งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 108
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายอมรเทพ    บุญญเวช
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    น้อยประเสริฐ
3. เด็กชายกฤตพล    สุวรรณมณี
1. นางสาวสุพัตรา    ปราสาทวัฒนา
2. นางอรุณวรรณ    ไตรสรณะพงษ์
18
2 2 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ละม้ายพันธ์
2. เด็กชายรัตนพล    สุขใย
3. เด็กชายธีรวุฒิ    นันทโกมล
1. นางมาเลียม    กล่ำปาน
26
3 4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    นนท์นอก
2. เด็กชายสุรศักดิ์    จิตรจำนงค์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญวัง
1. นางณิชาภา    เชื้ออ่อน
2. นางวัลลภา    ศรีวัฒนพันธุ์
4
4 5 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนวรัตน์    บุญศรีกุล
2. เด็กหญิงภาสินี    จินดาเนตร
3. เด็กชายสุรีชา    เชื้อนพคุณ
1. นางสาวภัคภร    เที่ยงขันธ์
2. นางสาววรรณวิภา    พูลทรัพย์
5 6 โรงเรียนวัดดงสวอง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณพร    นารี
2. เด็กชายพีระยุทธ    ช้างพงษ์
3. เด็กหญิงอรัญญา    คำสอน
1. นางวริศรา    พูลภิรมย์
2. นางสาวอัญชลี    ไพราม
6 7 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายพุทธิพงษ์    สว่างจันทึก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    แก้วเพชรวงษ์
3. เด็กชายธนภัทร    สุ่มใส
1. นางสาวณัฐภรณ์    ลิ้มทอง
2. นางวริยาพัชร    วรภัสร์สรกุล
18
7 8 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายธีรยุทธ    วงษ์น่วม
2. เด็กหญิงเกวลิน    เอี่ยมอาจ
3. เด็กหญิงอรพิชชา    วงศ์สวัสดิ์
1. นางกาหลง    โพธิ์พ่วง
2. นางพรรณี    ชูแก้ว
25
8 9 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    เคลือบขุนทด
2. เด็กหญิงจิดาภา    สังกลัดทอง
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ    สังกลัดทอง
1. นางพูลศรี    กองหอม
2. นางเบญจวรรณ    เทพแก้ว
18
9 11 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายสรศักดิ์    ร่วมญาติ
2. เด็กชายธนกร    ด้วงประยูร
3. เด็กหญิงอรปรีญา    เปรมสุข
1. นางศิวัตรา    พลรักษ์
2. นางสาวเขมิกา    สาธร
ชนะเลิศ
10 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    เวชโสม
2. เด็กหญิงมุฑิตา    นกน่วม
3. เด็กหญิงสลิตา    รักสัตย์
1. นางราตรี    ทารัตน์
2. นายศราวุธ    อภัยศิลา
7
11 13 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชญานี    ศุภรมย์
2. เด็กชายอิทธิวัฒน์    กวางทอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ค้าคุ้ม
1. นางสาวรุ่งรัชนี    เลิกบางพลัด
2. นางสาวเสาวนีย์    กรอบมุข
18
12 14 โรงเรียนวัดโป่งปากดง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายเจนณรงค์    ทวิวัฒน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    จำปาลี
3. เด็กชายสุทัศน์    เคนะ
1. นางศิวพร    บุญเสริม
2. นางศิวพร    ขุนภักดี
26
13 15 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนิกานต์    หอมพลู
2. เด็กชายธนวัฒน์    จินดาบถ
3. เด็กชายวรวิช    เติมต่อ
1. นางกนกพร    กวางทอง
2. นางอารี    มาลาทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 16 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    พรรณบุตรี
2. เด็กหญิงโชคอรุณ    อัตรกลับ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    รอดโพธิ์
1. นางสาวชุลีพร    อินไชยะ
2. นายเชาวลิต    สีชัยลา
13
15 17 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายธนกร    บุญรอด
2. เด็กชายเอกราช    แสงปาน
3. เด็กหญิงปวีณา    ศรีทองแจ้ง
1. นางกมลชนก    ยรรยง
2. นางจานุรักษ์    อิสระเสนีย์
12
16 18 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายวีรชน    จิวกาหลง
2. เด็กชายวรากร    แก้วพิกุล
3. เด็กชายวัชรพล    บุญพูล
1. นางปริยรัตน์    วิชาผา
26
17 20 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงวันใหม่    โหราจารย์
2. เด็กชายนพรัตน์    ทิพย์บรรจง
3. เด็กชายพานทองแท้    ปินะกาสัง
1. นายสิทธิชัย    จันทร์คลาย
2. นางเยาวพาณี    มะปรางค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 22 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงดวง    ยอดใหญ่
2. เด็กชายอนุชศักดิ์    นุชนารถ
3. เด็กชายชานนท์    งามคง
1. นางสาววันวิสาข์    พรหมรักษา
15
19 25 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนกานต์    พงษ์สีดา
2. เด็กหญิงพัดชา    สุดศร
3. เด็กหญิงนีสลีน    วิหวา
1. นางสาวภัทราวดี    แนงแหยม
26
20 26 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงชลดา    คล้ายจินดา
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์    พวงกระโทก
3. เด็กชายธนพนษ์    อิศรางกูล ณ อยุธยา
1. นางสาวกนกรัตน์    รื่นรมย์
2. นางเกื้อจิต    แสงสว่าง
9
21 27 โรงเรียนวัดช่องพราน สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายชวัลรัตน์    คล้ายเอี่ยม
2. เด็กชายอรรถพล    บัวเบา
3. เด็กหญิงปรีดา    เรืองเทศ
1. นางสาวกันชลี    ปานกิจเจริญ
2. นางสาววรมณฑน์    นาคหนุน
26
22 28 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายจิรพนธ์    บาลไธสง
2. เด็กชายภาคภูมิ    บัวศรี
3. เด็กชายพลพิพัฒน์    ชูช่วย
1. นายณัฐกฤต    เรืองสุขสุด
2. นางสาวปรียานันท์    ดีดวงพันธ์
18
23 29 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายอนุชา    รอดสวัสดิ์
2. เด็กชายดนัย    มาลัย
3. เด็กชายสันติพงษ์    นามบุดดี
1. นางกาญจนา    รอดเดชา
2. นางอรอนงค์    พวงทอง
24 30 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอนาวิล    วิสัย
2. เด็กหญิงศิรินาถ    ชัยลิ้นฟ้า
3. เด็กหญิงพลอยชนก    ขำเจริญ
1. นางปราณี    ศรีทับทิม
2. นายสุทธิลักษณ์    สุทธิธรรม
11
25 31 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    ยิ้มใหญ่หลวง
2. เด็กหญิงศิรดา    ส้มฉุน
3. เด็กหญิงพลอยวรรณ    ศรีเงินวิชัย
1. นางสาวภัชรินทร์    ศรีดาคำ
2. นางเอื้องเดือน    ห้าวหาญ
26 34 โรงเรียนวัดวังชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายรัตนชัย    ดีบุกคำ
2. เด็กชายอดิศร    บุญแย้ม
3. เด็กชายณัฐศักดิ์    ภู่สำอางค์
1. นางภาณุมาศ    สังวาลย์
2. นางสุวิมล    พันละหาน
17
27 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายคีรภัทร    มากดี
2. เด็กชายฐานพัฒน์    ศึกษา
3. เด็กหญิงบุญฑริกา    อิฐสุวรรณ
1. นางภาวนา    เรียมริมมะดัน
2. นางไพรัตน์    เจริญพิสัยสุข
16
28 36 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารี    อนันตรัตน์
2. เด็กหญิงพัชนิดา    เสียงเอก
3. เด็กชายอานนท์    ศรีจักรผ่อง
1. นางนริสสา    พันธุ์ศักดิ์
2. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
26
29 37 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    กันทะปิง
2. เด็กหญิงสุพิชญา    แซ่ซิ้ม
3. เด็กชายมงคล    สุนารัตน์
1. นางสิริพันธ์    สาบัว
18
30 39 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กชายประจักษ์    ช่วยดี
2. เด็กหญิงกุลสตรี    สังข์ทอง
3. เด็กหญิงทัย    จัน
1. นางจตุพร    ศรีสรวล
2. นางสาวรุ่งอรุณ    สังวาล
7
31 40 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายนพดล    อยู่โต
2. เด็กชายชัยกร    ปานหลุมข้าว
3. เด็กหญิงอัสนี    แจ้งนคร
1. นางกันยารัตน์    ศรีเพ็ชร์
2. นางสาวนพนันท์    สอนแจ้ง
26
32 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวารุณี    เกิดน้อย
2. เด็กชายปิยะกานต์    เอี่ยมกิจ
3. เด็กชายนารถมล    จำเริญ
1. นางจินดา    ภูวมาส
2. นางดรุณวรรณ    คานภู่
6
33 42 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนัดถพล    ชาญกิจ
2. เด็กชายคมสัน    โกมาสถิตย์
3. เด็กชายพงศธร    ผายเงิน
1. นางลัดดา    จันทร์ศรี
2. นายอาจณรงค์    เกิดสุขผล
5
34 44 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอนันตญา    เขียวฉอ้อน
2. เด็กหญิงวิมริน    วาจาชอบ
3. เด็กหญิงญาดา    พุ่มจันทร์
1. นางภิรมย์ภรณ์    เชิดชูธีรกุล
2. นายสมศักดิ์    สว่างศรี
14
35 45 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอธิชา    ลาวิชัย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สุขเจริญ
3. เด็กหญิงปาริชาติ    คำหงส์
1. นายกฤติน    รัตนเนตร
2. นางสาวธัญวรัตม์    เลิศพันธ์
10
36 47 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกิตติ    ศุภากร
2. เด็กหญิงสิตานันท์    นกน้อย
3. เด็กชายประทีป    คงแสนคำ
1. นางสายตา    ตันสุน
2. นางสุกานดา    นกสกุล
18
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................