งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 125
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีธัช    กิจศุภไพศาล
2. เด็กหญิงแพรพลอย    สุวรรณเจริญ
3. เด็กหญิงธนารีย์    ไกรวาส
1. Missสุภาวดี    สุเมธีศรีวงศ์
2. นางอภิฤดา    สังข์สุวรรณ
2 3 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมุกดา    เนียมเกิด
2. เด็กชายวีรพล    เฉื่อยเฉย
3. เด็กหญิงชิดชนก    สระสำอาง
1. นางกชพร    มั่งประเสริฐ
2. นางสาวประทุม    ทนยิ้ม
3 4 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์จีรา    วรฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุชานาฏ    ขันตี
3. เด็กหญิงจีระภาพร    ท้วมเลี้ยง
1. นางจิราพร    เขื่อนรอบเขต
2. นางบุบผา    กองพิลา
4 6 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรไพลิน    ประทุมมาลย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงณัชชา    แก้วพินิจ
1. นางณฑริกานต์    ผ่องแผ้ว
2. นางรวงพร    ภูเจริญ
5 7 โรงเรียนลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรี    ศิริสมานจิตติกุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา    แดงพยุง
1. นายปิยานนท์    แก้วแกมทอง
2. นางสาวสุธิดา    หงษ์สุวรรณ
6 8 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    นุรักษ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา    ปกสันเทียะ
3. เด็กหญิงวันวิสา    สนิทไทย
1. นางณัฐชา    จันทมัด
2. นายพรชัย    ชุ่มชื่น
7 9 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายอิระวัฒน์    ธัญญะโชติเทวัญ
2. เด็กหญิงพิชญา    ศุภประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัญชิสา    พงษ์สุทัศน์
1. นางสุพรรณ    ว่องกิตติพงษ์
2. นางสาวอนุสรา    พันธ์ุเทียน
8 10 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    โคตรสาร
2. เด็กชายภรดร    น้ำสงค์
3. เด็กชายชิษณุพงษ์    เกิดเที่ยง
1. นายกฤษณะ    สายสมบัติ
2. นางอารี    บีดิลและ
9 11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงประภัสสร    ธรรมกีรติ
2. เด็กหญิงภษิตา    สายสมาน
3. เด็กหญิงดลพร    พรหมศร
1. นางชลิดา    สุขเกษม
2. นางวันทนา    เวชการ
10 12 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายอนุศาสตร์    พิพิธภัณฑ์
2. เด็กหญิงศรัณญา    จันทบาน
3. เด็กหญิงสุพรรษา    สมบูรณ์ศักดิ์
1. นายประทีป    สุภพิมล
2. นางสุทธารัตน์    นิ่มนวล
11 13 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายธีร์ธัช    สังธรรมมา
2. เด็กหญิงสิรีธร    ประสูตร์แสงจันทร์
3. เด็กหญิงรวิสรา    ไผ่สมบูรณ์
1. นางสาวนวพร    กลีบประทุม
2. นายสุพรหม    สุวรรณบุตร
12 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงแพรพลอย    พิกุล
2. เด็กหญิงฌัชชา    อัญชลี
3. เด็กหญิงอรกมล    ชลารักษ์
1. นางทักษอร    สายบุ่งคล้า
2. นางนิทยา    โมสาลี
13 15 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิรดา    แสงทอง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    บุญแจ่ม
3. เด็กหญิงฐิติยา    พวงหิรัญ
1. นางภัทรภรณ์    คงกระจ่าง
2. นางแพรว    วรลี
14 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กชายศุภกร    สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา    พาคีรัตน์
3. เด็กหญิงภาพพิมพ์    คังคายะ
1. นางศิริรัชฎา    เครือละม้าย
15 17 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎิ์    หาญยิ่ง
2. เด็กชายสิทธิชัย    หาญดี
3. เด็กชายวันเฉลิม    แขกเมือง
1. นางสาวดวงฤดี    เอี่ยมพนากิจ
2. นางสาวฤดีมาศ    เอี่ยมพนากิจ
16 18 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอชิรญา    โชติพรมราช
2. เด็กหญิงพรวลัย    อุ้มฉิมพลี
3. เด็กหญิงอุ่นเรือน    จันทร์สมดี
1. นางสาวณัฎฐิยานุช    เหนียวบุบผา
17 19 โรงเรียนวัดห้วย สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพัชริดา    อินทร์เจ๊ก
2. เด็กหญิงกุสุมา    โตเรือง
3. เด็กชายชัยวัฒน์    เอี่ยมเกิด
1. นางสาวนาตยา    เทียนทอง
2. นางภาวินี    ทองรัตนะ
18 20 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงโยศิตา    เพ็งศร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ชาวงษ์
3. เด็กหญิงฐิตรัตน์    เด่นเพ็ชร์แสง
1. นางสาวขวัญศิริ    บุญสรรค์
2. นางวารี    นิยมธรรม
19 21 โรงเรียนบ้านปรือน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงนภารัตน์    สารศิริ
2. เด็กหญิงณัฐนรี    แตงปาน
3. เด็กหญิงอภิญญา    ปั่นทรัพย์
1. นางวิไลลักษณ์    อินพุ่ม
2. นางสุกัญญา    บุญกอง
20 24 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพลอย    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสุวีรา    ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงสุพิชชา    ถิ่นกาญจน์
1. นายนครินทร์    วันจา
2. นายวุฒินันท์    โพธิ์เพ็ชร์
21 25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    โชติสมบัติสกุล
2. เด็กหญิงพิชญาภา    คุ้มปรีดี
3. เด็กหญิงณัฐพร    ต่ายนิล
1. นายสงกรานต์    ทรัพย์วิจิต
22 26 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายศุภณัฐ    ราชบัณฑิตย์
2. เด็กชายสุภเวช    เสพศิริสุข
3. เด็กชายจตุพร    เวหนะรัตน์
1. นางสาววัชราภรณ์    สมพงษ์ผึ้ง
2. นางวิรุตร    ดวงคุณ
23 27 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงดวงดาว    มาทรัพย์
2. เด็กหญิงพรพรรณ    ฉัตรทิน
3. เด็กหญิงธันยชนก    ลิมประชัย
1. นางสาวพัชรี    เฮงประเสริฐ
2. นางสาววิลัยวรรณ    โมนะ
24 28 โรงเรียนบ้านนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอชิรญา    ขุนนาม
2. เด็กหญิงนุชธิดา    ใหม่เจริญ
3. เด็กหญิงกัลยา    ทรัพย์อนันต์
1. นายกรกมล    ผาวันดี
2. นางประนอม    ผาวันดี
25 29 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิภัทร    สมสุข
2. เด็กหญิงอารียา    ดีบุรุษ
3. เด็กหญิงวันวิสา    วันดีศรี
1. นางสาวนันทิศา    เกื้อกูล
2. นางสาวสุนีรัตน์    เอี่ยมประไพ
26 30 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจินตนา    ปู่นุช
2. เด็กหญิงพรรษมน    ปิ่นพระวงศ์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ขำเถื่อน
1. นายฌัญชกร    ปีมะแม
2. นางสาวแสว    อาทิตย์
27 31 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรไพรินทร์    บูชา
2. เด็กชายภาคภูมิ    คุณมาศ
3. เด็กหญิงนภัสสร    ชื่นอุรา
1. นางพันธ์ตะวัน    จันทร์เพชร
2. นางสาวรัตมณี    ดีท้วม
28 32 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์    ชัยศิรินทร์
2. เด็กชายรัตนพล    ขอพึ่ง
3. เด็กชายศิวกร    จันทร์เทพ
1. นางสาวภัณฑิลา    ภู่ระหงษ์
2. นายเฉลิม    มีใจเย็น
29 33 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริวิมล    มาศิริ
2. เด็กหญิงธีร์สุดา    คำมะโน
3. เด็กหญิงศิริพร    ทองเสริม
1. นางสาวปริศนา    ฟันเดะ
2. นางสาวลัดดา    โต๊ะหวังเนียม
30 34 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายธนพล    นาคไชย
2. เด็กหญิงภัทรภร    พุทธรังษี
3. เด็กหญิงภัคจิรา    พึ่งทรัพย์
1. นางนิตยา    ไพรสันต์
2. นายสนั่น    ไพรสันต์
31 35 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    ฮวดตี๋
2. เด็กหญิงวัลย์นิดา    กุลเชษฐ
3. เด็กหญิงวราภรณ์    แซ่แต้
1. นางสรวงสิน    จำรัส
2. นางอุไรวรรณ    รุ่งสอาด
32 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณภัค    อัตถศาสตร์
2. เด็กหญิงดวงตะวัน    อินจันทร์
3. เด็กหญิงกัชบงกช    หมอทรัพย์
1. นางพรรณี    เครือมูล
2. นางสาวสิยากรณ์    สีทา
33 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายปารณัท    จันทร์ตรี
2. เด็กหญิงเกตุมณี    เทพเดชาชาญ
3. เด็กหญิงศาศวัตรา    กองม่วง
1. นางจรรยา    โพธิพิพิธ
2. นายสืบพงษ์    นาคมณี
34 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ศรีทองแท้
2. เด็กหญิงอังคณา    หิรัญงาม
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    เยี่ยนเพชร
1. นางสาวภัณฑิรา    โพธิพันธุ์
2. นางอัญชลี    มากระจัน
35 40 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงกรกนก    ใจแสน
2. เด็กหญิงกชกร    เหม็งพานิช
3. เด็กหญิงวราภรณ์    เรียบเงิน
1. นางสาวนันทพร    บุญวาส
2. นางอุไรวรรณ    อ่อนคำ
36 41 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายชัยชนะ    น้ำใจสุข
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    บุญก่อสร้าง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    บุญช่วย
1. นายชาตรี    อินต๊ะ
2. นางสาวสิริกัญญา    กลาทอง
37 42 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดารณี    ท่าเกษม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    โทวงษ์
3. เด็กหญิงเมรินทร์    ทองเล็ก
1. นางสาวพิชชาวี    วินสวรรค์
2. นางสาวอาภากร    จันทร์พล
38 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงวณัฏฐนันท์    ภักดีงาม
2. เด็กหญิงนาฬิกา    ผิวจันทร์
3. เด็กหญิงลภัสรดา    ดีนาน
1. นางยอดขวัญ    ถามั่งมี
2. นางสาวศศิราภรณ์    ปาระเวก
39 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต    โคจรานนท์
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน    ชาติพุทธิพงศ์
3. เด็กหญิงฐิติณัฐดา    แสนสุขเกษม
1. นางศิรินทร์รัตน์    เพ็งสวย
2. นางสาวศิรินันท์    วรรัตนกิจ
40 45 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอนุสรา    รุ่งนิยม
2. เด็กหญิงปนัดดา    พวงจำปา
3. เด็กหญิงเกศสุดา    วุฒิ
1. นางปนัดดา    เริ่มรักษ์
41 46 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุริยาพร    สังข์นิมิตร
2. เด็กหญิงสุธิสา    เอี่ยมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพนิดา    กึ่งสอาด
1. นางจินตนา    มาลี
2. นางสมใจ    เลียบวัน
42 47 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    ดีจริง
2. เด็กหญิงจันจิราพร    คงรวย
3. เด็กหญิงพิณวดี    สุเมธาอักษร
1. นางวิจิตรา    กิตติราช
2. นางโสภา    มานะโรจน์กิจ
43 48 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายเทว    พงศ์สุทธิ
2. เด็กชายศุภกิตติ์    หินซ้อน
3. เด็กหญิงประทานพร    ดอกมะสังข์
1. นางนงค์จิตร    สุบิน
2. นายปิยะพงษ์    ประดับมุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................