งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 037
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงเกวลิน    จามจุรี
1. นางสาวนวลจันทร์    พันธุ์เจริญ
2 2 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวิยะดา    ช่วงดี
1. นางมาลัย    เหล่าประเสริฐ
3 3 โรงเรียนบ้านซ่อง สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    ประภา
1. นางกัณฑิมา    อุ่มลออ
4 4 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุรีพร    ปิ่นเกตุ
1. นางสุภาพ    สุริยาอารักษ์
5 5 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายมงคล    ยิ้มตะคุ
1. นางสาวปฐมาภรณ์    ศิลปชัย
6 6 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชนาธิป    มีประโคน
1. นายจำนงค์    เพชรรัตน์
7 7 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศรีกลัด
1. นางสาวสู่ขวัญ    ตลับนาค
8 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    ราชบรรดิษฐ์
1. นางสาวนวลจันทร์    ทองดอนเกือง
9 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์    หนูบ้านเกาะ
1. นางนารีรัตน์    หลีนุกูล
10 10 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชนม์มายุ    นนท์คำวงศ์
1. นางสาวธนภัค    วรรักษ์
11 11 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงณิชา    สุวรรณทัศน์
1. นางกาญจนา    กิจสมโภชน์
12 12 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายนนธกานต์    เคนสิบสาม
1. นางสาวภัทธนันต์    อำไพดาธีรัชต์
13 13 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพรพรรณ    บุญธรรม
1. นางเยาวนุช    เกรียงสมุทร
14 14 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรธวัล    คุ้มภัย
1. นางปัทมพร    ทัตตานนท์
15 15 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวาริศา    นิยมศิลป์
1. นางกาญจนา    เจริญวงษ์
16 16 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงภัทราพร    นุ่มเกิด
1. นางพรวิภา    เชยกลิ่น
17 17 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชลิกา    ขันธรักษา
1. นางกาญจนา    ญาณะรักษ์
18 18 โรงเรียนวัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    ดวดสูง
1. นางปรางสินี    ช่างฉาย
19 19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ปานเดช
1. นางสุขใจ    ดวงดาว
20 20 โรงเรียนบ้านละลมติม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ตาบประดับ
1. นางณัฐภรณ์    สีธรรม
21 21 โรงเรียนวิเศษศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญจิรา    แจ่มสว่าง
1. นางสาวพนิดา    อยู่ชมบุญ
22 22 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    แพรงาม
1. นางพรทิพย์    วงษ์ดำรงศักดิ์
23 23 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายวิชชุกร    นวลวัลย์
1. นางสาวนงนุช    อุปลี
24 24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงดี    -
1. นางสาวภรทิพย์    มูลทองชุน
25 25 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    วรสิงห์
1. นางสุราง    ร่มโพธิ์
26 26 โรงเรียนวัดยายดา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายตะวันฉาย    กาหลง
1. นางฉัตรชยา    ทิมโพธิ์
27 27 โรงเรียนวัดมาบแค สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณธิดา    ทาสอน
1. นางสาวพัชรา    ครุฑเครือ
28 28 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายบรรพต    มะโนสมบัติ
1. นางกฤตกานต์    ช่วยสงคราม
29 29 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายอำนาจ    ศรีพรม
1. นางสำราญ    คงสมปราชญ์
30 30 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิดา    ป่าตาล
1. นางระวีวรรณ    บุญจำรัส
31 31 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทัตพร    ปทุมสูติ
1. นางปิยพร    ขำมาลัย
32 32 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงสิรญาดา    เอี่ยมละมัย
1. นางนิศากร    ยาไทย
33 33 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตติยา    จันเทพา
1. นางอัจฉรา    รงค์ทอง
34 34 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายไพรโรจน์    พิลาโท
1. นางพรศญาฒ์    พิทักษ์สิทธิพร
35 35 โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    ประมรพืช
1. นางสาวฉัฐยา    วัฒนกุล
36 36 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายจารุกิตติ์    เข็มทอง
1. นางนริสสา    พันธุ์ศักดิ์
37 37 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายชนมภูมิ    ประจันพล
1. นางกาญจนา    จ้อยเจริญ
38 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    หงษ์เวียงจันทร์
1. นางสาวฐิติพร    พิมพ์ชัย
39 39 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 1. เด็กหญิงธัญญพร    สุทธิมาลย์
1. นางศิธร    ชลาลัย
40 40 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงปัทมา    ชัยบุรินทร์
1. นางวันดี    เฉยนก
41 41 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายอิทธิชัย    วิเศษสิงห์
1. นางสาวสุนันท์    กลีบทอง
42 42 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมนัญชยา    เรณูรัตน์
1. นางวนิดา    แก้วกาสี
43 43 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงแก้วกัลยา    ธรรมสนิท
1. นางอำเนิน    มีลาภ
44 44 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    เฟื่องฟุ้ง
1. นายศุภฤกษ์    ภูฆัง
45 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิชชาวัลย์    จันทรเทพ
1. นางจารุวรรณ    บำรุงชีพ
46 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิพากษา    เจริญจิตร
1. นางสิรินทร์    นาคเพ็ชร์
47 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพลวัต    เชาวรานนท์
1. นางลอองดาว    ภิญโญวุฒิไกร
48 48 โรงเรียนบ้านท่าพลู สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนา    ดวงมาลา
1. นางสาวปรุงสิริญญ์    ไวยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................