งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 081
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    ไทรทอง
1. นางสาวจิราภรณ์    พึ่งมา
13
2 4 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    กองเพ็ง
1. นางสาวกัญญ์ชิสา    นิธิศรัตนภักดี
5
3 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายปราโมทย์    นึกหมาย
1. นางจุฑารัตน์    อ่อนเฉวียง
7
4 11 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    สงเจริญ
1. นางแคทรียาภรณ์    อินทิพย์
19
5 12 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    ศิริจันโท
1. นางระเบียบ    ฆ้องคำ
8
6 13 โรงเรียนวัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    คงพราย
1. นางชัชฎา    หวานชะเอม
12
7 15 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายอนุวัติ    แซ่เตียว
1. นางสาวกชพร    พุทธชาติ
ชนะเลิศ
8 16 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงรัตนา    เทศนา
1. นางมณฑาทิพย์    พลมั่น
9 19 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ฉิมจีน
1. นางพิกุล    อ่อนแป้น
11
10 21 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายอำพล    พึ่งโพธิ์
1. นางศิรัชญา    เปลี่ยนปราณ
17
11 25 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายก็อต    โต๊ะวิจิตร
1. นางสุพัตรา    ศรีจันทร์
15
12 27 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายจักราวุธ    โหมดแจ่ม
1. นางสาวสมหมาย    บุญนพ
14
13 33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    สุวรรณเนตร์
1. นางปวีณ์ทิพย์    อ้นลำพอง
14 34 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    เปรมจิตชื่น
1. นางอัมพร    รัมมะเกษ
16
15 35 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    มะหะมาน
1. นางสาวรัตนา    ระวีวงษ์
16 36 โรงเรียนบ้านเบิกไพร สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายวันชัย    เพิกอ่อน
1. นางสาวกันยารัตน์    เพิงสา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 37 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    พุ่มดียิ่ง
1. นางสาวปราณี    โลหิตา
6
18 40 โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายวัชรพงศ์    โคกกรวด
1. นายอภิวัฒน์    เดชวิทย์
9
19 42 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสัญญา    ดีจันทร์หอม
1. นางชมนาด    โคมทอง
18
20 45 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพีรนุช    ย้อย
1. นางนงเยาว์    เสนะวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนันทิดา    บุราณเศรษฐ์
1. นางอัจฉรา    กลยนีย์
10
22 48 โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชฎาพร    จุลปะ
1. นางแพรวพรรณ    อินทนิจ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................