งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 047
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายอนุกูล    เรืองรอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    โถแก้ว
1. นางธารินี    พยัฆศิริ
2 2 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริพร    แสงอ่อน
2. เด็กหญิงสุจิตตา    เทียนไทย
1. นางฉวีวรรณ    จันทนาม
2. นางเบญจมาส    เนียรประดิษฐ
3 3 โรงเรียนบ้านซ่องฯ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศิลปศร
2. เด็กหญิงปรัชญานันท์    ชัยนุกูล
1. นางสาวจิตติมา    เม่งสวัสดิ์
2. นางประชุมพร    แสงสว่าง
4 4 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    จิตรซื่อ
2. เด็กหญิงอารยา    ทรัพย์ล้อม
1. นางประภาศรี    แสงฉาย
2. นางเยาวมาลย์    ตันประดับสิงห์
5 5 โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายสันติ    เฮ่งสุน
2. เด็กชายเทพฤทธิ์    ทองวัน
1. นางชนิภรณ์    ชลวานิช
2. นางเกษร    อัศวนนท์วิวัฒน์
6 6 โรงเรียนวัดใดใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิรัตน์    ทัดปัญญา
2. เด็กหญิงธนัชพร    ลาทอนทาป
1. นายประสพ    สลุงอยู่
2. นายสมเกียรติ    ฤกษ์ดี
7 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปาริสา    คำศรี
2. เด็กหญิงพิชญาภา    ผิวผ่อง
1. นางลัดดา    พวงยานี
8 8 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    แก้วงามประเสริฐ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ปฐมโรจนวงค์
1. นางสาวณัฐชยา    กุลไธสง
2. นางสาวเมธิณี    เกตุเขียว
9 9 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อินทรักษา
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ศรีจันทร์อินทร์
1. นางคนึง    เนาวรัตน์
2. นางชุรีพร    สุขเจริญ
10 10 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายรัตพล    หลีสู
2. เด็กหญิงพรสวรรค์    โพธิ์ทอง
1. นายจิรเดช    แหวนอาจ
11 11 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงปานทิพย์    ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงนภัสรา    อาจศึกษา
1. นางสาววิภาดา    พิณประเสิรฐ
2. นางเพ็ญศรี    เทียนดี
12 12 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายเร็ต ที    เจีย
2. เด็กหญิงพิราอร    โมรานอก
1. นางน้ำค้าง    พรหมณา
2. นางพิริยาภรณ์    เหลืองวิไล
13 13 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 1. นางสาวรุจิรา    อุยยาหาญ
2. นางสาวลาวัลย์    ธนิกกุล
1. นายนาวิน    แกละสมุทร
14 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    สุขโข
2. เด็กหญิงศิริพร    สินทา
1. นางสาววัชรินทร์    วรรณพราหมณ์
2. นางสาวสุพัชรินทร์    มีวงษ์
15 15 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจิรธิดา    สายสีแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิยา    ลานอก
1. นางสาวบังอร    ศรีสด
16 16 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 1. นายนัฐพงษ์    กดมงคล
2. เด็กหญิงพัชรวดี    ดีเสียง
1. นางมัลลิกา    วังยายฉิม
2. นางวรรณภา    แช่มชื่น
17 17 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 1. นางสาวเจนจิรา    สร้อยยอดทอง
2. เด็กหญิงปริยฉัตร    สิงหฬ
1. นางสาวประหยัด    จะวะอรรถ
18 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุขาวดี    พรมจันทึก
2. เด็กหญิงพรนภา    กันภัย
1. นางสาวณหทัย    แม้นชล
2. นางสิริพร    แก้วพิกุล
19 19 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงบุพกากร    แสงบดี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    หงษ์ทอง
1. นางสาวพรรษกร    สุวรรณโมลี
2. นางสาวลำจวน    นิชเปี่ยม
20 20 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงสโรชา    พุทธเสน
2. เด็กหญิงกาญจนา    จันทร์สมร
1. นายวทัญญู    สังข์อ่อน
21 21 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิตา    บุบผา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    โชติกุญชร
1. นางสาวชลธิชา    แย้มอุทัย
2. นางนารีรัตน์    สาครขำ
22 22 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายสุทร    สุขแสงทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชนะแรง
1. นางสุมาลี    พ่วงสำราญ
23 24 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงนฤมล    ปาวัลย์
2. เด็กหญิงวันดา    -
1. นางสาวสาวิตรี    พุทธนาวงค์
2. นายอนิรุจน์    ขัตติยะ
24 25 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุรีภรณ์    ม่วงปั้น
2. เด็กหญิงพรพิมล    คงเกษ
1. นางอรพินท์    ทวีจินดา
2. นางสาวเบญจมาศ    บุญยิ่ง
25 26 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    โสภกุล
2. เด็กหญิงมินตรา    สมบึงกลาง
1. นายปิยะพงษ์    เข็มพรมมา
2. นางสาวอุทัยวรรณ    เพชรชัย
26 27 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายเจษฎากร    เภาพูล
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา    รุ่งนุช
1. นางสาวจำปี    ใยยะธรรม
2. นางสาวภิญโญ    มหาดไทย
27 28 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวารี    จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงสุจิตรา    ทิพย์เวชน์
1. นางวรรณพร    กิจพยัคฆ์
2. นางสุภาพร    กรุณา
28 29 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรพัทร์    ยอดกอง
2. เด็กหญิงรชุดา    จงเอื้อกลาง
1. นางรัญทม    ยศศรี
2. นางวรันธร    ดีชาติ
29 30 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    น้อยพันธ์
2. เด็กชายทยาวัฒน์    ทรงเจริญสุข
1. นางวันอุทัย    คำมูล
2. นางสุริสา    เรืองบุตร
30 31 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งสว่าง    สวัสดิ์คณา
2. เด็กหญิงคีตญานี    บัวศรี
1. นางสาวอาพันธ์ชนก    ศิริงาม
31 32 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงมุธิตา    นันทะพันธ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    หอมหวล
1. นางสมใจ    นวลสนิท
32 34 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์    จิตรกว้าง
2. เด็กหญิงปาลิตา    โนนมี
1. นายจีรศักดิ์    ศารทูลวณิช
2. นางสมพร    รัศมีสว่าง
33 35 โรงเรียนสุเหร่าแคราย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงเมลิสสา    เจ๊ะหวังมา
2. เด็กหญิงนุสรา    เจ๊ะหมัด
1. นางกิติชา    เบ็ญจะนาค
2. นางจิราพรรณ์    ธนะภาษี
34 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    เจริญอุดมศักดิ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา    คงฉิม
1. นางสาวจิราพร    โพธิสารสกุล
2. นางปรางทิพย์    อุ่นเรือน
35 37 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพิศา    โชคชินวัตร
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ศรีสุดดี
1. นางฉวีวรรณ    บุญยะผลานันท์
2. นายวรวิทย์    ตั้นเหลียง
36 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิตรี    หลักเพชร
2. เด็กหญิงณัฐฐา    สุวรรณศรี
1. นางชูศรี    พิมนิสัย
2. นางสาววัลย์วิสา    แจ้งสว่าง
37 39 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงสราพร    โชติช่วง
2. เด็กชายภาศกร    ศักดิ์สุทิพย์
1. นายนิวัติ    สุขสุวรรณ
38 40 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    สมานวงศ์
2. เด็กหญิงเจตสุภา    ภู่ปรางค์
1. นางสาวทวีพร    พุ่มมูล
2. นางอุษา    ขุมเงิน
39 41 โรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอนันตยา    อิศรางกูล ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงปทิตตา    เอกปัชชา
1. นางปราณีต    รัตนวารีวงษ์
40 42 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ธรรมพิชัย
2. เด็กหญิงจิราพร    แสนบุตร
1. นายบุญนา    ตรีวิเศษ
2. นางสุรีย์รัตน์    นาสมใจ
41 43 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายถาวร    หัสดง
2. เด็กหญิงณีรนุช    ประกอบกิจ
1. นางนางรสริน    ทองเชื้อ
2. นางสาคร    ก้อนนาค
42 44 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายวรายุทธ    จอนภา
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    โอไก้
1. นางสมใจ    คำพลอย
43 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิ่นมณี    สมรัตน์
2. เด็กหญิงดวงนภา    เนินหาด
1. นางสาวสิริกาญจน์    เจริญธรรม
44 46 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    สังข์มิตร
2. เด็กหญิงปภัสรา    แมลงไทย
1. นางสาวรุ่งทิพย์    แสงเพ็ชร
45 47 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธีรเมธ    แสนยากุล
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ตากิ่มนอก
1. นางพรทิพย์    แก้วหร่าย
2. นางสมจิตร    มอญสุขำ
46 48 โรงเรียนบ้านท่าพลู สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายพงศ์ธร    เร่งกิจ
2. นางสาวอาริยา    ศรีโสภา
1. นางสาววีรวรรณ    คงปาน
2. นางสาวเยาวนิจ    มุกดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................