งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 104
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายสันสกฤต    เหมือนเพ็ชร์
1. นางนวพร    อาจเอื้อม
8
2 2 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญานีย์    ทองมี
1. Mr.ขรรค์ชัย    ประยูรยวง
36
3 4 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจารวี    ทองเอี่ยม
1. นางสาวกัลยารัตน์    ชอบค้าขาย
14
4 5 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ประเสริฐวงศ์
1. นางนิภา    สุวรรณศักดิ์สิน
7
5 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนพล    ศรีทอง
1. นางจารี    พาณิชย์กุล
4
6 7 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายเนติรัตน์    บันประดิษฐ์
1. นางสาวสุรีรัตน์    เนียมบุญเจือ
10
7 8 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายศิริชัย    มาคุ้ม
1. นางแสงจันทร์    ธิปะ
33
8 9 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤชณรงค์    ฮองกุล
1. นางนันติยา    เจริญนำ
38
9 10 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายอนุรักษ์    เต่าเล็ก
1. นายอธิพงษ์    ดรบัณฑิต
20
10 11 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายกิติศักดิ์    สกุณา
1. นางมาลัย    บริบูรณ์มงคล
34
11 12 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงจิตราภา    ศรสิทธิ์
1. นางสาวสุรัสวดี    สุพรรณการ
15
12 13 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสรัลพร    ฉัตรกรด
1. นางสาวเสาวนีย์    กรอบมุข
12
13 14 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายเฉลิมพล    เตียวประเสริฐ
1. นางสาวธนัญลักษณ์    ฤาชา
40
14 15 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตติกาล    นารักษ์
1. นางสาวชลดา    สุขเจริญ
6
15 16 โรงเรียนบ้านดงแขวน สพป. นครนายก 1. เด็กชายอนุชา    บ้านใหม่
1. นางพรรณพัฒน์    ธัญญวุฒิศิริ
28
16 17 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ใจดี
1. นางสินทวี    บุญคุ้ม
39
17 18 โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายศราวุธ    ทรายสา
1. นางสุพร    แพนลา
37
18 20 โรงเรียนกรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายเมฆา    ใยบำรุง
1. นางอำพร    ศรีทอง
26
19 22 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอนิสา    หนูถึง
1. นางสาววิลาวัลย์    รักคำ
35
20 23 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายภาคิน    ภานุกมลฉัตร
1. นางสุกฤตา    ชัยวิเศษ
21
21 24 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายบอล    -
1. นางสาวอรุโณทัย    ทรัพย์วารี
22
22 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายไกรวิทย์    โฉมศรี
1. นายทักษกร    บัวศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 26 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตพรรณ    ฉิมสุทธิ์
1. นางนันทยา    หมื่นกุดเลาะ
41
24 27 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    ตุ้มพูล
1. นางยาใจ    อุปรา
24
25 28 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศิริยา    นุชศิริ
1. นางสาวดวงกมล    ปถคามินทร์
12
26 29 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    กิ่งเกตุ
1. นางระพีพร    พร้อมเพรียง
ชนะเลิศ
27 30 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    ถวิลไพร
1. นางยุวฉัตร    หลุมทอง
5
28 31 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    วงษ์จันทร์
1. นางเอื้องเดือน    ห้าวหาญ
29 32 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายรุ่งตะวัน    สำรีอ่อน
1. นางพนิดา    โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
30
30 33 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติยา    กมลเดช
1. นางสาวศรีเวียง    เต่าสุวรรณ
29
31 34 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงอทิตยา    คชาไพร
1. นางสมปอง    ปุยสุวรรณ
15
32 35 โรงเรียนวัดสองคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงทิวา    บุญชู
1. นายเรวัตร    คำดวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 36 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายณาศิส    นพรุจชโนดม
1. นางสาวฐิติสุดา    ปิ่นแก้ว
24
34 37 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงพนิดา    สมรัตน์
1. นางสาวยุรี    กานดา
9
35 38 โรงเรียนบ้านประทุนทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายชาญชัย    ศรีสงคราม
1. นางสาวผกามาศ    แยกผิวผ่อง
30
36 39 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตราด 1. เด็กหญิงวสุกาญจน์    สุขเกตุ
1. นางสาวจุฑามาศ    รามนัฏ
19
37 40 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายชัยกร    ปานหลุมข้าว
1. นางสาวโศจิรัตน์    เณรแขก
15
38 42 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลเนตร    ขุนเทพ
1. นางสัญญลักษณ์    แสงนุภาพ
32
39 44 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอุษา    สุรามาตร์
1. นายจรัญ    คงเจริญ
42
40 45 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิริศักดิ์    คะบุตร
1. นางสาวอุษณีย์    รำไพ
26
41 46 โรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    หมูโคด
1. นางศมาภรณ์    นาคะพงษ์
10
42 47 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายศรัณย์    บุญหล้า
1. นางสุกานดา    นกสกุล
18
43 48 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายราเชนทร์    ศรีโสภา
1. นางยุวดี    สุกใส
23
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................