งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 123
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนิชาภา    พฤทธิพัฒนพงศ์
1. นางบุญญาพร    ทิณเกิด
2 2 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายอิศรเมศวร์    เลาห์สัฒนะ
1. นางสาวเบญญาภา    วัฒนวงศ์
3 3 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    แซ่ตัน
1. นายศรชัย    ปั้นร้าย
4 4 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายตันติกร    เจียมทอง
1. นายลำจวน    ทองนิ่ม
5 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิชญาวรรษ    อินทนนท์
1. นางสาวรุ่งอรุณ    บุญพยุง
6 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    สังข์วงค์
1. นางวิยะดา    เขียวขจี
7 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    เชาวนา
1. นายสถาพร    บุญเรือง
8 8 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    หอมแก่น
1. นายเพ็ชนิรัญ    หุ่นช่างทอง
9 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุรเดช    ตั้งใจจงเจริญ
1. นายสุรพล    ศรีนวล
10 10 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายธรธราธิป    สิงห์ทอง
1. นางรัศมี    วรศาสตร์
11 11 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร    จั่นวงศ์แก้ว
1. นางนฤมล    ภัทรวังฟ้า
12 13 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายปฐมพร    บุญช่วย
1. นางสาวอุไรพร    ลิ้มประเสริฐ
13 14 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายธิธัชพนธ์    นิวาทวงษ์
1. นางสมพร    ธรรมนิติพงศ์
14 15 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมณิสรา    พิมพ์แก้ว
1. นางสุภาตรี    ชัยศรี
15 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กชายภานุวัฒน์    วิทยาภูมิ
1. นางสาวนิดา    อินทร์แสน
16 17 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายภัทรพงศ์    อังกูรศุภากุล
1. นางสาวกนกวรรณ    แสงกล้า
17 18 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงการะเกด    เผ่าแสง
1. นางทิพพา    มานะกิจ
18 19 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายศุภกร    บาดาล
1. นางรัตนา    แสงประทีปทอง
19 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงสุวิชญา    สิงห์แก้ว
1. นางสุนีพร    ชื่นเย็น
20 21 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอริยา    นาคโต
1. นายดำรงค์ชัย    เขียวไปรเวช
21 22 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายอติกานต์    สมบูรณ์ทรัพย์
1. นางธนิดา    กลั่นศรี
22 23 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายรัชชานนท์    เพชรชู
1. นางมนวิภา    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
23 24 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายมนัส    วรประเสริฐ
1. นายไพฑูรย์    เสมอตระกูล
24 25 โรงเรียนการัญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวัตร    ตรีเสถียรไพศาล
1. นางยุพิน    นิ่มเจริญ
25 26 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายณัฐชนน    สาระธนะ
1. นางปณัฏฐา    ศรเดช
26 27 โรงเรียนแย้มวิทยการ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงลลนา    ศรีสงคราม
1. นางสาวยุพดี    แย้มทรัพย์
27 28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ลิ้มประสิทธิศักดิ์
1. นางสาวสุดา    โกษลาเกษม
28 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายนรบดี    วัชรปรีชานนท์
1. นางกัญญาพัณณ์    ร้อยแก้ว
29 30 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกิจชานนท์    แสงฤทธิ์
1. นางวิรัญชนาพร    ธีระพัชรรังษี
30 31 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายปพณ    ละเภท
1. นางพัชรินทร์    แสงมาลา
31 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายธนัช    ชุติมานุกูล
1. นางกุญชรี    ผลประทีปสุริยา
32 33 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณภัทร    พฤกพัฒนาชัย
1. นางนาวารักษ์    เมืองโคตร
33 34 โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงนริศริน    เรืองปราชญ์
1. นายสรศักดิ์    ธนภัทรพงศ์
34 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายปราชญ์    เทวานฤมิตรกุล
1. นางสาวยุพาภรณ์    อ่ำอินทร์
35 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เถาโต
1. นางวิจิตรา    ไพศาลนันทน์
36 37 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิชญ์พัณ    เนียมหอม
1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีวิเศษ
37 38 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ไพบูลย์
1. นางจันทพร    พลูทรัพย์
38 39 โรงเรียนสุนันทาวิทยา สพป. ตราด 1. เด็กหญิงเบญญาภา    สังข์ทอง
1. นางพรรณภา    คุ้มประยูร
39 40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายอวัช    สิงห์ดำรงค์
1. นายเทพไพฑูรย์    พ้นภัย
40 41 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายสิทธิบดี    สิทธิถาวร
1. นางสาวภิญญ์พลอย    เผื่อนปฐม
41 43 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวา    รุจิรังสิมันตุ์กุล
1. นางอุไรวรรณ    สายศร
42 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายพชรพรรณ    ทับทิม
1. นางวันเพ็ญ    อ้นนา
43 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายนภัสพล    ดำรงโชคพิพัฒน์
1. นางดวงแข    ธิมาชัย
44 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายอติชาต    ชื่นทองคำ
1. นางจีระวรรณ    ชินสันติ
45 47 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงบุณยวีร์    ดำรงค์ศักดิ์กุล
1. นางสาวอรุณศรี    บุตรงาม
46 48 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนาตชา    เบาวะนนท์
1. นายส่งพันธ์    ท้าวสัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................