) สพป.ราชบุรี เขต2ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิยา เหมือนมาตย์โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 สศศ.กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]