งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 032
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายวันชัย    เหลาะหลง
1. นางสาวสุพรรณี    บำรุงศรี
2 2 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอัสมา    ฉิมวิเศษ
1. นางฉวีวรรณ    จันทนาม
3 3 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. นางสาวฟ้าใส    นวมนิ่ม
1. นางสาวอารี    อิ่มจิตต์
4 4 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สมศรีแสง
1. นางยุพาพร    ศรีพร้อม
5 5 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมนทกานต์    ยอดสละ
1. นางอัจจิมา    เทียนวงศ์
6 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอรรถพล    มุระพันธ์
1. นางสาวจันทิมา    ผลอินทร์
7 7 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเหมือนขวัญ    แสงอำไพ
1. นายทรงพร    บุญประสงค์
8 8 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. นางสาวรัตนา    หงษ์โต
1. นางสาวรัตนาวดี    วังคำ
9 9 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมุกดา    ดาวเรือง
1. นายอุทิศ    คุ้มกลัด
10 10 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงโญธณัฐ    หยั่งกระโทก
1. นางสาวปวีณา    บุตรศาสตร์
11 11 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพัชริดา    แสงประกาย
1. นายนาทพล    ศรีบุรินทร์
12 12 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงมณีทิพย์    ปะเริบรัมย์
1. นางบุปผา    เลิศยะโส
13 13 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายโสภณ    หงษ์คู
1. นางสาววิภารัตน์    อุปดิษฐ
14 14 โรงเรียนวัดโป่งปากดง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์    เพชรวิศิษฐ์
1. นางศิวพร    ขุนภักดี
15 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเย็นฤดี    ทองแก้ว
1. นางอมร    แสงเรืองเวชกุล
16 17 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงชนาภา    ดอนไพรเพชร
1. นางสาวผานิต    แผนสท้าน
17 18 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    หนกง
1. นางสาวสุดารัตน์    คนหลัก
18 19 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชุติมา    โสภา
1. นายไพฑูรย์    พึ่งน้อย
19 20 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    สากุล
1. นางนาทสุภา    เรืองสวัสดิ์
20 21 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงธันยานี    เพ็ชรโยธิน
1. นางสาวสุชิรา    แสงทองอร่าม
21 22 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. นางสาวศิริพร    มอญเพชร
1. นางสาวปัฐมาภรณ์    พรหมอยู่
22 24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงมะลิ    -
1. นางดาวเรือง    ฉิมทองดี
23 25 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    พูลเสน
1. นางสาวปิยวรรณ    แก้วเซ่ง
24 26 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์    พรมสุภา
1. นางสาวดวงฤดี    สุวรรณลมัย
25 27 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธาริณี    ตุ้มแก้ว
1. นางสาวประภาภรณ์    พุ่มทับทิม
26 28 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาพร    แจ่มฟ้า
1. นางสุภานัน    ประสินทอง
27 29 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวราพร    ชุมเสนา
1. นางวรันธร    ดีชาติ
28 30 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    สุวรรณแสง
1. นางนิรมล    บุญสีลา
29 31 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายมณฑล    สวัสดิ์กรกุล
1. นางหนึ่งฤทัย    สวยค้าข้าว
30 32 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงสโรชา    จอมพงษ์รื่น
1. นางคณิตถึง    พัตตาสิงห์
31 33 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายทักษิณ    นาชัยบูรณ์
1. นางกานต์รวี    เกิดสมศรี
32 34 โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    สระศรีชล
1. นายวีระพล    ไวยมิตรา
33 35 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงจิตติมา    โพธิสอน
1. นางสาวอัจฉรา    ศรีธรรม
34 36 โรงเรียนบ้านเบิกไพร สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายสมชาย    วังกล่ำ
1. นางสาวอรวรรณ    กันทุกข์
35 37 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดา    คำแสง
1. นางสาวมนชิดา    เรืองรัมย์
36 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนรินทร์    น้อยมณี
1. นางสาวสุคนธ์    สุขสุวรรณ
37 39 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงเอ็นดู    โมกหอม
1. นายนิวัติ    สุขสุวรรณ
38 40 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงพรทิพย์    อ่วมอ่อน
1. นางสาวนันทวัน    พูลถนอม
39 41 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    วิเศษสิงห์
1. นางราตรี    การะเกษ
40 43 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงธนารีย์    พุกสอน
1. นางโฉมฉาย    พรหมจินดา
41 44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเพียงฝัน    ชนะสินธุ์
1. นางอรอนงค์    โพธิ์พันธ์
42 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมธุวรรณ    ไทรใหญ่
1. นางสาวสมาน    วัฒนรังษี
43 46 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ประเสริฐศรี
1. นางสุภาพ    สุกใส
44 47 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวิรินทร์    ศรีบุระ
1. นางเพ็ญพร    เอี่ยมจิตโสภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................