งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 038
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐมล    บัวสุวรรณ
1. นางรสมล    ล่องอำไพ
2 3 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอุ้มศิริ    หมีกุละ
1. นางประทีป    วิบูลย์ศิริชัย
3 4 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    ตองอ่อน
1. นางสาวธมนวรรณ    จันทร์สวย
4 5 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ปรารมย์
1. นางโสภา    เวียงบ่อแก
5 6 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรกนกกาญจน์    หมทอง
1. นางจิรพร    งวดชัย
6 7 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    กำแหงฤทธิ์
1. นางปิยาภรณ์    พรหมสำโรง
7 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงตรีรัตน์    สระทองออ
1. นางสาวนวลจันทร์    ทองดอนเกือง
8 10 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    บุญส่ง
1. นางนุชนารถ    สุดใจ
9 11 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายปรินทร์    สัมมาพรต
1. นางสาวละเอียด    ราตรีโชติ
10 12 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงรัชนีพร    ศรีโคตร
1. นายสมจวน    กองชิน
11 13 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกนิศฐา    ทองสุขเจริญ
1. นางสาวสารี    นพรัตน์
12 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสิดาพร    โภชน์หอม
1. นางสาววัชรินทร์    วรรณพราหมณ์
13 15 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    อ่วมฉิม
1. นางสาวสมฤดี    เชิดกายเพชรา
14 16 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงสุภาพร    เลิศภาณุมาศ
1. นายสัมฤทธิ์    นิสัยสัตย์
15 17 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    อินทร์สุข
1. นางสุรีย์พร    ตันพิชัย
16 18 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    เหล็กงาม
1. นางสาวทัศนีย์    ยศวงใจ
17 19 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศิริพร    กลิ่นประทุม
1. นางพัชรินทร์    เพ็งบุญ
18 20 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายณรงค์เดช    ใจประเสริฐ
1. นางวันเพ็ญ    มังกร
19 21 โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายดวง    จุสมใจ
1. นางราตรี    เลือดแดง
20 22 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชลิฎา    ยิ้มใย
1. นางสาวปัทมพร    วงศ์เณร
21 23 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงวรรณศิริ    วะเศษสร้อย
1. นางสมบุญ    กลัดคร้าม
22 24 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงศุภกานต์    ส่งวัฒนา
1. นางสาวสมพิศ    ธารแม้น
23 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. นายธิติวุฒิ    จันคูหา
1. นางสาวมานิต    มะกรูดทอง
24 26 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 1. นางสาวนลินี    นภาลัย
1. นางสุจิณณา    คุณธรรม
25 27 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอารญา    เรืองเดช
1. นางจีรนันท์    คำลา
26 28 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงประภาวดี    พันวอ
1. นางวรรณพร    กิจพยัคฆ์
27 29 โรงเรียนวัดมะขามเรียง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทวัน    แสงดาว
1. นางวันเพ็ญ    เฟื่องฟุ้ง
28 30 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวิทวัช    พูลเกษ
1. นางเยาวภา    ชมดวงจันทร์
29 31 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพนิดา    เซี่ยงฉิน
1. นางประภาภรณ์    สุขเกษม
30 32 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงสสิธร    ทวีสุข
1. นางนาตยา    นิลเลิศ
31 33 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุธามณี    เหลาคม
1. นางศิริพร    พรมมิ
32 34 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงนันทวัน    ชื่นอารมณ์
1. นางรุ้งนภา    กษิดิศ
33 35 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    พรมนิยม
1. นางไพรัช    อิทธิยาภรณ์
34 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวราพร    คงเพ็ชร
1. นางทิฆัมพร    สุทธิสาร
35 37 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดา    บุญธรรม
1. นายกฤษ    สำราญจิตร
36 38 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาพร    เสาวรส
1. นางวาสนา    แก้วเขียว
37 39 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 1. นางสาวรัตนาภรณ์    บุญล้อม
1. นางวันเพ็ญ    ศรีประเสริฐ
38 40 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงวาสนา    คล้ายเจียม
1. นางสาวสำรวย    กำจาย
39 41 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกุสุมา    อ่อนสี
1. นางสาวพนอ    โพธิ์ทอง
40 42 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทองประกาศิษญ์    เขียนแก้ว
1. นางบุญธรรม    ผาสุข
41 43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายเขมนันท์    แสงใส
1. นางเกษม    ไม้คง
42 44 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายพงศกร    นามวงศ์
1. นางจิตอาพร    หอมละม้าย
43 45 โรงเรียนวัดรำพัน สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    จันทสิทธิ์
1. นางยุพา    รัตโนภาส
44 46 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วเพชร
1. นางสาวรัศมี    มีวาสนา
45 47 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    แซ่โง้ว
1. นางอารีย์    พาสุวรรณ
46 48 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอชิรญา    เมฆขลา
1. นางสาวชมพูนุท    ฉายเหมือนวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................