งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 031
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกมลชนก    เชยยิ้ม
1. นางสาวพัชรินทร์    จาตุรัส
2 2 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายศิวกร    ปั้นพุ่มโพธิ์
1. นางสาวกนกวรรณ    ชูชาญ
3 3 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    เย็นยิ่ง
1. นางเพียงใจ    ใจกล้า
4 4 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายธิติวุฒิ    ศรีแสงแก้ว
1. นางนิภารัตน์    ฟักทอง
5 5 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา    คำจันทร์
1. นางจินตนา    สุขเจริญ
6 6 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอธิชา    เริงอาจ
1. นางสาวพรสวรรค์    บุญหนุน
7 7 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    บุญแสง
1. นางสาวปรีญา    บุญไพโรจน์
8 8 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสุุนิสา    สาระพัน
1. นางทิพวรรณ    สอดสี
9 9 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายณรฐพล    มุ่งดี
1. นางวาสนา    ธีระธำรงชัยกุล
10 10 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐมนต์    ชาบุญเรือง
1. นางสาวกาญจนากร    พันธ์เลิศ
11 11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพรกนก    ไวยธนต์
1. นางประนอม    คล้ายรักษ์
12 12 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงญาณิน    อินทะ
1. นางสุมิตรา    สีดาบุตร
13 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงอรอมล    สุภีชะวี
1. นางสาวพิชญ์ณัชชา    ไหมทอง
14 14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชยานิศ    ทองนพคุณ
1. นางอัมพวัน    สุวรรณพันธ์
15 15 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    แสงเดือนเด่น
1. นางสาวชลดา    สุขเจริญ
16 16 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    มั่นคง
1. นางพรวิภา    เชยกลิ่น
17 17 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    จันทร์คูณ
1. นางประไพ    อภิสิทธิเนตร
18 18 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา    ประสงค์สอน
1. นางสาวละออง    ขำคง
19 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    มีสวย
1. นางวันวิสา    รัตนถาวร
20 20 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงธนินเนศร์    ชูติรัตน์ปกรสิน
1. นางมณีแก้ว    ผลสวัสดิ์
21 21 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์    พิชญศุภกิจ
1. นางธนาภรณ์    เนียมรอด
22 22 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์    อรุณพิทักษ์ภูมิ
1. นางอุไร    น้อมกล่อม
23 23 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนัช    ศิลาพัชรนันท์
1. นางศิริพร    กุลพิบูลย์
24 24 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงหงษ์ศา    วงเวียง
1. นางถิราพร    พันธ์พืช
25 25 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรัชยา    บุญเอนก
1. นางสาวกมลวรรณ    พูนประพันธ์
26 26 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงจิปาวตี    คูณมี
1. นางสาวสุวิมล    สุนทรนัฏ
27 27 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรนุช    ดีนุช
1. นางชูชีพ    สมพงษ์เจริญ
28 28 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    มงคล
1. นางสาวณัฐพร    นวดโอโล
29 29 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณนิสา    เชิดชู
1. นางอารีรัตน์    ธีระเวชชวงศ์
30 30 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    เย็นสวัสดิ์
1. นายอนุชา    เพ็งนวม
31 31 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรชกร    สุวรรณสุนทร
1. นางพรพิมล    กสานติกุล
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงวัลลี    สมประสงค์
1. นางณัฐนันท์    อยู่เกษม
33 33 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ตรีสมุทร
1. นางวไลวัณย์    โพธิ์มะฮาด
34 34 โรงเรียนปัณณวิชญ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงอชิรญา    เมาลิทอง
1. นางสาวนุศรา    มารเสถียร
35 35 โรงเรียนเทศบาล 2 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงวริศรา    มาสุข
1. นางสาวกุสาวดี    คุณแก้ว
36 36 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนภัทร    อุ่นภักดิ์
1. นางสาวลำจวน    แสนคลัง
37 37 โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงโชษิตา    งามเมือง
1. นางรัตนา    กิจสกุล
38 38 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเงินตรา    พูลทองคำ
1. นายสุรัตน์    คำหอมรื่น
39 39 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ฟองเจริญ
1. นางวัฒนารมย์    ชวลิตชัยชาญ
40 40 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงสุรัตนา    ใจงาม
1. นางสาววัณจินต์    ทองเกลียวทวี
41 41 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมญาดา    แสงฉาย
1. นางสาวกรรณิการ์    มะโนมั่น
42 42 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกชพร    ก้อนสันทัด
1. นายวีระวัฒน์    กงแก้ว
43 43 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายสุภกร    วัฒน์ชัยพนา
1. นางนงนุช    ปรารถนาผล
44 44 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอุรัสยา    สุทธิพนไพศาล
1. นางทับทิม    เมืองวงษ์
45 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชริญญา    วุฒิ
1. นางสาวสนาน    เจริญนาม
46 46 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธันยพร    แก้วเนตร
1. นางพิมพ์ชนก    อุปชัย
47 47 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์    ยงยันต์
1. นางภัณฑารักษ์    แสนดี
48 48 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิตษา    กิ่งก้าน
1. นางสาวละออศรี    พลนำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................