งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 084
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายสิริชัย    พรหมประเสริฐ
1. นายนันทิช    จันทร์ชมเชย
27
2 2 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายจักฤกษ    กลัดมี
1. นางกิตติยา    ดอกคำ
38
3 3 โรงเรียนบ้านบางเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    สุกหอม
1. นางนัดดา    หนูแย้ม
11
4 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายชุติวัต    หวังอาษา
1. นางมยุรา    โลหะเวช
ชนะเลิศ
5 5 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายวีรภัทร    เรืองชิต
1. นางรสสุคนธ์    สมชิต
32
6 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปริณดา    พงษ์แสวง
1. นางสมพร    ขึ้นทันตา
14
7 7 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายสยามรัฐ    นามขาล
1. นางสาวสู่ขวัญ    ตลับนาค
35
8 8 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คงกะพัน
1. นางชุติมา    ศิริรังษี
40
9 9 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
10 10 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายสุกฤต    เปี่ยมผล
1. นางวิภา    โตอรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงเทวี    เจริญศิริ
1. นางมณี    ราตรีโชติ
21
12 12 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายวัชระ    แท่นทอง
1. นางณัฐกาญจน์    เหล่าทองสาร
30
13 13 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายชนาธิป    ตุ้มมาก
1. นางสาวอภิญญา    บุญจง
39
14 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายธีระภัทร    ภู่วัฒนกุล
1. นางสาวจินตนา    ธีรสถิตย์ธรรม
37
15 15 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายรุ่งอรุณ    แสงผึ้ง
1. นางสาวกฤษฎา    สนิท
9
16 16 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงอรวรรณ    เตียวหุน
1. นางอังคณาพร    เนติ
31
17 17 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายเอกราช    คุ้มมาลัย
1. นางชาญอรุณ    ผิวงาม
28
18 18 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายทวีพงศ์    ทองประเสริฐ
1. นางสาวสุภาพรรณ    มณีวรรณ
18
19 19 โรงเรียนวัดประดับ สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กชายสรณ์สิริ    งอกงาม
1. นางวิไลรัตน์    สุทนต์ชัย
23
20 20 โรงเรียนกรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    คุณประเสริฐ
1. นางอำพร    ศรีทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 21 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กชายอภิชัจจ์    ชาโรจน์
1. นางชนากานต์    ฮึกหาญ
43
22 23 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายราเมนทร์    แซ่ลี้
1. นางแสงอรุณ    มโนมัยอุดม
18
23 24 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายอาทิตย์    ปัญญา
1. นางรานีย์    บัวรัตนกาญจน์
21
24 26 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายอัษฎายุธ    สนตะเถน
1. นางสุกัญญา    กีรติยุตอมรกุล
33
25 27 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพนิตพิชา    ดวงจันทร์
1. นางชนกเนตร    เกาสังข์
7
26 28 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวิดา    เนาวลักษณ์
1. นางสาวกาญจนี    คงสวัสดิ์
12
27 29 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายอมรเทพ    จันทร์หอม
1. นางวันเพ็ญ    ดีระเบียบ
16
28 30 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายแทนไท    เรือทมิฬ
1. นางปราณี    ศรีทับทิม
13
29 31 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเอกลักษณ์    มณีภาค
1. นางสาวปวีณา    โปยกัก
42
30 32 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงนลิน    น้ำทอง
1. นางสาวิตรี    โคตรพัฒน์
26
31 33 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายปัญญารัตน์    สุ่มหิรัญ
1. นางสาวอารีย์    หอมทอง
23
32 34 โรงเรียนศรีบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    กระแสร์เด็น
1. นางวิภา    เอียวสวัสดิ์
23
33 35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายถิรภัทร์    ควรประกอบกิจ
1. นางสกุลรัตน์    ทิพย์รงค์
34
34 36 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรพัฒน์    เรืองโรจน์
1. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
4
35 37 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    คุ้มฉัยยา
1. นางสาวปราณี    โลหิตา
4
36 39 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 1. เด็กหญิงมาริสา    ศรี
1. นางสาววีรยา    เสาวรส
6
37 40 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 1. เด็กชายธนชาติ    เทียมวัน
1. นายสัมฤทธิ์    ชาญวัฒนศิลป์
10
38 41 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    จะดอม
1. นางจิตรา    สุรเกียรติชัย
15
39 42 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐดนัย    กล้าหาญ
1. นางสุทัศนี    ถึงลาภ
16
40 44 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงเขมจิรา    หนูเกลี้ยง
1. นางสาวปุณย์ณภา    ศรี่เอี่ยม
41
41 45 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    แทนกระโทก
1. นางธิวตี    การบุญ
8
42 46 โรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายยาซีน    แดงประดับ
1. นางศมาภรณ์    นาคะพงษ์
29
43 47 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายรัตนกร    ทุมพุฒ
1. นางอภิชา    สาดอนขวาง
36
44 48 โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐฌา    ก้อนคำ
1. นางสาวเอี่ยมทิพย์    วิชัยวุฒิ
18
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................