งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 105
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทรานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายภูชิสส์    บุญรอด
1. นางสาวอรุณี    ก๋งเอม
12
2 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐกิตต์    บุญเรือง
1. นางสาวกฤติกา    ยี่วาศรี
16
3 6 โรงเรียนวัดดงสวอง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวชิรวิทย์    พรผุดผ่อง
1. นางวริศรา    พูลภิรมย์
4 7 โรงเรียนศาลาพัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกรกนก    โลหะการก
1. นางดวงเด่น    สารทนงค์
ชนะเลิศ
5 9 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    ปองภักดี
1. นางหทัยทิพย์    หนูมงกุฎ
27
6 10 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายวีรวิชญ์    ธาตุมี
1. นางสาวยวิษฐา    เหมนิธิ
10
7 11 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายโยธิน    สุจิตะพันธุ์
1. นางสาววิภาวรรณ    โกธิศรี
16
8 13 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายอมรเทพ    มิ่งหนองอ้อ
1. นายจิรวัฒน์    โพธิ์สวรรค์
16
9 14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ตันติวงศ์
1. นางสาวสาวิตตรี    หอมหวล
28
10 15 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอุมาพร    ศรีสังข์
1. นางสาวชลดา    สุขเจริญ
16
11 16 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 1. เด็กชายอภิวันท์    วัฒนราช
1. นางสุวณี    สระทองเมา
22
12 17 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายมินทร์ธาดา    เหล็กกล้า
1. นางวิมล    ตั้งธนะวัฒน์
25
13 23 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายภควัต    เลี้ยงอยู่
1. นางมาลัย    ภิรมย์ชุน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 25 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายนุวัสตร์    รอดแย้ม
1. นางสาวดวงสมร    ธัมมจิตจา
4
15 27 โรงเรียนอนุบาลบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายรัฐวิทย์    บุญรอดประเสริฐ
1. นางนงค์ลักษณ์    จันทร์โก๊ะ
5
16 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายเวทิศ    คงสุข
1. นายนพดล    โชติกพานิชย์
16
17 30 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธเนศ    อินเป็ง
1. นางสาวมัชชิกา    พรหมอุดม
8
18 32 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายวีระกรณ์    ณวัลย์
1. นางเบ็ญจพร    พึ่งประสิทธิ์
12
19 33 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสัณห์สิรี    สินธุ์นอง
1. นางสาวนงลักษณ์    นกอยู่
10
20 34 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายชัชพิมุข    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวปราณี    ไกรเดช
26
21 35 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์    วณิชย์ศักดิพงศ์
1. นางสาวนพวรรณ    ปัญจพิทยากุล
22 36 โรงเรียนวัดบางกระ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายปฐมนันทน์    ทัพยุทธพงศ์
1. นางสาวศรินทร์รัตน์    วิเชียรโชติ
9
23 37 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายธนาภรณ์    สุยพงษ์พันธ์
1. นางสาววรรณิกา    ทวีชาติ
12
24 39 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    คงสวัสดิ์
1. นางขวัญใจ    สุขสถิตย์
21
25 40 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายอิสยาห์    หอมชะเอม
1. นางบุญส่ง    ใหญ่โต
24
26 42 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายภูวไนย    สีลาพรหม
1. นางนุกูล    บุญพิทักษ์
12
27 44 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายปัณณทัต    พุทธากูล
1. นางสาวชมพูนุท    สาราคำ
23
28 45 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภวิทย์    นามดัง
1. นางสาวพัชราภรณ์    ศรียางนอก
5
29 46 โรงเรียนบ้านบางหอ สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนาพร    พุ่มแสวง
1. นางอุษา    จารุนิล
5
30 47 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายปณภัช    กุญชรทวาสิน
1. นางอัญชลี    มณีเล็ก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................