งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 705
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. นายอุทิศ    วีระณรงค์วุฒิ
1. นางสาววันต์ธนัท    อูตรวิเชียร
4
2 4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายชำนาญ    ปานโตนด
1. นางเสาวลักษณ์    วรชิน
9
3 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. นายวิชัย    อนงค์รัศมี
1. นางจุฑารัตน์    อ่อนเฉวียง
6
4 7 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายอานนท์    เรืองนนท์
1. นายชุมศักดิ์    เหมวิภาต
7
5 10 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    คำสวาสดิ์
1. นางเปมิกา    เจริญสุข
5
6 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายเตชพัฒน์    เตียรักษ์กิจสกุล
1. นายสานนท์    สุขจรูญ
7 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายกฤษณะ    เวชโสม
1. นางราตรี    ทารัตน์
10
8 15 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    คำภู
1. นางนงลักษณ์    ผลพฤกษา
ชนะเลิศ
9 16 โรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทวีคูณ
1. นางสาววันเพ็ญ    ชัยมณี
10 20 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงภานุมาศ    คชรินทร์
1. นางสาวดาวไสว    นามอินทร์
11
11 27 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายวรเดช    เหมณี
1. นายธีรวัฒน์    ดวงใจดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 29 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายปิยพล    จุติกิติ์เดชา
1. นายศักดา    เบ้าคำ
12
13 36 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ลูกเสือ
1. นางสุชาดา    ภักษาแสวง
14 47 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสรัล    โนนสูง
1. นางน้ำอ้อย    เพ็ชรวิภาต
8
15 48 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายกรินทร์    มหานิล
1. นายชัชวาลย์    วงศ์อนันต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................