งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 046
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงเมทิณี    เขียวโพธิ์
2. เด็กหญิงธารทิพย์    นิลวาส
1. นายธนาชัย    จูมอญ
2 2 โรงเรียนวัดบ่อ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    พุทธศิริเกษม
2. เด็กหญิงภิรม    จุดประสงค์
1. นางสุนันทา    ศิริสธนพันธ์
3 3 โรงเรียนบ้านสระพระ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    แตงเกตุ
2. เด็กหญิงพนิดา    สว่างอารมณ์
1. นางสาววาสนา    ฉ่ำมะนา
2. นางสาววาสนา    ฉ่ำมะนา
4 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสมิตา    เกิดแสวง
2. เด็กหญิงจันทิมา    พิมพ์สอน
1. นางสุขสันต์    สังวงศ์
5 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    วิงวอน
2. เด็กหญิงบุรัสกรณ์    เจนจิรวัฒนา
1. นางสาววริดา    ตะวงษ์
2. นางอัจฉรา    สุขใส
6 6 โรงเรียนจินดารัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกีรติ    ทองหวย
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี    เพ็งอินทร์
1. นางสมร    หน่องพงษ์
2. นางสุจิตรา    บุญโพธิ์
7 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกรกนก    สังข์ชัย
2. เด็กหญิงชาลินี    โตใหญ่
1. นางสาวดวงเดือน    คุปต์คาร
8 8 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงชนากานต์    ชำนาญกำหนด
2. เด็กหญิงอรปรียา    บุรีรักษ์
1. นางนวลลออ    ศิริปอง
2. นางสาวเสาวนิตย์    สอนใจ
9 9 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ศรีจันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์    ลิ้มเจริญ
1. นางคนึง    เนาวรัตน์
2. นางชุรีพร    สุขเจริญ
10 10 โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอภิรตรา    ทันอ่อน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    จิตวิมลประเสริฐ
1. นางสาวมาวิสา    เลิศกมลมิตร
2. นางสุภาพร    อมริต
11 11 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงอารยา    อายินดี
2. เด็กหญิงสิริภัทร    มีภาค
1. นายนาทพล    ศรีบุรินทร์
2. นางสาวศุภลักษณ์    ศุภศิริ
12 12 โรงเรียนบ้านคลองหมี สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายสดใส    จันทร์กลาง
2. เด็กชายพงษ์เผ่า    เชิงเขา
1. นางพรทิพย์    มูลรัตน์
13 13 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพิมประภัส    พ่อค้า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    วิถี
1. นางสาวอัญชลี    นิ่มสอาด
14 14 โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดา    ทองคำ
2. เด็กชายจิรพล    ดงงาม
1. นางฉันทนา    จินดาเพชร
2. นางสาวเตือนใจ    สิงห์คำ
15 15 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรา    งามสง่า
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขุนโฉม
1. นางสาวธันยนันท์    ชาติวุฒ
2. นางรุ่งนภา    บรรเจิดกิจ
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงสิริกร    กองแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศุภมณี
1. นางวันเพ็ญ    สุขนิคม
2. นางอำพรรณ    ปรืองาม
17 17 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงรฐาอร    เกตุษา
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    ดอกยอ
1. นายทิต    วรานุภาพกุล
2. นางสาวธัญญา    ตันติชวลิต
18 18 โรงเรียนบ้านชำโสม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนวรรณ    ร้อยกล้า
2. เด็กหญิงวรันดา    ดอนผา
1. นางฐานิธิชล    แสงทอง
2. นางพรธนา    บุญชูงาม
19 19 โรงเรียนวิจิตรศึกษา สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    สุโยธีธนรัตน์
2. เด็กหญิงณัชชา    รอดเมฆ
1. นางสาวดลยา    ดวงสุวรรณ
2. นางสาวเกศริน    ฤทธิรักษ์
20 20 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรพร    หันบุตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา    บับพาน
1. นางกมลเนตร    พลอยสุภา
21 21 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    น้อยช่อ
2. เด็กหญิงทิพากร    คงช่วย
1. นางธนัชกร    เปลี่ยนปราณ
22 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงม่านศิริ    จันเกิด
2. เด็กหญิงญาณศรณ์    เลิศล้ำ
1. นางจารุมนต์    ม่วงงาม
2. นางสาวจินตนา    พุ่มไสว
23 23 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงนัทธมน    โพธิ์แกะ
2. เด็กหญิงธัญนภัส    ศรีปุงวิวัฒน์
1. นางสาวพรนิภา    สมีน้อย
2. นางสาวสุพร    แสแสงสีรุ้ง
24 24 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวรรธนา    ธรรมมา
2. เด็กหญิงเบญญาภา    ศุทธอุดม
1. นางสาวปานฤทัย    ทองผาไฉไล
2. นางรุ่งนภา    สังขวิภาส
25 25 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวนิดา    บุญมี
2. เด็กหญิงผุสดี    มีอัฐมั่น
1. นางสาวน้ำอ้อย    วิเชียรณรัตน์
26 26 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ยงรัมย์
2. เด็กหญิงแก้วกัลยา    ขวัญม่วง
1. นางสาวประไพ    ปลั่งประเสริฐ
2. นางสายเหนือ    สมาฤกษ์
27 27 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรินทร    จงรักแสง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เคนมาตร
1. นางนวลจันทร์    กลอยสวาท
28 28 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ยี่โต๊ะ
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ยันประเวส
1. นางสาวจุฑามาศ    ศรีหิรัญ
2. นางวันนิสา    ปั้นดี
29 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภสิน    ครองยุทธ
2. เด็กหญิงวิรากานต์    พูลสมบัติ
1. นางศรีนวล    บุนนาค
2. นางสมจิตร    วีระสัย
30 30 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชนัญญู    บุญแจ่ม
2. เด็กหญิงจณิสตา    กุลเทียนประดิษฐ
1. นางสาวนิรมล    นาคสุข
2. นางอุไร    รุ่งก่อน
31 31 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐาศิณี    เหลือสาคร
2. เด็กหญิงกนกพร    เสตะสุหัต
1. นางชนินท์นาท    แสงเฟือง
2. นางผ่องพรรณ    พ่วงธรรมรงค์
32 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงปาลิตา    อ้นสุข
2. เด็กหญิงเมธาพร    ฉันท์แต่ง
1. นางชานิณี    คุ้มเกรง
2. นางสายทอง    เข็มทอง
33 33 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงแพรไหม    น้อยเมืองเปลือย
2. เด็กหญิงจิราภา    สารพร
1. นางสาวภัททิยา    เข็มสม
2. นางสาวหทัยรัตน์    โปรดปราน
34 34 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงภัคจีรา    แก้วผลึก
2. เด็กหญิงภาวิณี    ชัยเวชย์
1. นางสาวศิริกุล    อาจฤทธิ์
35 35 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงชนัญญา    ชัยชา
2. เด็กหญิงเพียงดาว    คะพิมพ์ภิบาลบุตร
1. นางยุพิน    หันทยุง
2. นายรัฐกร    คำมา
36 36 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนพิน    บุญประสพ
2. เด็กหญิงณัฐนิการ์    พัดไสว
1. นางรจนา    งามดี
37 37 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    ชูวงษ์วาน
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น    ฉ่ำปรีชา
1. นางเพ็ญศรี    สมบูรณ์วงศ์
38 38 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงสุทธิดา    รักน้อย
1. นางแววดาว    มากระจัน
39 39 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงอัมพร    เจริญสุข
2. เด็กชายสมชาย    คอน
1. นายรานิตย์    นุชนนท์
2. นางอารีรัตน์    งามสมภาค
40 40 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงวีรนันท์    ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงมุทิตา    เถื่อนไพร
1. นางจาริณี    อ่วมสอาด
2. นางณิชชรีย์    พงศ์ศรีศิริ
41 41 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวรา    วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภิญญา    สงวนรักษา
1. นางสารินี    ฉันทปราโมทย์
42 42 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาจรีย์    กิตติสุนทโรภาศ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    สายสาลี
1. นางจันทนา    พันธุ์อยู่
2. นางสุจิตรา    ดุลยะสิทธิ์
43 43 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    งามเสงี่ยม
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว    มนตรี
1. นางวันดี    ดีทน
44 44 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงวรพรรณ    ชื่นอารมณ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    สิงสีทา
1. นางสุรีย์    สถิตโสฬส
45 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิญชาน์    สุขมงคลรัตน์
2. เด็กหญิงณภัทร    วายลม
1. นางวราภรณ์    คำรอต
2. นางสาวสุธาทิพย์    วัฒนชัย
46 46 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลพร    ศุภโชคพัฒนพงศ์
2. เด็กชายภาณุพงษ์    พ่วงพวง
1. นางยุพิน    กาลนิล
2. นางสาวอมร    พวงเจริญ
47 47 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธีรพง    แก้วสีคร้าม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    โสปันหริ
1. นางสาวพรรณี    ม่วงน้ำเงิน
2. นางสมจิตร    โกศัย
48 48 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงโชติกา    เพาะนิยม
2. เด็กหญิงกัลยา    ปริโต
1. นางพูนศรี    โพธิประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................