งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 101
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    ศักดิ์เรืองแมน
1. นางอรุณวรรณ    ไตรสรณะพงษ์
15
2 2 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายกนกพล    สภานนท์
1. นางกาญจนาภรณ์    ไทรชมภู
10
3 5 โรงเรียนบ้านตาลดำ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนากร    อิ่มรัมย์
1. นางศุภวรรณ    จันทราเขต
5
4 7 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวิลาสินี    การฉวี
1. นางวิไลพร    สายจันทร์ยูร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 10 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายนันทศักดิ์    เป็นมงคล
1. นางสาววีราภรณ์    ถนอมรอด
ชนะเลิศ
6 11 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงวันวิสา    ช้อยผดุงศักดิ์
1. นางศิริดาวรรณ์    ขาวแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 15 โรงเรียนวัดเกาะจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรัชยา    บำเรอรวย
1. นางบุญมาก    ชัยสาครสมุทร
4
8 16 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 1. เด็กชายสรศักดิ์    นวนบุตรดี
1. นางอนัญญา    อ่อนเรือง
6
9 17 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงเมษา    -
1. นางวาสนา    สระแพงแก้ว
10 20 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    กึกรัมย์
1. นางพัฌนิดา    สอนหาจักร์
16
11 22 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอารญา    สุขสวัสดิ์
1. นางสาวณัฐศิริ    กิตติพันธ์
10
12 27 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    ปาณะสังข์
1. นางสมคิด    สังขะนันทร์
13 29 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริยากร    การสิทธิ์
1. นางสายใจ    ไทยถนอม
13
14 30 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศิครินทร์    เสกสุทธิจิตร
1. นางระวีวรรณ    บุญจำรัส
6
15 31 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจินตนาการ    ก้อนแก้ว
1. นายสหชัย    บัวชุม
16
16 34 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายจิตกร    ปรีกราน
1. นางกฤษณา    ไตรสาคร
10
17 35 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายอภิรักษ์    สุภารี
1. นางกิจลดา    สุรัสโม
18
18 36 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    บุญปลูก
1. นางสาวพัชรฎา    ยิ้มนาโพธิ์
19
19 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงรุ้งไพลิน    โอภาสสันติสุข
1. นางปุณญาดา    แสงรัตนสิทธิ์
6
20 38 โรงเรียนวัดสำเภาทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายเอกชัย    เด็ดดวง
1. นายสุรสิทธิ์    เจริญหุน
21
21 39 โรงเรียนบ้านปะเดา สพป. ตราด 1. เด็กชายสุวิทย์    ธาราโยชน์
1. นายกฤษดา    ตติชรา
13
22 40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์    ปาทาน
1. นางสาวประภาพร    ธนะไพบูลย์
9
23 45 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุนทรานนท์
1. นางเสริมสุข    โพธิพันธุ์
20
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................