งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 080
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายอนันต์    กัลยาบุตร
1. นางสาวรัตติรถ    บุญรอด
5
2 5 โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ขวัญอยู่
1. นางสาวอ้อ    โชคชัย
5
3 6 โรงเรียนวัดเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายบัณฑิต    คำฝอย
1. นางเพ็ญศรี    เขียวสอาด
16
4 8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงสุวรรณา    จะรอนรัมย์
1. นางจำเรียง    เพ็ชรชาลี
16
5 10 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงภัคจิรา    มหากัณฑ์
1. นางพัชรพรรณ    พันพิพิธ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 11 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายชินพงษ์    ผดุงเอก
1. นางอภิสุดา    ดาวเวียงกัน
8
7 12 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายบุญฤทธิ์    ช่างถาก
1. นางละเอียด    อาภากรณ์
15
8 16 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    โซ๊ะเฮง
1. นางมณฑา    ศิริวงษ์
14
9 20 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายวรชิต    สินจังหรีด
1. นายปรีชา    บุญอุไร
4
10 22 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอารญา    สุขสวัสดิ์
1. นางสาวปิยะกุล    อรรถวุฒิกุล
8
11 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายทัตเทพ    มะโนแจ่ม
1. นางรัชนี    อ้อวิเศษ
11
12 28 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายยรัชศพันธ์    พุ่มแพรพันธ์
1. นางสิริวรรณ    บุนนาค
7
13 30 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุรีย์พร    นรดี
1. นางจิรวรรณ    เอี่ยมยิ้ม
13
14 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ    ไขขุนทด
1. นางดนฤดี    ธรรมจารี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายอัครวิชญ์    ยางธิสาร
1. นายสุรศักดิ์    เจริญผล
12
16 40 โรงเรียนวัดกำแพง สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายธนเทพ    เปี่ยมท่า
1. นางเทพินทร์    พุ่มน้อย
ชนะเลิศ
17 48 โรงเรียนวัดห้วยทรายฯ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงขจารินทร์    วงษ์พินิจ
1. นางสมจิตร    ศรีวงษา
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................