งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 711
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนินธร    แซ่ลี้
2. นางสาวภัทร    กล้ำกลืนสุข
3. นางสาวสรยา    โพธศิริ
1. นางกิตติมา    พวงสุวรรณ
2. นางสาวสิริลักษณ์    อินทรบุตร
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬาพร    หอมลำดวน
2. เด็กหญิงอรทัย    โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงจิระวรรณ    สุทธายุทธกุล
1. นางสาวชญาภา    ใจเสงี่ยม
2. นางณัฐญา    เจริญพันธุ์
3 3 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    กล่อมใจ
2. เด็กหญิงไอลดา    สุขโต
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    แซ่ตัน
1. นางสาวจิราพร    สีเสม
2. นางสาวปฐมพร    อินเทียน
4 4 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์    จุลลา
2. เด็กหญิงอรนิชา    ใจกระสัน
3. เด็กชายศิวกร    แก้วฉายา
1. นางสาวฐิติมน    นุบุญมา
2. นางสาวลักษณ์ภัทร    โอชารส
5 5 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิษณุ    เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงศดานันท์    พลศรี
3. เด็กหญิงปิ่นมณีรัตน์    จันจำนงค์
1. นางสาวจินตหรา    ชาตรี
2. นายดนัย    อนุวัน
6 6 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุปราณี    พัฒนจันทร์
2. เด็กหญิงพรทิพย์    ปานพลอย
3. เด็กหญิงวิระพร    ขัณะษา
1. นางรวงพร    ภูเจริญ
2. นายสุรพงษ์    มากมี
7 7 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงรอบีอา    มะหะหมัด
2. เด็กหญิงนูรฮูดา    พงกาวี
3. เด็กหญิงจณิสตา    อาดำ
1. นายอนันต์    ภารสุวรรณ์
2. นางสาวเมขลา    ถิ่นวิมล
8 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ธารประกายแก้ว
2. เด็กหญิงอาภัสรา    สิงขรรักษ์
3. เด็กชายกฤษดา    คูหา
1. นางสาวณัฐกฤตา    ซิบเข
2. นางสุนันทา    กาญจนภิญพงศ์
9 9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายอัครพล    โพธิ์โต
2. เด็กหญิงอริศรา    จันมา
3. เด็กหญิงรัตนา    ปั้นหว่าง
1. นางสาวนาฎสุคนธ์    ดำรงเกียรติสกุล
2. นางพัชรี    สิริทรัพย์ทวี
10 10 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสาริณี    กานนท์
2. เด็กหญิงภัทรลดา    วังสะตัง
3. เด็กหญิงสุนิสา    สุทธิธรรม
1. นางสาวนันทิดา    พวงกระโทก
2. นายเอกภาพ    อภัยจิตร
11 11 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงวริสา    วันดาราเซีะ
2. เด็กหญิงชลดา    หลักทรัพย์
3. เด็กหญิงสโรชา    ยมบ้านกวย
1. นางสาววาสนา    ไกรสอน
12 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    กกพิมาย
2. เด็กชายเดชาธร    หุ้มไธสง
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา    ชิดชมนาด
1. นางสาวศศิธร    พรพิทักษ์กุล
2. นายอนันทศักดิ์    แก้วสุพรรณ์
13 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธนาภา    สุวรรณธาดา
2. เด็กหญิงภาวิณี    วัฒนะพันธ์ศักดิ์
3. เด็กชายเจริญ    จันทรา
1. นายถวิล    แซ่ตั้ง
2. นางสาวทิพวรรณ    จันทรา
14 14 โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ธร    ทิมประเสริฐ
2. เด็กหญิงฐิติยา    สมคิด
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    กระโพธิ์
1. นายวิชิต    เหลาทอง
15 15 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอัยลฎา    กองคาวี
2. เด็กหญิงฉัตราพร    เลี่ยมทอง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    จั่นเพชร
1. นางสาวรัตน์ติกาล    มูระคา
2. นางสาวสมฤดี    เชิดกายเพชรา
16 16 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงโสภิดา    วันหมัด
2. เด็กหญิงสัญญลักษณ์    แบรอมาน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หวังทุ
1. นายพิศนุ    อุไรรัมย์
2. นายพีระพันธ์    บานเย็น
17 17 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    รัชราษฎร์
2. เด็กหญิงกุลสตรี    แก้วกัญญา
1. นางปริศนา    สุขสมัย
2. นางสาวอโณทัย    บุญศิริ
18 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    เกษศิรินทร์เทพ
2. เด็กหญิงรุจิรา    สิงห์สาย
3. เด็กหญิงโชติกา    มีสุข
1. นายประภาส    เพ้ยจันทึก
2. นางสุดาพร    เชียงเถียร
19 19 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพรพรหม    พุทธเสม
2. เด็กหญิงพรรณธิตา    วงษ์กันฑะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา    พยุงหอม
1. นางถุงเงิน    ขจรเจริญศักดิ์
2. นางพะเยาว์    บุญมาก
20 20 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมรัศมี    ยิ้มละมัย
2. เด็กชายกฤษณะ    ขันโคกกรวด
3. เด็กชายมงคลชัย    กาศแก้ว
1. นางนวรัตน์    ฉิมมาแก้ว
2. นางสาวพีรนุช    สิงห์มณี
21 21 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปรายฟ้า    รังษีสัตยาโสภิศ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    ยังมีมา
3. เด็กหญิงศศิวิมล    พะวงกิจ
1. นางบุญเรียม    จันทร์ชูกลิ่น
2. นายอธิวัชร์    กิตติเจริญสินชัย
22 22 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กชายจิรายุทธ    ศุภศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพ็ชรพลอย
3. เด็กหญิงธาริณี    ศศิปริฉัตร
1. นางสาวนิตยา    จันทร์รักษ์
2. นางศศิวิมล    สายสร้อย
23 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายชาญชล    แพ่งนคร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    สายทอง
3. เด็กหญิงพรทิพย์ธิดา    อัศวนาวิน
1. นางชุติมา    ทิพวาที
2. นางสาวณัฐกานต์    มั่นยา
24 24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงแก้ว    -
2. เด็กหญิงฐิติพร    ปุณณะการี
3. เด็กหญิงสุวิดา    อุตมะธงชัย
1. นายณัฐิวุฒิ    อินอ่อน
2. นางปทุมวดี    อินอ่อน
25 25 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    หนูกล่ำ
2. เด็กหญิงกนกทิพย์    อินทรชาติ
3. เด็กหญิงน้ำฝน    สาดคง
1. นางสาวธาวิณี    แดงวิชัย
2. นางสาววีราชีนี    เสนานัย
26 26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ฉุยฉาย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    ภู่พันธ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    สงราช
1. นางสาวศศนนท    ดิลกสุนทร
2. นางสาวอรอนงค์    ฉายาลักษณ์
27 27 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    รอดมาก
2. เด็กหญิงทักษิณา    ช่างเขียน
3. เด็กหญิงศศิประภา    วังเจ๋า
1. นางสาวลภัสรดา    ปะสังคะเต
2. นางสาวอนันตยา    หล่อพิมพ์
28 28 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงลักขณา    คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงกันทิมา    ขยันการ
3. เด็กหญิงชิดชนก    ศรวิชัย
1. นางสาวฉัตรกนก    ศรีธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์    นันทพานิช
29 29 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 1. นายธนวัฒน์    ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายพีระพงษ์    ธนีเพียร
3. เด็กหญิงสิรินทร์ญา    กันคล้อย
1. นายประสูติ    บุญทักษ์
2. นางสิรินาถ    ตะโม
30 31 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกฤษณา    ขำนอง
2. เด็กหญิงศรุตา    พรมเงิน
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์    อิ่มศรี
1. นางสาวหทัยชนก    ศรียานา
2. นางสาวเสมอใจ    บุญศิริ
31 32 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงทวีพร    ทำไถ
2. เด็กหญิงสุธาสินี    โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงขวัญชนก    สอนรอด
1. นางบูรณา    ศรีบุญเรือง
32 33 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอทิตยา    สินตะละ
2. เด็กหญิงน้องมล    น้อยสุข
3. เด็กชายกมล    เขียวศรี
1. นางนันธิดา    ปักกังเวสัง
2. นายวงษ์เดือน    ทองคำ
33 34 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    โซสันเทียะ
2. เด็กหญิงมัณฑิตา    แสวงดี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ท่าดี
1. นายพลวัฒน์    เป็ดทอง
2. นางมนชิดา    ไกรไธสง
34 35 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายอัครชัย    มูฮำหมัด
2. เด็กหญิงซารีฟะห์    วาเด็ง
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง    หมัดลี
1. นางสาวดอกไม้    สิทธิหาญ
2. นางศรินยา    ศิริทรัพย์
35 36 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภรภัทร    บุญจำนงค์
2. เด็กหญิงศันสนีย์    ชีช่วง
3. เด็กหญิงอาทิตยา    รวยเงิน
1. นายคมกฤษณ์    สุขะวิพัฒน์
2. นางสาวธาริณี    ชื่นบาน
36 37 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงมินตรา    ศรีนกทอง
2. เด็กหญิงพรปรียา    จินดามล
3. เด็กชายเก่ง    สมบุญลาภ
1. นางสาวนิภาพร    เหล็กหลี
2. นางสังวอน    โพธิ์สวรรค์
37 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    ฉิมวัย
2. เด็กหญิงนิศาชล    อ่วมชื่น
3. เด็กหญิงอารียา    แสงหิรัญ
1. นายพรชัย    ชูชื่น
2. นางอัมพร    แสงดี
38 39 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 1. เด็กหญิงปู    บุรี
2. เด็กชายเด็ด    ชล
3. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ    เสี่ยงเคราะห์
1. นายพงษ์ศักดิ์    อภิบาลศรี
2. นางสาวสุดาทิพย์    ประสิ่งชอบ
39 40 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงจิดาภา    พลนาค
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์    พุ่มพงษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    พิมโพธิ์
1. นางธนวรรณพร    สังข์พิชัย
2. นายอาทิตย์    เทียนยวง
40 41 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายขวัญมา    อินทรโสภา
2. เด็กหญิงญาดาวดี    ลายนอก
3. เด็กหญิงปนัดดา    สุกร
1. นางสาวธันย์ชนก    โพธิ์ทอง
2. นายอิศรา    วรรณากาญจน์
41 43 โรงเรียนวัดป่ายุบ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    เมฆกระจ่าง
2. เด็กหญิงรัตติกาล    เมฆลัย
3. เด็กหญิงสุวนันท์    พันพิลา
1. นางสาวรณิดา    แสนยะบุตร
2. นางรุ่งณภา    มิ่งแก้ว
42 44 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิตราภา    กุลฑา
2. เด็กหญิงอรวรรณ    บุตรละคร
3. เด็กหญิงสุรัตน์    โพธิ์ทอง
1. นางสาวดาวนภา    มะลิทอง
2. นายปิยะเชษฐ์    สิทธิเขตรกรณ์
43 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายนที    ทองนพคุณ
2. เด็กหญิงธารารัตน์    อยู่รอด
3. เด็กหญิงพลอยพิมล    ปิ่นแก้ว
1. นายจักรกฤษณ์    ยิ่งวงษ์
2. นางสาวมาลี    ศรีสมาน
44 46 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนวลจันทร์    ขุนยวง
2. เด็กหญิงอพัชฌา    แซ่เบ้
3. เด็กหญิงศิรินภา    จันทร์แจ้ง
1. นางสาวบงกช    บุญมา
45 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    รื่นเริง
2. เด็กชายไชโย    จูมงคล
3. เด็กชายวิศรุต    วรรณะ
1. นายนุชา    เฉยดิษฐ
2. นางเดือนนภา    สริทัย
46 48 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนิดาพร    ถูกธรรม
2. เด็กหญิงณัฐดา    พันธ์หนองบัว
3. เด็กหญิงสุนิษา    พรมเสาร์
1. นางยุภาพร    ด้วงโต้ด
2. นางสุพัตรา    ศรีจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................