งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 134
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ดีอ่ำ
1. นางสาวอรัญญา    ชำนาญวาด
2 3 โรงเรียนเขื่อนเพชร สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายตะวัน    ยังมี
1. นางปรียา    ตุ้มศรี
3 4 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    จันทร์ฝาง
1. นายวชิรพันธุ์    เถียรจัตุรัส
4 5 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 1. นายนพชัย    วงค์แก้ว
1. นางณัฐรัตน์    พุทธรักษ์
5 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายฐานทัพ    เดชธงไชย
1. นางสาวฐิติชญาน์    ถาวรสารี
6 7 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    เสียดขุนทด
1. นางสาวเอมอร    เขียนขยัน
7 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. นายณัฐวัตร    พลานนท์
1. นายไกรสร    จันทรศร
8 9 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    น้อยพันธุ์ดี
1. นายรณพงษ์    เขียวหวาน
9 10 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายณัฐกิตต์    จือเปาะกู่
1. นางกัลยา    แช่มช้อย
10 11 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงยุวดี    คำสอน
1. นางสาวศิรกรานต์    อ่อนจีระ
11 13 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายสหรัฐ    มณีเภตรา
1. นายอารีย์    ชาติบุดศรี
12 14 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธิดามาด    ดิษฐเสถียร
1. นายสุรสิทธิ์    สมสาย
13 15 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายวิรัตน์    แก้วขอนแก่น
1. นายประภาส    นาคประวัติ
14 16 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 1. เด็กชายอนุวัฒน์    มะลิลา
1. นางสาวสุภาพร    พัฒนไพบูลย์
15 17 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายเพทาย    สินวงษ์นาค
1. นางวนิดา    จิตตระทาน
16 18 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพีรพร    สำเภา
1. นางสาววัชรินทร์    ยอดคัดเค้า
17 19 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภคินี    สีหาราช
1. นายวีรศักดิ์    กุลฉัตรศิริ
18 20 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    งามพุทธิวรศรี
1. นางสาวเจริญรัตน์    นิกรบัว
19 21 โรงเรียนบ้านหนองเกด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายวิชชากร    ภาษาไทย
1. นางรจนันท์    เผือกประคอง
20 22 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชูเส้ง
1. นางสุภัทร์    นครสุข
21 23 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงปารัช    คงเจริญสุขสันติ
1. นางสาวรัชนีพร    จันทร์มี
22 24 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงยามีระ    -
1. นายรัฐสิทธิ์    เบ้าอาสา
23 25 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายบุญธานี    กระสา
1. นางสาวจรรยา    ใจเอื้อ
24 26 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายยุทธภูมิ    วังเวง
1. นางนิสรา    สิมพรักษ์
25 27 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนิสา    ร่มโพรีย์
1. นายชวน    รวยภิรมย์
26 28 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุณิสา    แสงดาว
1. นางสาวละอองดาว    บุญสนอง
27 30 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    นิลปานันท์
1. นางสาวมณทิรา    สีหะไกร
28 31 โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นายกิติพงศ์    บุญสาลี
1. นางอารุณ    จิตอารีย์
29 32 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ยิ้มสาระ
1. นางสาววิมล    น้อยศรี
30 33 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายอลงกรณ์    ภู่กลั่น
1. นายกริชนรินทร์    สิงคเวหน
31 34 โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    สระศรีชล
1. นายวีระพล    ไวยมิตรา
32 35 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณภา    อารีบี
1. นางสาวสุนาวี    รัตนพันธ์
33 36 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์    สีสุข
1. นางราตรี    พันธ์พืช
34 37 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายวศิน    คำเสาร์
1. นางสาวชลลดา    สท้านพล
35 38 โรงเรียนพลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายฤทธิชัย    เรืองอุไร
1. นายนิรุตติ    รัตโนสถ
36 39 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สิงห์ลา
1. นางศรีสุวงษ์    ต้อยยาตี
37 40 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงบุญยิสา    ดีประเสริฐ
1. นางสาวทวีพร    พุ่มมูล
38 41 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายรุ่งโรจน์    เหล่ากรุงเก่า
1. นางสาวสุจิตรา    นาคนารี
39 43 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายอิศรา    สมโภชน์
1. นางสาวเรณู    คุณเอนก
40 44 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. นายขวัญชัย    สว่างศรี
1. นางดวงพร    วังงามกุลนิษฐ์
41 45 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายกรวิชญ์    สอดกระโทก
1. นางสาวนราทิพย์    เภกะสุต
42 46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายปัญญากร    สรรประเสริฐ
1. นางกาญจณี    เผ่าวิจารณ์
43 47 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมา    การะภักดี
1. นายกลันทก์    สุคนธทรัพย์
44 48 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายอดิศักดิ์    พรมศรี
1. นายคมสัน    แจ้งมรคา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................