งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 036
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    คลองโคน
1. นางดวงพร    พิณเนียม
2 2 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    โตประดิษฐ์
1. นางอัมพรพรรณ    รักษพรรณ์
3 3 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ใจดี
1. นางจริยา    ศรีอำพรรณ
4 4 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเรนุกา    เทศจันทึก
1. นางสาวสุณี    พรสี่
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศุภสุตา    ฉันทะโกโส
1. นางสุภางพิศ    ดรุณเนตร
6 6 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวิมล    บุญมี
1. นางสุพร    ชื่นหทัย
7 7 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปภัสสร    ศรีน้ำเที่ยง
1. นางนิตยา    ธาตุมี
8 8 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงบัวชมพู    สระเจา
1. นางสาวหทัยรัตน์    จงไพบูลย์
9 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    กันตรี
1. นางเบญจมาศ    ศรีนวล
10 10 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายพันนา    รัตพันธ์
1. นางสาวขวัญจิต    เปี่ยมปราณี
11 11 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงปิยดา    นามสา
1. นางวนัสนันต์    คงมณี
12 12 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายรัตนตรัย    สีทอง
1. นางวรรณนพ    สิงห์แก้ว
13 13 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงบุษบากร    ศรีมันตะ
1. นางสาววาสนา    สุขเผือก
14 14 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    พงษ์เถื่อน
1. นายนิพนธ์    ไพรวัน
15 15 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    ศรัทธาบุญ
1. นางกาญจนา    เจริญวงษ์
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงพรลดา    ปฐมพรพงศ์
1. นางบัวเรศ    พลูศรี
17 17 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชสา    สิงห์อยู่
1. นางอนัญญา    มั่นคง
18 18 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรณี    เพชรสังคาตย์
1. นางนิตยา    ยิ้มแย้ม
19 19 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายอนุชา    จันทร์อินทร์
1. นางละเอียด    สังขเนตร
20 20 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    สังข์ทอง
1. นางจินดารัตน์    เสมา
21 21 โรงเรียนวังไกลกังวล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    บัวทอง
1. นางวัฒนา    มะลิโชติ
22 22 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา    พุทธพงษ์
1. นางมนชยา    นาคใหญ่
23 23 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ธัมมาภิรักษ์กุล
1. นางเปรมจิตต์    หลังสัน
24 24 โรงเรียนเพียงหลวง3(บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงจันทร์ศรี    -
1. นางสาวยุพาภรณ์    แดนกาไสย
25 25 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิมณี    คุ้มแถว
1. นางกัลยา    เจตนาผล
26 26 โรงเรียนวัดยายดา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงแสงทิพย์    พรมอุดม
1. นางฉัตรชยา    ทิมโพธิ์
27 27 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    เมืองบาง
1. นางสาวมาลี    เกาสังข์
28 28 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวิไลพร    แก้วคำ
1. นางประไพ    บุญยานุเคราะห์
29 29 โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิดา    รัตนะ
1. นางประสาน    แช่มสิงห์
30 30 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญาพร    วิจิตรกุล
1. นางระวีวรรณ    บุญจำรัส
31 31 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    หอมจันทร์
1. นางมนต์ทิพย์    ศิริพลชัย
32 32 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    มีศิลป์
1. นางละมัย    เพียรการค้า
33 33 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลกร    นวลละออง
1. นางจันทร์ยอง    ยืนยง
34 34 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    ขามโคกกรวด
1. นางจิรารัตน์    เฉลยศาสตร์
35 35 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงศิลาณี    เปรมศรี
1. นางศศิวิมล    ซิ้มฉันท์
36 36 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมุทิตา    คล้ำสกุล
1. นางนริสสา    พันธุ์ศักดิ์
37 37 โรงเรียนวัดโคกเขมา สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายพงศ์ปณัชช์    เหล็กอิ่ม
1. นางพิมพ์นิภา    ทรัพย์โชคธนกุล
38 38 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงขจารินทร์    สว่างศรี
1. นางฉันทนา    กานต์กัมพล
39 39 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงพิสมัย    บัณฑิต
1. นางสุมาลี    กระจ่างแจ้ง
40 40 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายนวพล    สังข์วัฒน์
1. นางชฏาภรณ์    สุนันทคงเดช
41 41 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ปั้นหยัด
1. นางธัญฉัตต์    ผาติพัศธนันท์
42 42 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงฤดี    สายสาลี
1. นางเสวียน    ดอนมอญ
43 43 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงจารุณี    ไหวพริบ
1. นางนงนุช    ศรีสุดดี
44 44 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติมา    จันทร์เกษม
1. นางเพ็ญตรา    เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
45 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    ทรงชนะ
1. นางอารีย์    สัจจวาที
46 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวศิรตา    คชพันธ์
1. นางนัญญนา    สุภาพจน์
47 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    รัตนโชติ
1. นางลอองดาว    ภิญโญวุฒิไกร
48 48 โรงเรียนบ้านท่าพลู สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพัณณิตา    ชาติสม
1. นางสาวปรุงสิริญญ์    ไวยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................