งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 122
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พฤทธิพัฒนพงศ์
1. นางพัชรี    กล้ายประยงค์
2 2 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายวรอรรถ    ลิ้มปัญญาเลิศ
1. นางสาววีณา    เกษรา
3 3 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายกฤตเมธ    เจ้าอินทร์
1. นางสาวมณทิรา    นามทิพย์
4 4 โรงเรียนสร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายฐิติพันธ์    ใจหาญ
1. นางสาวอุไรวรรณ    โอนสันเทียะ
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายพีรณัฐ    จำเนียรศิลป์
1. นายธนสาร    นพรัมภา
6 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิทธา    ชาลี
1. นางกาญจนา    ศรีสวัสดิ์
7 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    อิ่มเงิน
1. นางมาลี    ปราศจาก
8 8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายนันทกานต์    นันทเกษมกาญจน์
1. นายพงษ์ศักดิ์    สมภักดี
9 9 โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกร    โสภาศรีพันธ์
1. นายประทิน    อินทมาน
10 10 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    สกุลมา
1. นางสาวปันโยง    พิทักษ์หงษ์สา
11 11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงปาณิสรา    แก้วสระแสน
1. นางสาวจันทิมา    เดชเพิ่มสุข
12 13 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชลิตา    มงคลตรีลักษณ์
1. นางสาวปนันยา    เสียงเจริญ
13 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายบัณญวิชญู์    พิทยาคุณ
1. นางสาววนิดา    เงาะจันทรา
14 15 โรงเรียนศรีหฤทัย สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวลัญช์    จรัลทรัพย์
1. นางสาวอันธิกา    เมตตาจิตต์
15 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กชายอัคคเดช    ดีอาษา
1. นางคำรณ    วชิราคำภรณ์
16 17 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายชยุต    วงศ์วิชยาภรณ์
1. นางพรรณลดา    แช่มทองดี
17 18 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    โอตุ
1. นางสาวน้ำฝน    บุญตา
18 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงแพรวา    จิตรักสิงห์
1. นางพิชชาภัสส์    สามาอาพัฒน์
19 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายสรรปพน    ชาตะสิงห
1. นางวิมล    วังศรี
20 21 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายธนากร    สารธรรม
1. นางรุจิรดา    เวทยนุกูล
21 22 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิศา    พันทอง
1. นางสุชาดา    หมวดน้อย
22 23 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายภูดิศ    ธนกุลไกรฤทธิ
1. นางวรรณี    วรรธนวศิน
23 24 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายบุรเศรษฐ์    รื่นเกษม
1. นางสาวพลอยพัชชา    จิรารัตน์ไกรเดช
24 25 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภกรณ์    รุ่งฤทธิศักดิ์
1. นางจันทร์เพ็ญ    ไชยโยลา
25 26 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายกัณณพงศ์    กาญจนกุลดำรง
1. นางเสาวลักษณ์    ไทยสีหราช
26 27 โรงเรียนแย้มวิทยการ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา    วงษ์ไทย
1. นางเลิศลักษณ์    กมลเพชร
27 28 โรงเรียนวัดนาน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพัชรดนัย    โมนะ
1. นายทวน    แสงกระจ่าง
28 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมัชฌิมา    พรมเจียม
1. นางปราณิชพัชร์    เลี่ยวปัญญา
29 30 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอิทธิเชษฐ์    รัตนาพันธ์
1. นางสาวศิรินภา    โสปัญโญ
30 31 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิรณัฏฐ์    เวียงเจริญ
1. นางสาวประภัสสร    ดิษสกุล
31 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายภูรินทร์    หมั่นดี
1. นางไขศรี    สุขลาภ
32 33 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายธนกร    จิตต์จรูญ
1. นายประชิด    แสนพระพล
33 34 โรงเรียนเอกอโยธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปทิตตา    รุ่งสมบูรณ์
1. นางสาวฐิติยา    ยอดสิงห์
34 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายดุลยพัฒน์    พรพนาวัลย์
1. นายนิพนธ์    ทองยืน
35 36 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิรภพ    พุทธานนท์
1. นางสาวสุรีรัตน์    โตล้อม
36 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    โสภา
1. นางสาวมานิดา    อินทรีย์มีศักดิ์
37 38 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    อาจคงหาญ
1. นางอมร    พันธ์พงษ์
38 39 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    สังข์ทอง
1. นางพัชรี    เข็มขาว
39 41 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนลิน    พลเศพย์
1. นางพรพรรณ    ธรรมจารี
40 42 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนิษฐา    ศรีสุข
1. นางรำเพย    ชมพันธุ์
41 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงนรมน    บุญยิ่ง
1. นางบุศรินทร์    ผิวอ่อน
42 44 โรงเรียนวัดบ้านสระ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายธนดล    มณีอินทร์
1. นางสาววราภรณ์    อู่อรุณ
43 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายคณิศร    สว่างไสว
1. นางชลลดา    ถนอมสัตย์
44 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายวงศกร    มาลาลักษมี
1. นางวงเดือน    ชูชื่น
45 47 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    เดชวิไลศรี
1. นางมาลี    บุณโยประการ
46 48 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์    พรมแสงใส
1. นางประเสริฐ    ล้อสุนิรันดร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................