งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 124
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายพิเชษฐชัย    ยิ้มยวน
1. นางปราณีต    สิทธิมังค์
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายกัมปนาท    โคต่อเนตร
1. นางสาวชญาภา    ใจเสงี่ยม
3 4 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 1. นายอานนท์    น้อยสุวรรณ์
1. นายถาวร    เสือฉิม
4 6 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพรเทพ    เทาดี
1. นางเกื้อกูล    โรคาพ่าย
5 7 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเกวรินทร์    วันผ่อง
1. นางสาวบังอร    กระจะจ่าง
6 8 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายอาทิตย์    ม่วงทอง
1. นายสมพร    อัฒจักร
7 9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. นางสาวอภิษฎา    ทองเปี่ยม
1. นางสาวจำลองลักษณ์    พร้อมพิมพ์
8 10 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายธนชาติ    ขันธเขต
1. นางกัลยา    แช่มช้อย
9 11 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    การีซอ
1. นายเสรี    ตั้งเจริญ
10 13 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ลุ้งใหญ่
1. นายอนิรุตย์    ดีนพเก้า
11 14 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    แซ่เอี๊ยบ
1. นายอภินันท์    ชมเชย
12 15 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฏฐ์ทัศน์    โห้หาญ
1. นางสาวอุษณี    เอี่ยมบวร
13 17 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงเนตรนภา    มงคลภาส
1. นางอัมรา    สิงหพงษ์
14 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    ฟักสวัสดิ์
1. นางสุดาพร    เชียงเถียร
15 19 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงประภาศิริ    สุขทอง
1. นางเยาวรัตน์    โตอ่อน
16 20 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาริณี    ดุลดานิชย์
1. นายยรรยง    โอชารส
17 21 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    เวชสว่าง
1. นายมะคอลา    แวฮูลู
18 22 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ม่วงบ้านกวย
1. นายเนตรนรินทร์    นามกร
19 23 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธีรกานต์    จ่าปัน
1. นางสาวรัชนีพร    จันทร์มี
20 24 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวรัชยา    ธาตุมาศ
1. นายรัฐสิทธิ์    เบ้าอาสา
21 25 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายนพพล    คำสืบศักดิ์
22 26 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต 1 1. นายพัฒนา    ศรีนิล
1. นางสาวรุ่งราตรี    พานิช
23 27 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    กูดไคล้
1. นายสุวิช    ทองเพิ่ม
24 28 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    ไพรมะณี
1. นางสาวสมจิตร    นันทวิสิทธิ์
25 29 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    สวนทอง
1. นายวีรภัทร    ภู่อุณฑโร
26 31 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิจิตรา    อ่อนสะท้าว
1. นางสาวมลภา    อุไทยธุราทร
27 32 โรงเรียนวัดยางช้าย สพป. อ่างทอง 1. นายณรงค์    วงษ์ศิริ
1. นายบุญเสริม    ไวยโชติ
28 33 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    เงางาม
1. นางสาวสุชีรา    เลิศมณีรัตน์
29 34 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงทิพรดา    โอริส
1. นายฉัตรชัย    ถินขาว
30 35 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายธนาวุฒิ    ลิ้มหลาย
1. นางสุภาพร    ร่องจิก
31 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิรินันท์    อินทรโชติ
1. นางปัทมา    บำรุงกิจ
32 37 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    อานาม
1. นางสุนันท์    ภุมรินทร์
33 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายบริวัตร    เป่าเข็ม
1. นางอัมพร    แสงดี
34 39 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) สพป. ตราด 1. นายไซฮา    สวรรค์
1. นางนาดตยา    แพทย์มงคล
35 43 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายปรัตถกร    จินตนา
1. นายประพนธ์    ถนอมศักดิ์
36 44 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    นาคะโยคี
1. นางประหยัด    แย้มเนตร
37 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายเจษฎากร    แต้มทอง
1. นายจักรกฤษณ์    ยิ่งวงษ์
38 46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชญานิน    ศรีเหรา
1. นายสมชาย    สุขสงวน
39 47 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเมธาวี    แสนคง
1. นางสาววันนิภา    ยาตรา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................