งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 079
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. นางสาวโชติรส    วงษ์จำเจริญ
1. นางสาวนันท์ชญาน์    พันธ์เพ็ง
5
2 4 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์    ทรัพย์ซ้อน
1. นางสาวนิตยา    นามโสม
6
3 5 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิริเดช    ธนะเฮือง
1. นางสาวธัญยธรณ์    ลอออุดมพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 14 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    โกมิน
1. นางสาวพัทธนันท์    เลิศจาตุพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 15 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    แปงนาค
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    กลำภักดิ์
4
6 29 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายบัณฑิตย์    พึ่งพินิจ
1. นางวันเพ็ญ    ดีระเบียบ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................