งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 041
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แก้วกระจ่าง
2. เด็กหญิงศิณาธา    พุ่มยงค์
3. เด็กหญิงชมพูนิกข์    มุ่ยแดง
1. นางสาวปฏิญญา    สังขนันท์
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์    เตมีย์ศิลปิน
2. เด็กหญิงอาจารี    ทองแท้
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    ธรรมวิเศษ
1. นางสาวนิตยา    สาริกูล
2. นางสุรัชฌา    ตั้งเวทย์ถาวร
3 4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอารดา    นวลดั้ว
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เมฆอุดม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    ยลมุกดา
1. นางณิชาภา    เชื้ออ่อน
2. นางสาวนิตยา    นามโสม
4 6 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นางสาวภัณฑิรา    บางน้อย
2. นางสาวสุกัญญา    มณีแก้ว
3. เด็กหญิงสุนันทา    ดำสกุล
1. นางรัตนา    กางกรณ์
2. นางสาวสายหยุด    แก้วสว่าง
5 7 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอริษา    เย็นทรวง
2. เด็กหญิงจรรยารักษ์    อินสงค์
3. เด็กหญิงนิภาพร    เสียงเพราะ
1. นางปิยาภรณ์    พรหมสำโรง
2. นางสาวเพชรินทร์    พรหมเสนา
6 8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐอร    ชุมวิจิตร
2. เด็กหญิงสุพัฒตา    ทิวาวงษ์
3. เด็กหญิงขนิษฐา    บุญเกิดรุ่งเรือง
1. นางสาวดลฤดี    สีแตงสุก
2. นางสาวอัญชลี    ยอดปราง
7 10 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสาวิตรี    คล้ายวิเชียร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    โสภาเพชร
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    กกรัมย์
1. นางสาวพิมพิชชา    ยารังกา
2. นางสาวมยุรี    วงษ์อารี
8 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายพัชรพงษ์    สามพัน
2. เด็กหญิงศิลาภรณ์    วิชัย
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    สดใส
1. นางชัชมินทร์    อรรถโสภา
2. นางสาวอภิญญา    เปรมจิตต์
9 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวพรรณารายณ์    ชัยรักษา
2. เด็กชายอนพัช    วิเชียร
3. เด็กชายสุพศิน    ศิลารักษ์
1. นางสาวภัควลัญชญ์    อารีรักษ์
2. นายเทอดศักดิ์    แสบงบาล
10 13 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายวันรบ    คงยาง
2. เด็กชายณภัทร    นิลจันทร์
3. เด็กหญิงทัศนา    จันทรวัน
1. นางภรณ์ทิพย์    งอนไก่
2. นางสาวสารี    นพรัตน์
11 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนภสร    เย็นวัฒนา
2. เด็กหญิงวราภรณ์    สุยา
3. เด็กหญิงชนิดา    ชลธนกุล
1. นางชิราณี    ดียิ่ง
2. นางสาววัชรินทร์    วรรณพราหมณ์
12 15 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายธิติวุฒิ    พุทธรักษา
2. เด็กหญิงชลดา    สองเมือง
3. เด็กหญิงสุนิตา    ฉายแสง
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    รัตนเบญจะ
2. นางสาวศศิวิมล    พ่วงพี
13 16 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงณิชกานต์    ติระวัฒน์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    กลับมา
3. เด็กหญิงกนกพรรณ    สีประสงค์
1. นางสุพร    ตรีพรหม
2. นางสุุจิตรา    ชาวเวียง
14 17 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 1. นางสาวธิดารัตน์    พุฒติ
2. นางสาวกันทิมา    คำดี
3. นางสาวจารุวรรณ    พันธุ์แตง
1. นางบุญมี    แสงอุทัย
2. นางลำดวน    ศรราษฎร์
15 18 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    ฝอยสระน้อย
2. เด็กหญิงนนทิวา    ครูทำสวน
3. เด็กหญิงรัตนา    งามตะคุ
1. นางสาวปทุมมาศ    ฉิมทะเล
16 19 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอุมาพร    เมฆขยาย
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    โชติวรรณ
3. เด็กหญิงปวีณธิดา    มั่นใจ
1. นางสาวมลทกานต์    พุดเผือก
2. นางสาววราภรณ์    เชาว์ธรรม
17 20 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ล่ามกระโทก
2. เด็กหญิงเกศรา    ปะวะโน
3. เด็กหญิงกุลณัฐ    ชาติวงศ์
1. นางชาดา    กุ่มเดช
2. นางไพเราะ    นวนแก้ว
18 21 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริขวัญ    ผาสุข
2. เด็กหญิงพัชรพร    เซ่งเครือ
3. เด็กหญิงพรทิตา    บุบผา
1. นางสาวนวรัตน์    เทศกูล
2. นางนารีรัตน์    สาครขำ
19 22 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. นางสาวอัมพร    ทอดสนิท
2. นางสาวอุไรวรรณ    ภูพันนา
3. เด็กหญิงนพมาศ    เงินยางแดง
1. นางจุรินทร์ทิพย์    บัวนาค
2. นายทวีวัฒน์    ดวงนิล
20 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสาธุ    หนูแสง
2. เด็กหญิงฟ้าใส    คามะปะใน
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร    การเพียร
1. นางพัชรินทร์    ธรรมสังวาลย์
2. นางสาวเกล็ดแก้ว    ทิพย์มาตย์
21 24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงนงนุช    ศิลป์เสริมชัย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ยังเต็ม
3. เด็กหญิงกัญยา    -
1. นางดาวเรือง    ฉิมทองดี
2. นางสาวนุสรา    เฮ้งไพบูลย์
22 25 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. นางสาวภัสตราทิพย์    โนนสุภาพ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ยุรพันธ์
3. เด็กหญิงอัญจิมา    งามทรัพย์
1. นางสาวปิยวรรณ    แก้วเซ่ง
23 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายพรชัย    ใจแก้ว
2. เด็กหญิงอนุธิดา    บำรุงราษฎร์
3. เด็กหญิงอุมารินทร์    บัวแสง
1. นางพรรณี    พวงเกาะ
2. นางมะลิ    อุดม
24 28 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. นางสาวศุภสุตา    บุญก่อเกื้อ
2. นางสาวเมธิณี    คงธนโชคภักดี
3. นางสาวนันทวดี    ศรีเจริญ
1. นางปิยะมาศ    หิตะรัตน์
2. นางลัดดา    เสาวกุล
25 29 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกชกร    ยวนทองหลาง
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ทองแดงสี
3. เด็กหญิงวิยดา    จิ๋วน้อย
1. นางกนกพรรณ    รัตนอนันต์
2. นางลัดดาวัลย์    พงษ์ภมร
26 30 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุประภาพร    คงจันทร์
2. เด็กหญิงฐิตืมา    บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงมาลี    ข่าย
1. นายกรกฎ    เนตรทอง
2. นางปานเพ็ชร    ยาภักดี
27 31 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอักษราภัค    แสงศุภมิต
2. เด็กหญิงสุชัญญา    สุดาทิตย์
3. เด็กชายกรดนัย    สมทรง
1. นางชนินท์นาท    แสงเฟือง
2. นางวิลาสินี    แสนวัง
28 32 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงชฎาพร    คชชาญ
2. เด็กหญิงวัชรีวัลย์    ทองสมบัติ
3. เด็กหญิงอฐิติยา    เล้าสุริพงศ์
1. นางลาวัณย์    ทองขาว
29 33 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรชนิด    งามเมือง
2. เด็กหญิงชลธิชา    บุญจำลอง
3. เด็กหญิงสิริมา    ราวุธ
1. นางกุหลาบทิพย์    ปิ่นหิรัญ
2. นางวิระวรรณ    สุภานันท์
30 34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ชะราครุ
2. เด็กหญิงกาญจนาพร    อ่างทอง
3. เด็กหญิงอมรลักษณ์    คงขิม
1. นางสาวกัลย์ธีรา    ปุ่นอุดม
2. นายบุญลือ    คล้ายนัครัญ
31 35 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    รอดเทียน
2. เด็กหญิงดวงกมล    เผือกแก้ว
3. เด็กหญิงจารุณี    หนูนิ่ม
1. นางสาวจิราภรณ์    ทูลธรรม
2. นางสุชาดา    กาสุรงค์
32 36 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภิญญดา    พัชรธนากุล
2. เด็กหญิงณัฐดา    คำวอน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ลูกเสือ
1. นางสุชาดา    ภักษาแสวง
33 37 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ก้อนง่อน
2. เด็กหญิงสุจิตตรา    จิตรโชติ
3. เด็กหญิงลลิตา    มีคลองโยง
1. นางสาวธัญญพัฒน์    ตันวัฒนเสรี
34 38 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณิศา    หาญวิเศษ
2. เด็กชายธนายุทธ    ศรีเตชะ
3. เด็กหญิงสุวรรณา    ชาวละหาร
1. นางวาสนา    แก้วเขียว
2. นางสาวสุพรรษา    พละศักดิ์
35 40 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ตุ้มหอม
2. เด็กหญิงวรรณพร    บุญเจริญ
3. เด็กหญิงนันนภัส    มาตราช
1. นางบุญนำ    ศรีทรง
2. นางสาวสำเริง    อนุศาสนนันท์
36 41 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    จิตนิยม
2. เด็กหญิงศรุตยา    ศุภราช
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    สำเนียงล้ำ
1. นางณัฐสุรีย์    ยุพงษ์ฉาย
37 42 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอุลัยลักษณ์    นิวัชชาติ
2. เด็กหญิงภีรดา    ปราณีชาติ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    พลวาปี
1. นางนงนุช    เนื่องกำเหนิด
2. นางสุปราณี    ไตรพิษม์
38 43 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงพรธิตา    สุขเทพ
2. เด็กหญิงอรวี    ลิขิตเลิศ
3. เด็กหญิงจรรยา    เล็กรัตน์
1. นางอัญชลี    สารสุวรรณ์
2. นางเบญจมาศ    แสงไพบูลย์
39 44 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    พลายละหาร
2. เด็กหญิงสุนิตา    มูลภักดิ์
3. เด็กหญิงบัณฑุวรรณ    ศรีพุก
1. นางสาวธัญญธร    ปาลวัฒน์
2. นางบุษยรัตน์    ดวงจันทร์
40 45 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรพิน    ภู่มาลัย
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    วิเชียร
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์    เจริญสนิทยั่งยืน
1. นางสาวดวงใจ    สุดใจ
2. นางแธทรีญา    เปิดปัญญา
41 46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    บุญสาร
2. เด็กหญิงพัชริยา    อุดมศิริรัตน์
3. เด็กหญิงขนิษฐา    คล่องนาวา
1. นางจันทร์เพ็ญ    ย้อมสี
42 47 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสหรัฐ    กรานวงษ์
2. เด็กหญิงมธุรส    คำพุย
3. เด็กหญิงวาศิตา    แรมสว่าง
1. นางสาวภีระพร    ตะโคตร
2. นางสาวโยษิตา    สวัสดิ์โสภณกิจ
43 48 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวีรนุช    รัตนศิริกุล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    คงสมบัติ
3. เด็กชายวรภัทร    วรรณรัตน์
1. นางน้ำทิพย์    พงษ์ภมร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................