งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 030
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงแสงตะวัน    เล็กสว่างวงศ์
1. นางโศภิษฐ์    สุวรรณประเสริฐ
2 2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    มุกดา
1. นางสาวอรุณ    มีสัตย์
3 3 โรงเรียนบ้านในดง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    กัณฑบุตร
1. นางวันวิสาข์    รื่นบันเทิง
4 4 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    มูลธิโต
1. นางดุษยา    กลิ่นสุคนธ์
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายณภัทษร    สุกใส
1. นางชลิสา    แย้มนาม
6 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกันณวีร์    นาคปานเสือ
1. นางนุชนารถ    ถึงสุข
7 7 โรงเรียนวัดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงพร    วงษ์สุวรรณ์
1. นางสุนีวรรณ    วดีศิริศักดิ์
8 8 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายภัทรดนัย    ศรีวิเชียร
1. นางเบญจมาศ    ศรีวิเชียร
9 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเด็กหญิงธีนิดา    ลีนานุวัฒน์
1. นางรุ่งนภา    แก้วสุวรรณ์
10 10 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ตราชู
11 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสกมล    มีสีดา
1. นางวิไลวรรณ    โตสูง
12 12 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    อิ่มอ่ำ
1. นางสาวสุธาทิพย์    น้อยบุดดี
13 13 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายอนุวัฒน์    วันยะโต
1. นางธัณย์จิรา    พลายรัศมี
14 14 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกรวรรณ    ภักดีคำ
1. นางสาวเสาวณี    จตุพงษ์
15 15 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนีน่า    ทองสา
1. นางศรีไพร    หนึ่งน้ำใจ
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงกุสุมา    พลสอน
1. นางเพชรา    สิทธิมาลากร
17 17 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    ศุภผล
1. นางไพวรรณ    ทิพย์เพ็ง
18 18 โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงบุญสิตา    หลวงจันทร์
1. นางณัฐนันท์    ทนงรบ
19 19 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    อานันท์สกุลชัย
1. นางสาวช่อลัดดา    กลิ่นประทุม
20 20 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงมัญชุสา    บุญเจริญ
1. นางสาวมณฑาทิพย์    เกตุมณี
21 21 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิประภา    เกิดแก้ว
1. นางวาสนา    แย้มไพฑูรย์
22 22 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงธนกร    เจริญสุข
1. นางอุบลรัตน์    พูลสวัสดิ์
23 23 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงณัฐฐิรา    ไชยคำ
1. นางสาวอรอุมา    ปลัดสังข์
24 24 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงภาพิมล    จุ้ยสาย
1. นางสาววลีรัตน์    ต๊ะนะสา
25 25 โรงเรียนวัดบางไกรนอก สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงตรงใจ    กลัดแพ
1. นางสาวปาริฉัตร    เพ็งบุญ
26 26 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ผาบจันดา
1. นางจรรยา    ศิริชล
27 27 โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงโชติกา    กัณหา
1. นางวาสนา    วรสุทธิ์พิศาล
28 28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงยุวธิดา    บุตรดา
1. นางสาวจีรภา    ทานะมัย
29 29 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชริศพล    พันทากูล
1. นางพัชริดา    เรืองศรี
30 30 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    วงษ์ใหญ่่
1. นางเพียงใจ    ดำทองสุก
31 31 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชัชพล    บูรณะธีรกิจ
1. นางดวงรัตน์    สบายยิ่ง
32 32 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงกนกพชร    โชติลือ
1. นางภิรมย์    ศิริวรรณ
33 33 โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายนัทธพงศ์    ประเสริฐศรี
1. นางกฤษณา    ช้างน้อย
34 34 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงนันชนก    ประสันทวงษ์
1. นางชิดเชื้อ    ด้วงอุดม
35 35 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงชลธาร    แซ่จึง
1. นางสาวอังคณา    เกษมสุข
36 36 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรมย์นลิน    พึ่งพันธ์
1. นางวิภาดา    รอดประเสริฐ
37 37 โรงเรียนวัดศีรษะทอง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงอธิชา    จีนกระจัน
1. นายเกรียงศักดิ์    รอดเล็ก
38 38 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวณีย์    สุขสม
1. นางนวลฉวี    นักฟ้อน
39 39 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 1. เด็กหญิงศราวณี    โสภณ
1. นางสุวรรณา    นาคพันธ์
40 40 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงอรวรรยา    ทับโถม
1. นางฐานิตา    เจริญกุล
41 41 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอัจจิมา    ประสพผล
1. นางสาวสกุนา    อรชร
42 42 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    อัตต์สินทอง
1. นางสาวนันทภัค    สุขสุภี
43 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงญาตา    สุวรรณโชติ
1. นางสาวอภิญญา    วงศ์กลิ่นกรุด
44 44 โรงเรียนอนุบาลปราณี สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเขมิกา    ปานสุวรรณ
1. นางสาวพรพิมล    แสงเย็น
45 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมัญชุศรี    สุริวงษ์
1. นางกาญจนา    กมุทโยธิน
46 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายณภัทร    ขวัญชุม
1. นางโสพิศ    แสงมีศรี
47 47 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกิตติวรา    โสสุทธิ์
1. นางสุภาพ    มาร์โลว์
48 48 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เนื่องชมภู
1. นางภิญโญ    พานิชย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................