งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 247
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายพิเชษฐชัย    ยิ้มยวน
2. เด็กหญิงพนิดา    มังกรวงค์
3. เด็กหญิงดวงฤทัย    ชื่นจิต
1. นายวรายุทธ    จันสมุทร
2. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ    อินทรสุนทร
2 2 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายอนันต์    บุผาลา
2. เด็กชายเรืองยศ    พลายละหาร
3. เด็กชายศิริพงษ์    ศรีสมบูรณ์
1. นายธรรมรัตน์    กรีธาธร
2. นายศักดิ์ชัย    ใจบุญ
3 3 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายจตุพร    แย้มพราย
2. เด็กชายศรัณรัชช์    เทียนนาค
3. เด็กชายพรภิรมย์    รอดไป
1. นางบุญญารัสมิ์    ทับจิต
2. สิบเอกอุดม    ทับทอง
4 4 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายปนิธิ    โพธิ์สีดา
2. เด็กชายเกริกชัย    ช่วยนา
3. เด็กชายศุภกร    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวสุกัญญา    สุดสายออ
2. นางสาวสุวรรณรา    นาทอง
5 6 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชินวัฒน์    โฉมยา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    จารุ
3. เด็กชายสิทธิชัย    เพิ่มพูน
1. นายชำนาญ    จันทร์อินทร์
2. นายวรศักดิ์    ภูเจริญ
6 8 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายต้น    -
2. เด็กชายอนิรุจน์    พลายละหาร
3. เด็กชายธีรภัทร    พุ่มฉาก
1. นางสาวปิยวรรณ    มั่นคงดี
7 9 โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    อินทร์สาลี
2. เด็กชายขวัญชัย    ลิสะนิ
3. เด็กชายอนุสรณ์    สมใคร้
1. นางสวลี    โสมะภีร์
2. นายเจษฎา    สุขศรีดา
8 10 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายกฤษณะ    แนบเนียน
2. เด็กชายธีระพล    สังชา
3. เด็กชายนันทกร    ปัญญะภา
1. นางสาวณัชชา    ทรงภักศิลป์ดี
2. นายสมบูรณ์    โคนเคน
9 11 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายกฤษณะ    พลีขันธ์
2. เด็กชายนครินทร์    มะหะหมัดอาเก็บ
3. เด็กชายณัฐพล    พึ่งสุ
1. นายฐานิตย์    เนคมานุรักษ์
2. นายนิรุช    เปรมรอด
10 12 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    พิพัฒน์กิจมงคล
2. เด็กชายธนากร    กุลชะโร
3. เด็กชายศุภโชติ    พรวังสมบูรณ์
1. นายธนกร    เทียงคำ
2. นายพรชัย    เชื้อรอด
11 13 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายจักกฤษณ์    รอดพันธ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์    เลินไธสง
3. เด็กชายรวิชญ์    เตียงกูล
1. นางสาวขวัญดรุณ    ทองสุข
2. นางพัดสร    มาพิบูรณ์
12 15 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายชญานนท์    มิ่งตี
2. เด็กชายพนธกร    เสาวรส
3. เด็กชายวีระชัย    เรือน้อย
1. นางสาวพุทธชาติ    ศิริราช
2. นายสุรพงษ์    ยิ่งใจกล้า
13 17 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวรรณ    เภาด้วง
2. เด็กหญิงพรรณนิดา    แก้วลาด
3. เด็กชายนวพล    จำเริญพัด
1. นายวรกฤต    ธนะโชคอุดม
2. นางสาวเยาวดี    ใจรักดี
14 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายพรเทพ    รอดรุ่งเรือง
2. เด็กชายยศนันท์    หงษ์โต
3. เด็กชายเก้าพันแสน    ร้ายปล้อง
1. นายสุรพล    ประไกลวรรณ
15 26 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 1. นายวิษณุ    ศรีผ่อง
2. นายอภินัทธ์    สุดแสง
3. เด็กชายกัมพล    สมจิต
1. นายมาโนช    ศิริชล
2. นายสุเทพ    อุทรทวิการ ณ อยุธยา
16 30 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายจักรพงษ์    อินทะโพธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์    เหมสมิติ
3. เด็กชายศุภวัฒน์    แขมภูเขียว
1. นายธนากร    โชคเจริญนพคุณ
2. นางนิรมล    ศิริสมบัติ
17 31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิทยา    สุตวานนท์
2. เด็กชายเจษฎา    ดอนรอดไพร
3. เด็กชายวิบูรณ์    เย็นกลม
1. นางสาวฐิติพร    บุญญฤทธิ์
2. นายฤทธิชัย    สุวพานิช
18 35 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายจีรวัฒน์    คงเจริญ
2. เด็กชายธีรภัทร์    เจิมภักดิ์
3. เด็กชายอมรเทพ    ตั้งดำรงธรรม
1. นางดวงเดือน    สวัสดี
2. นางอโนทัย    บุญน้อย
19 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายนำฝัน    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายสมชาย    แย้มปลื้ม
3. เด็กชายกิตติพงษ์    ภู่ระหงษ์
1. นายประสิทธิ์    รำพรรณ์
2. นายสมไชย    กระต่ายทอง
20 38 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายธรรมนูญ    แสงขาล
2. เด็กหญิงชื่นนภา    เหลืองรุ่งทรัพย์
3. เด็กชายดำรงศักดิ์    แช่มชื่น
1. นายเกรียงไกร    แย้มขยาย
2. นายไพศาล    แสวงหา
21 39 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ซื่อพร้อม
2. เด็กชายเทพพิทักษ์    แหวนเงิน
3. เด็กชายสมชาย    สุวรรณ
1. นายวาทิน    บัวแสง
2. นายสราวุธ    สระชมภู
22 43 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    บุญถี
2. นายประพัฒน์    พุทธชาติ
3. เด็กชายไกรสิทธิ์    ทองสร้อย
1. นายคมสัน    คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ    ยังเหลือ
23 44 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายธีรพัทธ์    วงศ์กล่อม
2. เด็กชายวิทวัส    แตงโสภา
3. เด็กหญิงพิมพ์พักตร์    วรรณสูตร
1. นายภาณุพงศ์    พละวงษ์
2. นายรัชพล    วรกรรณ์
24 45 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิพล    ขันตี
2. เด็กชายธนากร    ปั้นก้อง
3. เด็กชายวทัญญา    อายุโย
1. นายชัยวัฒน์    ภัทรกิจสวัสดิ์
2. นางสาวอนงค์    หอมขจร
25 46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายศีขรินทร์    คนมี
2. เด็กชายอภินันท์    บุตรแสงดี
3. เด็กชายณัฐพล    พิมเสน
1. นายสุทธิเวทย์    บุศรากูล
2. นางสุมาลี    แสงสุทธิลักษณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................