งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 118
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายพชร    เปรุณาวิน
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    น้อยประเสริฐ
1. นางสาวจิตรลดา    อ้นวงษา
2 2 โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายวีรภัทร    สันติปาตี
2. เด็กหญิงดวงพร    แจ่มแจ้ง
1. นางสาวพัชรา    ชูมงคล
2. นางสาวพิมพ์ลตา    ธนพงษ์ไพศาล
3 3 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายยอดชาย    ร่าเริง
2. เด็กชายสิทธิชัย    คำโพธิ์
1. นางรำเพย    ส่งสี
2. นางอุไร    อุดมประเสริฐ
4 4 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายชนัสถ์นันท์    คำศรี
2. เด็กชายทิวากร    บัวศรี
1. นางสาวนุชจรี    พัทยา
2. นางรุ่งนภา    คงไกรฤกษ์
5 5 โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภิภช    จันทร์ศรี
2. เด็กชายณัฐชัย    สุนทรวัฒน์
1. นางสาวชุลีพร    ดาคำ
2. นางสาวบุญเอื้อ    เอี่ยมรัตน์
6 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ไวยสุณี
2. เด็กชายศุภณัฐ    ชวานนท์
1. นางกฤษณา    ตันศราวุธ
2. นางวิยะดา    เขียวขจี
7 7 โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายวิรุฬห์    ควรพจน์
2. เด็กชายพิชัย    แป้งเงิน
1. นางสาวดวงตะวัน    ใจหมั่น
2. นางสาวพัดสญา    พูนผล
8 8 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงนริศรา    แซ่ตัน
2. เด็กชายศักรินทร์    ตันติแก้วประโยชน์
1. นางสาวจารุพักตร์    รติวีรภัทรกุล
2. นางสาวอังคณา    อร่ามศรี
9 9 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายภูริวัจน์    ฐานุอัครพัฒน์
2. เด็กชายฐาปนพงศ์    อินทร์รจนา
1. นางชมภูนุช    สิงหกุล
2. นางมาลี    เกิดคล้าย
10 10 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงจตุพร    วิชัย
2. เด็กชายวีระพัฒน์    สำเนียงไพบูลย์
1. นางญาณิศา    ชูสกุล
2. นางเปมิกา    เจริญสุข
11 11 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายกมลภพ    สมใจเพ็ง
2. เด็กชายอภิลาภ    เหลือสิงกุล
1. นางบุษรินทร์    วุฒิพิศาล
2. นางมาลัย    บริบูรณ์มงคล
12 12 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายสิริภัทร    พิพัฒรัตน์
2. เด็กหญิงอรพรรณ    สุมาลี
1. นางสาวอุทัยวรรณ    ผ่องศรีนวล
2. นางสาวเพียรผณิต    แก้วมณี
13 13 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายคมสันต์    แพงเหล่า
2. เด็กชายภาคิน    แสงจันทร์
1. นางสาวราตรี    ชะนะพาล
2. นางสาวสุรีพร    ขาวฉลาด
14 14 โรงเรียนวัดโป่งปากดง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายชานนท์    สมรส
2. เด็กชายอภิรักษ์    พุฒตาล
1. นางศิวพร    บุญเสริม
2. นางศิวพร    ขุนภักดี
15 15 โรงเรียนบ้านคลองคต สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวันรุ่ง    แซ่ตั้ง
2. เด็กชายฉัตรชัย    ที่พิมาย
1. นางกุญชร    เขียวพรม
2. นายนิเทศ    เขียวพรม
16 17 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายอำนาจ    ทงทอง
2. เด็กหญิงนฤมล    สมแสง
1. นางรัตนา    แก้วเขียว
2. นางสิริรัตน์    เรือนนุช
17 18 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    แสวงคุณ
2. เด็กชายชายมงคล    สำโรง
1. นางวันดี    พวงมาลีประดับ
2. นางสินาภรณ์    แก้วโสนด
18 19 โรงเรียนวัดประดับ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายนพดล    กลิ่นหอม
2. เด็กชายปริญญา    ทิมสีคราม
1. นายเมธี    สารดิษฐ์
19 20 โรงเรียนกรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายวีรวุฒิ    น้อยใจบุญ
2. เด็กหญิงศศิประภา    แกมนิล
1. นายวัชรินทร์    ชุมพลวงศ์
2. นางสมปอง    รสหอม
20 21 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายทรงพล    จันทร์ชูกลิ่น
2. เด็กชายจิรายุ    เอมโอษฐ์
1. นางชุตินันท์    คีรีนิล
2. นางสาวประไพภรณ์    คุ้มมัน
21 22 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเจษปรียา    คงคากุล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    โฉมแก้ว
1. นางสาวนงเยาว์    เซ่งบุญตั่น
2. นางนันท์ทิวา    พิบูลพนิตพงศ์
22 23 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายนภสินธุ์    ยลไพบูลย์
2. เด็กชายศุภยุทธ์    จันทนะสุคนธ์
1. นางสาววาสนา    ปั้นไล้
23 24 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายพรต    -
2. เด็กชายภูชิต    ทองเจริญสิริภูมิ
1. นางสาวขวัญชนก    เพ่งพินิจ
2. นางรานีย์    บัวรัตนกาญจน์
24 25 โรงเรียนวัดฝาง สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายดิสกร    โพธิกุล
2. เด็กหญิงกฤษกร    เพิ่มธัญกรรม
1. นางจินตนา    สักกามาตร
2. นางสาววาสนา    บุญมา
25 26 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายพงษ์ศศิธร    มนต์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    นุ่มนาก
1. นางกรกช    ศิลป์ชัยกิจ
2. นายชาติชาย    พุดหอม
26 27 โรงเรียนวัดเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายเทอดเกียรติ    ป๊กคำ
2. เด็กหญิงกาญจนา    รุ่งกาญจนา
1. นางแก้วตา    มีบำรุง
27 28 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    ตันชุน
2. เด็กชายชยธร    นนทอุบล
1. นางสาวณิชชาณัฏฐ์    พานิชพัฒน์
2. นางเกตุกุญช์    จิตรน้อม
28 29 โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนศักดิ์    จันทร์หอม
2. เด็กชายชาคิยะ    แจ้งศรี
1. นางสาวมะลิพร    นุชนัดดา
29 30 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนาธาร    จงใจ
2. เด็กชายไพกูล    ชาญเมธาไชย
1. นางสาวลิปิกร    ภูวพัฒนดล
30 31 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสงกรานต์    ครุฑศิริ
2. เด็กชายนพพร    ตะก้อง
1. นางสาวณัฐนิช    ศรีลาคำ
2. นางบุษชฎา    มงคลทิพย์
31 32 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายรณกร    มูลสุวรรณ
2. เด็กชายสุรศักดิ์    พุทธชาติ
1. นางทิพวรรณ    ช้างต่อ
2. นางพนิดา    โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
32 33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    เอมลา
2. เด็กชายฐิติกานต์    มหาเวก
1. นางบัณฑิตาภรณ์    ศรีคำภา
2. นางสาวมุกดา    คำอานา
33 34 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ทิมเฉย
2. เด็กชายเจษฎาพร    สุภาผล
1. นายณรงค์ศักดิ์    เสียงเสนาะ
2. นางสาวอาลิตา    เส้นขาว
34 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายกรรณทวี    แจ้งสัจจา
2. เด็กชายเบญจพล    สีสืบ
1. นางกัลยา    มหาศาล
2. นางนิโลบล    ศิริเตชะวงศ์
35 36 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายสหภาพ    พึ่งผล
2. เด็กชายบุญพิทักษ์    ปานโต
1. นางพยอม    ศิลปคง
2. นางสิริรัชฎ์    แจ้งใจ
36 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายธีรัช    พงษ์ประภาส
2. เด็กชายณัฐนนท์    ปลาบู่ทอง
1. นางบรรจบ    มาเจริญ
2. นายประทีป    ภู่เกิด
37 39 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตราด 1. เด็กชายวีรพล    รังสะกินนิน
2. เด็กชายภคพล    เพ็ญบุปผา
1. นางอนุ    แพทย์พิทักษ์
38 40 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายนิธิ    โสวาทวงศ์
2. เด็กหญิงจิราพา    แร่จั่น
1. นายพิภพ    ไทยเขียว
2. นางสาวสุชาดา    สุขกำเนิด
39 41 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงนวล
2. เด็กชายธนกาญจน์    เซี่ยงหวง
1. นางสาวพัชนี    รัศมี
2. นางสาวศรุดา    วีระสมัย
40 42 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรพล    วงษ์เลิศ
2. เด็กชายธนาพร    คำไท้
1. นางสาววราภรณ์    ยืนทน
2. นายศิริชัย    ทวีชาติ
41 44 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสิริญญา    กีตา
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ศิริผล
1. นางภิรมย์ภรณ์    เชิดชูธีรกุล
2. นายวิสูทธิ์    โพโต
42 45 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงการะเกต    ธรรมปะ
2. เด็กชายพิพัฒน์    อิ่มหิรัญ
1. นางกวินนาถ    คำทุมไสย
2. นางวัชรินทร์    ชูเนตร
43 46 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายธณัชนันท์    ชมสอิ้ง
2. เด็กชายธีรนัย    ภู่แสง
1. นางสาวจงกล    ชาติทอง
2. นางสาวจีริกา    เมฆหมอก
44 47 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายศุภชัย    จานประเสริฐ
2. เด็กชายพลวัต    ผลพิรุฬ
1. นางสุพรรษา    แก้วปิยะทรัพย์
2. นางเรไร    คล้ายหิรัญ
45 48 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายสมหวัง    ผาสุข
2. เด็กชายเจษฎา    แตงหวาน
1. นางสาวจิราภรณ์    วงษ์แตงอ่อน
2. นายชัชวาลย์    วงศ์อนันต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................