งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 007
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงลักษิกาน์    บุญเจริญ
1. นางสุรีย์    โรจน์ประดิษฐ์
2 2 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอริษฐ์    แจ่มพัฒน์
1. นางนพภาภรณ์    ฉัตรฉลวย
3 3 โรงเรียนบ้านบางเก่า สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์    นุชนาด
1. นางเรวดี    เกลี้ยงเกลา
4 4 โรงเรียนวัดดำรงบุล สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามณี    ถาวรทัศน์
1. นางอำภา    เวฬุวนารักษ์
5 5 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายสถาพร    มีสุข
1. นางสาวอนุลักษณ์    สุโขมีทรัพย์
6 6 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกันยรัตน์    ทนุผล
1. นางกมลมาลย์    ช้อยแสง
7 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญพร    ดาราชาติ
1. นางพิมลมาศ    คงศิริ
8 8 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายนวพล    ทุ่มจ้าย
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์    กิจอรุณโชค
9 9 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    บุดดาเลิศ
1. นางภัทรพร    ดอกกุหลาบ
10 10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายนรภัทร    พิลาดี
1. นางลัดดา    บิลสะเล็ม
11 11 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    สาสิงห์
1. นางประเทือง    ศรีโชติ
12 12 โรงเรียนบ้านซับเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    มีทะโจน
1. นางสาวเยาวลักษณ์    อินทร์ประสิทธิ์
13 13 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงประภัสสร    มินยะกากี
1. นางสาวเสาวดา    พัชรบำรุง
14 14 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์    ชะดาทอง
1. นางกนกพรรษ    นวลแก้ว
15 15 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ขวัญตัว
1. นางสาวหทัยชนก    มากพุ่ม
16 16 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ลิ่มจุฬารัตน์
1. นางศิริพร    พันธุ์ศิริ
17 17 โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    พงษ์เจี่ย
1. นางบรรจง    แสงนภาวรรณ
18 18 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีรวัจน์    โพธิ์ภิรมย์
1. นางพิสมัย    ชัยจำ
19 19 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปรีชญา    ปาละวัฒน์
1. นางอุไรวรรณ    ปานบุญ
20 20 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    บรรณสาร
1. นางอธิวรรณ    สุขสัมผัส
21 21 โรงเรียนวัดดอนยายหนู สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสหฤทัย    ฤทธิ์เดช
1. นายสุธน    จันทร์ชูกลิ่น
22 22 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเกวลิน    ฟุ้งถือทรัพย์
1. นางสุนทรี    พวงเดช
23 23 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายศุภวิชญ์    จิระเดชะ
1. นางรุ่งทิพย์    มาทะวงษ์
24 24 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอัยรดา    แก้วใจ
1. นางสาวกมล    สุขกุล
25 25 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐสินี    นันทโลหะตระกูล
1. นางสุกัญญา    สุวรรณโณ
26 26 โรงเรียนวัดน้ำคอก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา    ประเสริฐแพทย์
1. นางเรณู    เพ็ชรมี
27 27 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงญาดา    มหาเสมาชัย
1. นางบุญเรือน    วงษ์ถาวรเรือง
28 28 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงชลิดา    ศรีเมือง
1. นางสาวพัชนี    เกตุแก้ว
29 29 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงโยษิตา    สุคนธ์
1. นางวราภรณ์    สุขสถิตย์
30 30 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมฤดี    ศรีจ้อยวงษ์
1. นางเยาวภา    แก้วสมบูรณ์
31 31 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ภูโต
1. นายสมพร    กันหา
32 32 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    แสงจันทร์
1. นางพิมพ์นิภา    ประยงค์แย้ม
33 33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปานมี
1. นางจีรภา    ยงเขตรการณ์
34 34 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    หมอช้าง
1. นางสาวชุติมา    ศิลาทอง
35 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงธัญธิตา    ปานเนาว์
1. นางกาญจนา    เดชกูลพรศิริ
36 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกวินนาถ    น่วมด้วง
1. นางสาวอุดมลักษณ์    กาญจนะวสิต
37 37 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงรพีวรรณ    พรมเทพ
1. นางปราณี    ประกายรุ่งรัศมี
38 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ์    สุภาพ
1. นางนริสา    พรมหมื่นไวย์
39 39 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงดาวิน    ถนอมกุล
1. นางปัณฑารีย์    อักษรหรั่ง
40 40 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงจิณห์วรา    ด้วงช้าง
1. นางเย็นตา    มีสมสืบ
41 41 โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณภัทร    อรชร
1. นางสาววันวิษา    วีระวงษ์
42 42 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเสน่ห์จันทร์    ทวีสิน
1. นางจำเลือง    โพธิ์งาม
43 43 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงสิตภัทร    ไกรเพชร
1. นางสาวสุจิตรา    เรียนจังหรีด
44 44 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชนกนันท์    แซ่โง้ว
1. นางพรทิพย์    เคนวิเศษ
45 45 โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรลภา    ทรัพย์โภคา
1. นายสงบ    พงษากิจ
46 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจริยา    สว่างเลิศ
1. นางวีรวรรณ    อัสโม
47 47 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกรกมล    จวนเจริญ
1. นางจรี    ปานทอง
48 48 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีรดนัย    คงสมบุตร
1. นางสาคร    ธงศิลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................