งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 132
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายสิรภพ    พรอำนวยพล
1. นางอรุณี    พงษ์สมบูรณ์
2 2 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายชัชนันท์    ขำเลิศ
1. นางวันทนีย์    ธรรมกีรติวงศ์
3 3 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายกรวิชญ์    อุบลบาล
1. นางชูศรี    พันธ์สังข์
4 4 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายประไพพัฒน์    แก้วเขียว
1. นางเสาวลักษณ์    จำมั่น
5 5 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวรรธน์    ราษฎร์เจริญดี
1. นางสัญญา    สุธรรมาวิวัฒน์
6 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    พุ่มพวง
1. นางสมพร    คณโฑทอง
7 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายณภัทร    เดชาวิมลณัฐ
1. นางพรพิมล    พรสิงห์
8 8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    สังข์แสง
1. นางสาวอภิญญา    แสนวิชัย
9 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายสรยุทร    ล้อมวงษ์
1. นายสุจินต์    บุญเล่า
10 11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา    ชื่นเชิงชม
1. นางสาวเบญญาพร    นรสิงห์
11 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    เตียนะวันชัย
1. นางศิริวรรณ    ยิ้มเจริญ
12 14 โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปิ่นเปรมสิน    หนูดาษ
1. นางสาวอินทัศน์    ศรีนิบูลย์
13 15 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เทพอาษา
1. นางสุภาตรี    ชัยศรี
14 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กชายธีรดนัย    ทองพุ่ม
1. นางพิมพ์วรา    ฉิมมา
15 17 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายฐกฤต    ชูสันติสุข
1. นางสมจิต    กิจเฉลา
16 18 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายจตุรงค์    ช่างแกะ
1. นางสาวน้ำฝน    บุญตา
17 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายธนภูมิ    สุทธิวานิช
1. นางนันทนา    ปักโคทานัง
18 20 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    กันนิยม
1. นางสาวสุขุมาล    ชาระ
19 21 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายธนกร    หูทิพย์
1. นางรุจิรดา    เวทยนุกูล
20 22 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายชัยเชษฐ    ปานพุก
1. นางสาวฑีรณัท    ขันนาค
21 23 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายศุภวิชญ์    จิระเดชะ
1. นางสาวนิศา    สายมณี
22 24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายอภิชาติ    -
1. นางสาวอพันธ์ตรี    สอนบุญชู
23 26 โรงเรียนวัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายอภิเศรษฐศักย์    เข็มยา
1. นางอรวรรณ    เสวครบุรี
24 27 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายจิรเดช    อ่อนแช่ม
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ    ทิวาวงศ์กุล
25 28 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายชนะศึก    วิชัยรัมย์
1. นางสาวกาญจนา    ช้าชำนาญ
26 29 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายพีระพัฒน์    สุขเกตุแก้ว
1. นายศิวพงศ์    วิโรจน์พงศ์พันธุ์
27 30 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพรหมมาศ    หมื่นไธสง
1. นางรวีวรรณ    พุทธารักษ์
28 31 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    นิลเขียว
1. นางอรศรี    แสงสว่าง
29 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายศิกษก    ปั้นงาม
1. นายอุเทน    ทองเศรษฐี
30 33 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิชา    แสงสุธา
1. นางสาวจิรนาถ    นาโควงศ์
31 34 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำเพชร    เดชาประเสริฐ
1. นางจิรารัตน์    เฉลยศาสตร์
32 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายธนันดร    พุ่มสวัสดิ์
1. นางสาวเรณู    สีเอง
33 36 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    จันทร์โกมุท
1. นางสาวสมใจ    อุ้มไกร
34 37 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายธนอรรถ    จรดล
1. นางสาวสุภาพร    วรานนท์วนิช
35 38 โรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายกันต์กวี    เทียนปัญจะ
1. นางสาวธันวา    วิริยะประสิทธิ์
36 39 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 1. เด็กชายณัฐภัทร    พรมคุด
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ธนาธิพันธุ์
37 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงชวัลนุช    สมชิต
1. นางทัศนีย์    ไทยสวัสดิ์
38 44 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์    ลาภวิบูลย์สุข
1. นางสาวศิรินันท์    วรรัตนกิจ
39 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายเมธากานต์    บัวหลวง
1. นางสาววรสิทธิ์    โกศาคาร
40 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรรณธัช    สุขรักษา
1. นางปณิชา    ณัฎฐาไท
41 47 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายเพชรเก้า    กาญจนะวรรธนะ
1. นางสังเวียน    อินทรประสงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................