งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 075
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายนน    ต้นตาล
1. นางสาวอังคณา    ปานนก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 16 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงสุฑามาศ    นาคฤทธิ์
1. นางอังคณาพร    เนติ
8
3 17 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายปฐมพงษ์    เอกเชื้อ
1. นางวงเดือน    จตุพรรุ่งเรือง
4 27 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณฐญฏาค์    คำมูล
1. นางสาวกาญจนา    ดวงชื่น
7
5 32 โรงเรียนวัดมะขาม สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    สมพงษ์ศรี
1. นางสาวจิตจิราวดี    ผดุงศิลป์
8
6 35 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายจีรพงษ์    มณีสุข
1. นางกาญจนา    ภูมิสวัสดิ์
ชนะเลิศ
7 36 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายอดิศักดิ์    ธเนศจงเจริญกุล
1. นางสาวสุภาดา    ช้อยเครือ
5
8 37 โรงเรียนวัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภัส    พิมพ์สุวรรณ
1. นางพรพิมล    ชูวงศ์วาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 40 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายทัศน์พล    เรือนภู่
1. นางณัฐกฤตา    ฉายประทีปคชา
4
10 48 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายปัจจพล    การรุ่งเรือง
1. นายอภิษฎา    เอกจันทึก
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................