งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 008
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านบางบ่อ สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงภลดา    รอดคลองตัน
1. นายณฐนน    แก้วกันจร
2 2 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรภร    คัมภีรภาพ
1. นางแพทอง    เมืองดิษฐ์
3 3 โรงเรียนราชประชานุเคราห์ ๔๗ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรอุมา    กลางโยธี
1. นางศิริวรรณ    คงรอด
4 4 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชชา    บุญส่งศรี
1. นางรวีวรรณ    งามมีศรี
5 5 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเกศกัญญา    อำนวย
1. นางวิไลวรรณ    กลิ่นหอม
6 6 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรลภัส    อุ่นใจ
1. นางสาวอรุณรุ่ง    ศรีสุพรรณ
7 7 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    หงษาคำ
1. นางมณฑิรา    พุ่มรัตน์
8 8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงนฤมล    อ่างแก้ว
1. นางสาวรัชดาวรรณ    อินนา
9 9 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปัญญมน    วุฒิรักษ์ชัยนันท์
1. นางเนตรนภา    ฉายศิริ
10 10 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงฉัตรดาพร    ปริตตะอาชีวะ
1. นางสาวปาณิสรา    ศรีวัง
11 11 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญา    ทองสุกดี
1. นางสาววิจิตรา    อินทสุวรรณ์
12 12 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงมาร์โคนี่    อายุบุญชู
1. นางสาวเกียรติกนกวรรณ    สุฤทธิ์
13 13 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    รัตนวาณิชกุล
1. นางปุญชนา    ธาดาวรภัทร์
14 14 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ธัมปสาโท
1. นางเข็มพร    กุญชะโร
15 15 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    บริหารพงศ์
1. นางปทุมมาศ    รัตนสินธุ์
16 16 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงนาตยา    วิเศษ
1. นางมาลีวรรณ    พระเพ็ชร
17 17 โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงนันธิชา    นามวิชัย
1. นางบรรจง    แสงนภาวรรณ
18 18 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    น้อยเคน
1. นางสาวกรรณิการ์    กุมารบุตร
19 19 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ม้าเทศ
1. นางสาวรุจิรา    จารุฤทัยกานต์
20 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    เหลืองโสภากร
1. นางดลรัตย์    พลอยนิล
21 21 โรงเรียนวังไกลกังวล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    กลั่นกันภัย
1. นางพัชรินทร์    ภูชนะศรี
22 22 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนาตาชา    เสาร์ทอง
1. นางจริยา    วงศ์เรือง
23 23 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกวิตา    ชมชื่น
1. นางศิริพร    กุลพิบูลย์
24 24 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญา    -
1. นางสาวอัจฉราพร    อะทะวงศ์
25 25 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ลีลาสมสิริ
1. นางเชื่อมพร    กลมแป้น
26 26 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงเกวลิน    ปิ่นแก้ว
1. นางมณฑา    ห่างภัย
27 27 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจริยา    จันทร์สรณ์
1. นางสาวศรีวรรณ    ติเยาว์
28 28 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    โต๊ะเหม
1. นางสาวปาริชาต    จันทศรี
29 29 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    มหาสุคนธ์
1. นางอัจฉริยา    โกจินอก
30 30 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    สุวรรณโณ
1. นางอุษา    กลขุนทด
31 31 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมายาวีย์    เสืองาม
1. นางกัญญา    บุตรเริ่ม
32 32 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    รักษา
1. นางสารภี    หงษ์สงวนศรี
33 33 โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนภาพร    ปลอบโยน
1. นางศิริพร    พงษ์เนตร
34 34 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงปาณิศา    กิจสาลี
1. นางราตรี    วิทยาศาสตร์
35 35 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    เหนือเมฆ
1. นางกาญจนา    ภูมิสวัสดิ์
36 36 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธิษณีพัชร์    จี้เพชรเศวตรกุล
1. นางทิพวรรณ    แวงสูงเนิน
37 37 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาวดี    วงษ์น้อย
1. นางบุญยวีร์    สมเชื้อเวียง
38 38 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    สระโจมทอง
1. นางสาวอัธยา    เทศวงษ์
39 39 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 1. เด็กหญิงเมธาพร    ทองนิล
1. นางวัฒนารมย์    ชวลิตชัยชาญ
40 40 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 1. เด็กหญิงกีรัตยา    ศรีโพธิ์
1. นางสุชารีย์    เขียวภักดี
41 41 โรงเรียนวัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร) สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายไตรภพ    หอมกลิ่น
1. นางพัชรินทร์    ไชยวัฒน์
42 42 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนพมาศ    วงศ์เลิศ
1. นางวนิดา    แก้วกาสี
43 43 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงณิชมน    ภู่ภูสิทธิ์
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ    กันทา
44 44 โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    เฉลียงหงษ์
1. นางศิริพร    จารุทรรศน์
45 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัจจิมา    แก้วบุตษา
1. นางบุญสม    คำเนตร
46 46 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพินธุอร    ทิพย์กระโทก
1. นายจลพิชญ์    สรรพอุดม
47 47 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงตัสนีม    อาหมัด
1. นางเบญจมาศ    ชุมเดช
48 48 โรงเรียนวัดสร้างบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายจงชนะ    ปานดำ
1. นางนัฎฐา    สมบัติศรีเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................