งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 109
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงแก้วกานดา    ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงพัชรี    สินสุพรรณ
3. เด็กหญิงบุญขวัญ    ทองปลาด
1. นางสาวธมนวรรณ    จันทร์สวย
2. นางสวรินทร์    นิมิตภาวัฒน์
5
2 6 โรงเรียนวัดตะเคียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นายอนุชา    ผิวฟัก
2. เด็กหญิงศิริพร    เปี่ยมสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สังข์เปรม
1. นางมรรษมน    พูนอ้อย
2. นางศิรินุช    โตจาด
9
3 7 โรงเรียนลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายสมลักษณ์    โตนดทอง
2. เด็กชายธนโชค    พัฒทอง
3. เด็กชายธนชัย    พัฒทอง
1. นางสาวจันจิรา    แสงจันทร์
2. นางสาวปนัดดา    บัวผัน
18
4 11 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงปภัสสร    มูลแก้ว
2. เด็กชายกฤษฎา    ตรีเกตุ
3. เด็กหญิงอังคณา    ทานธรรม
1. นางสาวชุติมา    ชูแก้ว
2. นางไพบูลย์    ศิลาอาสน์
18
5 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายโสภณ    จันทร์เกตุ
2. เด็กชายบัญชา    ชื่นอุรา
3. เด็กชายเอกชัย    สอนโคกกลาง
1. นางสาวจุฑามาส    จ่าเมือง
2. นางราตรี    ทารัตน์
16
6 15 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    พุฒตาล
2. เด็กชายอนุชิต    เทียบประทุม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์    แสวงลาภ
1. นางวัชรี    วัฒนชัย
2. นางเพ็ญจันทร์    ผ่องสวัสดิ์
8
7 16 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงนุสบา    แพรเจริญ
2. เด็กหญิงวิมลมณี    บินหมัด
3. เด็กชายอดิศักดิ์    ซันเล
1. นายประกาศิต    สมภาวะ
2. นางสาวอำภา    ละอองเงิน
10
8 18 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายปุญิกา    ประชานันท์
2. เด็กชายสุริยา    รวดเร็ว
3. เด็กหญิงภมรรัตน์    กองชุน
1. นางสาวชนางลักษณ์    ใจกระจ่าง
2. นางอร่ามภรณ์    จันทร์เซ็ง
13
9 20 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    ชาอินทร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    บัวพล
3. เด็กหญิงชีวรัตน์    บุญณะอินทร์
1. นางประจวบ    ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย    ช่างต่อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 22 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายสมพงษ์    ม่วงสวาท
2. เด็กชายบุญเลิศ    มหาผล
3. เด็กชายณพรุจ    สุวรรณบุปผา
1. นางจันทนา    สืบเสน
2. นางสุธาทิพย์    นิโกรธา
7
11 27 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    นพพลั้ง
2. เด็กชายพลพล    ไกรวิจิตร
3. เด็กชายไพรัตน์    เหล็กอยู่
1. นางสาวญาดานุช    เอี่ยมสวรรค์
2. นายธีรวัฒน์    ดวงใจดี
18
12 28 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายยุทธกานต์    รักษาพล
2. เด็กชายภัทรพล    ดิษถาวร
3. เด็กชายณัฐทนันท์    เปรมปรี
1. นางกาญจนา    ผลบุภพ
2. นายพงษ์ศักดิ์    ผลบุภพ
6
13 29 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายศรันยู    กิ่งก้าน
2. เด็กชายวันชัย    สารีสุข
3. เด็กชายบุรัสกร    บุญตาม
1. นางสาวจีราภา    รุ่งเรืองรัตนชัย
2. นางสิริพร    พึ่งงาม
17
14 31 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุทัศน์    ทำนานอก
2. เด็กชายชยุตม์    ล้อประกานต์สิทธ์
3. เด็กชายศุภชัย    ภุมรินทร์
1. นางณัฐกมล    สระทองอุ่น
2. นางสาวภัชรินทร์    ศรีดาคำ
15 32 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายภานุพงศ์    กลัดแก้ว
2. เด็กชายธนาธร    อาจมุนี
3. เด็กชายสิระภพ    ขอพึ่ง
1. นายสมศักดิ์    แววเพ็ชร
13
16 34 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายชานนท์    ด้วงมี
2. เด็กชายนที    มอรี่
3. เด็กหญิงอารยา    เปรมจิตชื่น
1. นายประวิทย์    รัมมะเกษ
2. นางอัมพร    รัมมะเกษ
10
17 35 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงชลลดา    ทองคำใบ
2. เด็กหญิงชินากร    ผาสุข
3. เด็กหญิงดวงกมล    กรดแก้ว
1. นางนิตยา    โพธิ์คี
2. นางสาวปวีณา    ศรีรักษ์สูงเนิน
12
18 36 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์    หงษ์โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงปภัสรา    ภู่ห้อย
3. เด็กหญิงสุธิดา    ภู่เด่นดวง
1. นางพะเยาว์    เขียววงษ์จันทร์
2. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 37 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงเรวดี    รัตน์พุฒ
2. เด็กหญิงพัณณิตา    ทรัพย์ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงลลิตา    กลิ่นนิ่มนวล
1. นางสาวธัญญพัฒน์    ตันวัฒนเสรี
2. นางสาวประติมา    เทศพันธ์ุ
ชนะเลิศ
20 40 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงชลดา    ชื่นอุรา
2. เด็กหญิงชลธิชา    ชื่นอุรา
3. เด็กหญิงกนกพร    เบื้องดี
1. นางอารีย์    โชติภิวัฒน์
2. นายเฉลียว    อยู่เกิด
4
21 47 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวรรณศิลป์    ฉิมบรรจง
2. เด็กชายพรพล    คชสาร
3. เด็กหญิงบุญจิรา    ประสพดี
1. นางน้ำอ้อย    เพ็ชรวิภาต
2. นางลัดดา    ปัญญาภรณ์ประสาท
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................