งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 704
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี    อี้สกุล
1. นางรวิวรรณ    ศิริเวช
14
2 2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายวรัชญ์    แป้นแก้ว
1. นางสาววันต์ธนัท    อูตรวิเชียร
13
3 4 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายญาณวุฒิ    นาคสีสุก
1. นางสาวอรุณลักษณ์    สิงห์สถิตย์
4 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายชนายุทธ    แช่มเกตุ
1. นางสาวสุภาพร    สมานพร้อม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 6 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสมยศ    ขำคล้อย
1. นายสมบุญ    ลือศิริ
17
6 10 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสิรดา    เอี่ยมศริยารักษ์
1. นางสาวสุภัทสร    จินดามาตย์
10
7 15 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    ทาเครือ
1. นางสาวพิมพ์ผกา    พลขาง
4
8 17 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงพลิชญาภรณ์    เหลืองทองวัฒนา
1. นางชาญอรุณ    ผิวงาม
7
9 20 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    พันธ์รักษา
1. นางสังวาลย์    เหมพรหม
15
10 23 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนกร    ประไพวิทย์
1. นางกชพรรณ    มณฑาลพ
8
11 27 โรงเรียนวัดท่าราบ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงแสงเดือน    แสงเงิน
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ศรีเนตร
6
12 29 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายสรศักดิ์    อรัญเพิ่ม
1. นางระพีพร    พร้อมเพรียง
9
13 33 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอธิตยา    แก้วมูล
1. นางนุชนาฎ    โพธินำแสง
ชนะเลิศ
14 35 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายสมประสงค์    เทียบขุนทด
1. นายบรรเลง    แก้วมีแสง
11
15 37 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ทองอ่อน
1. นางพรพิมล    ชูวงศ์วาน
16 38 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    ใจซื่อ
1. นายไพศาล    แสวงหา
15
17 39 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มายัน
1. นางจตุพร    ศรีสรวล
18
18 44 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายธรรมรักษ์    สถิระ
1. นางมยุรี    อินทรีย์
12
19 47 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอรรถชัย    มั่นยืน
1. นางสาวบัณฑิดา    ศุพุทธมงคล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 48 โรงเรียนวัดนาบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายเอื้ออังกูล    มาทะ
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์    ศรีหล้า
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................