งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 129
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายวสวัตติ์    ใจพรหม
2. เด็กชายธนพ    เจริญสิทธิพันธ์
1. นางสาวกนกวรรณ    โชคบรรดาลสุข
2. นางสาวศรัณยา    ปานอุรัง
2 2 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายวีรภัทร    บุญที่สุด
2. เด็กชายสัญชัย    โรจน์รุ่ง
1. นางสาวทิพาพร    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวผานิช    ธงฉิมพลี
3 3 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปุณณิศา    หมีสกุล
2. เด็กหญิงจิราภา    นันทร์สังข์
1. นางสาวสมจิต    สุขสำราญ
4 4 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสโรชา    ศิริสลุง
2. เด็กหญิงศิริโสภา    ลาดสลุง
1. นางสาวอนันต์    มั่นดี
5 5 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    มากหุ่น
2. เด็กชายจิรายุ    โชติชัย
1. นางสัญญา    สุธรรมาวิวัฒน์
2. นางสาวเมธินี    จงจิตร
6 6 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอนุชา    อาสานอก
2. เด็กชายบุญพิทักษ์    เพ็งอบเชย
1. นางสาวนวลสวาท    เพ็ชรสุขุม
2. นางอนงค์ลักษณ์    เย็นภากนกโชติ
7 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายญาณกิตต์    ขาวเมฆ
2. เด็กหญิงสุนิสา    ปะจุดทะกา
1. นายสถาพร    บุญเรือง
2. นางสาวเรืองศิริ    เรียงขัน
8 8 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    รังสีชุติพัฒน์
2. เด็กชายกาจบัณฑิต    กันดี
1. นายประกิต    โชวงษ์
9 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุชาครีย์    กัมแก้ว
2. เด็กชายชลชาติ    ปิ่นวิเศษ
1. นางสาวปราณี    เภาหิงค์
2. นางสาวพจน์พิชชา    เผือกนาค
10 10 โรงเรียนบ้านบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวิธาดา    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงญาณิศา    โคเต็ม
1. นายวีรศักดิ์    เถาหมอ
2. นางศิริรัตน์    พลีสุ่มทอง
11 11 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายพชรพล    กลิ่นชื่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พงศ์ธีรการ
1. นางสาวธัญธารีย์    โรจนไกรพงศ์
2. นางเบ็ญจมาศ    วรรณสุข
12 12 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงอริสรา    พยัฆษา
2. เด็กชายทยากร    อินผล
1. นายนพพร    คู่แก้ว
2. นางวิมลรัตน์    คังคายะ
13 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายปกรณ์กิตติ์    ต้นไม้ทอง
2. เด็กชายอธิษฐ์    แสงวิรุณ
1. นายธรวิทย์    จิตต์สุวรรณ
2. นางอรสา    ชินณะ
14 14 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายบูรพา    เจริญสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์    ทองย่อย
1. นางประภาศิริ    พรหมมินทร์
2. นางสาววราภรณ์    เจริญสุข
15 15 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายชลธีร์    สุดประเสริฐ
2. เด็กชายปิยวัฒน์    สุธรรม
1. นายธาราดล    กัณหา
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กชายสุวพิชญ์    ราษีมิน
2. เด็กหญิงสุภารัตน์    ปานน้อย
1. นางเพียงเพ็ญ    จันทสุข
17 17 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายสิทธิพล    รังษีสุวกุล
2. เด็กชายเกริกกรินทร์    ทำหินกอง
1. นางขวัญเรือน    เพ็ญเสวี
2. นางสมจิต    กิจเฉลา
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    แพงแก้ว
2. เด็กหญิงประภาพร    สายงาม
1. นางพรพิมล    ถนอมวงษ์
2. นางลำดวน    โดยคำดี
19 19 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    จันทร์เชื้อ
2. เด็กหญิงปาลี    จันทร์สีทอง
1. นางรัชญา    คุณาวรปัญญา
20 20 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ลิขิตปัญญา
2. เด็กชายคีตภัทร    มัธยูนุช
1. นายสุริยา    เพลินหัด
21 21 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    จวนสว่าง
2. เด็กหญิงวรรณษา    เล็กน้อย
1. นางวิไลวรรณ    ผิวนิ่ม
2. นางสาวศุลีพร    วงษ์สุวรรณ
22 22 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายพีรณัฐ    แสงชาตรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ศรีป่าน
1. นางสาวฌิชาภา    ชูชื่น
2. นางสาวนรินทร์    คนมาก
23 23 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนกฤต    พ่วงแพร
2. เด็กชายวุฒิพร    น้อยเสงี่ยม
1. นางจันทร์เพ็ญ    สุวรรณสว่าง
2. นางเพ็ญพร    สกุลรักษ์ธรรม
24 24 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายวิชัย    -
2. เด็กหญิงอรนุช    บุญมอญ
1. นายคมกฤษ    เชี่ยวชาญ
2. นางสมสมร    คงศรี
25 25 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนาวิวัฒน์    ติยวรากุล
2. เด็กชายภควรัตน์    ติยวรากุล
1. นางสาววรรณธิดา    โกยรัมย์
26 26 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายกัณตพล    แซ่เจ็ง
2. เด็กชายภานุวัฒน์    แนวประเสริฐ
1. นายมาโนช    ศิริชล
2. นายอุทัย    สำเริง
27 27 โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายศรัณยู    แก้วศรี
2. เด็กชายปิยวัฒน์    โรจนธรรมเจริญ
1. นางสาวศิริพร    อาจปักษา
2. นางสาวสมหมาย    ใจซื่อ
28 28 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุรีพร    พลอยเทศ
2. เด็กหญิงจุฑามณี    สุขประเสริฐ
1. นางสาวจุุรีรัตน์    ขุมทรัพย์
2. นายสุภกิจ    จิตตะมาลา
29 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายติณพัฒน์    สกุลมีฤทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    กองจินดา
1. นางจิรพรรณ    รังสิประภัศร
2. นายสิทธิชัย    ศรีประดับชาติ
30 30 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวรานนท์    หิรัญทัศน์
2. เด็กหญิงนวรัตน์    จั้นพลแสน
1. นายธีรพงศ์    สมโพธิ์
2. นายอาทิต    วัฒนานนท์
31 31 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายภูริ    น้อมแนบ
2. เด็กชายนพเก้า    ขันธ์กำเหนิด
1. นางชีวรัตน์    ข่ายคำ
2. นางสาวอุษา    อติชาติมณี
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายอภิชัจ    วุ่นวงค์
2. เด็กชายสิรภัทร    ทหราวานิช
1. นายประสงค์    กิตติมาสกุล
2. นางสาวปาริชาติ    กิตติมาสกุล
33 33 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายสุรเดช    เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงศิริภรณ์    จงเจริญ
1. นายจาตุรนต์    แก้วประพันธ์
2. นางสาวปวีณา    ไพศาลสุขสมบูรณ์
34 34 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายวิชัย    เดชตานนท์
2. เด็กหญิงปราณปรียา    พรหมศิลป์
1. นางสาวเบญจวรรณ    ภู่เณร
2. นายเอกภพ    เกิดอ่ำ
35 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายเอกภาพ    เพชรวรคุณ
2. เด็กหญิงสาวิตรี    สุนทรวิวัฒน์
1. นางจิตตวดี    เตียตรงจิตรมั่น
2. นายณัฐพงศ์    ทองเสริม
36 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนเทพ    ลิมป์พาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงรตา    อุตตะมะ
1. นางวันวิสาข์    ไพศาลนันทน์
37 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ใจฝัน
2. เด็กชายจักริน    เกิดโชค
1. นางกนกวรรณ    นาลัย
2. นายประทีป    ภู่เกิด
38 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปณิดา    บุตรนอก
2. เด็กชายศักรินทร์    สีน้ำเงิน
1. นางณัฐหทัย    เนตรพระ
2. นางอัมพร    แสงดี
39 39 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ไชยวิศาล
2. เด็กหญิงสุธิมา    แก้วทอง
1. นางสาวบุศรา    ธิกูล
2. นางพลิ้วพิไร    พุทธรังษี
40 40 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายธีรภัทร    ผิวขาว
2. เด็กชายธนทัศน์    บุญโญปกรณ์
1. นางนุสรา    เหลืองศุภบูล
2. นางสาวสุชญาดา    แสงเงิน
41 41 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    เซียงหลิว
2. เด็กหญิงเนตรนภา    แป้นแก้ว
1. นายสุจิตรา    นาคนารี
42 42 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจรรยพร    ภูฆัง
2. เด็กหญิงอภิชญา    เดชสุภา
1. นางสาวพนิดา    มานะต่อ
43 43 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายสรสิช    เสนาะ
2. เด็กชายคีตภัทร    ดียั่งยืน
1. นางอัญชลี    ทิพย์วงษ์ทอง
2. นางเสาวลักษณ์    เกาสุรีตน์
44 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร    เวทยานนท์
2. เด็กหญิงภัทรศณา    ระโหฐาน
1. นางสาวณัฐนิชา    เมืองเชียงหวาน
2. นางวันเพ็ญ    อ้นนา
45 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวรา    ถาวะโร
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    นามสิมมา
1. นางธรรศญา    ไตรรัตน์
2. นายวิสิษฐ    สังฆเวช
46 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิรดา    แสงสินธุ์
2. เด็กชายสุธนัย    อาจวิชัย
1. นางวิภา    ม่วงแสง
2. นางสมปอง    ม้ายอุเทศ
47 47 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    ชูนาคา
2. เด็กชายพชร    ชำนาญเขตรกรณ์
1. นางสาวชญาพร    หาญศรี
2. นางเรือนคำ    จันทะเสน
48 48 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    หาญณรงค์
2. เด็กหญิงอันนา    ศรีคร่ำ
1. นางพัชรี    หุ่นเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................